ಎಕ್ಯೆ ದೊರಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಚರ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೊರಿ. ವ್ಹಯ್, ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್, ಸಿನೆಮಾಂ ತಾರಾಂಕ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಕ್ ಫಾಲೊ ಕರ‍್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟೆ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಆತುರಾಯೆ(ಆಕಾಂತಾ)ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಹಿ ದೊರಿ ತಾಂಕಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ?

ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೆಂ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂನೆ… ತಿಚ್ಚ್ ಗತ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಚಿ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾನಿಂ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಗೊರ‍್ವಾಂ ತರೀ ಆಸ್ತಾಲಿಂಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗೊರ‍್ವಾಂಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಹಿಚ್ಚ್ ದೊರಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಗೊರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೊರಿ ಸುಟೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ‍್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತಿಂ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಆಜ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಾ ರಾನಾ-ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಬಗಾರ್ ಆಜ್ ತಿಂ ಶೀದಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ರಸ್ತ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್‌ಚ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾಂ. ತಿ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ವೆತಿತ್ ವಾ ವಾಹನಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕಾರಣ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ವರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬರಿಂ ದೊಳೆ ದವರ್ನ್ ಆಸಾತ್.


ಪೂಣ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ದೊರಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಹ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಆಜ್ ಗೊರ‍್ವಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಫಕತ್ತ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ನ್ಂಚ್ ನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖಾವ್ನ್-ಜೇವ್ನ್ ದಂಡಪಿಂಡ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಅತಾಂ ದೊರಿಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉರ‍್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಗೊರ‍್ವಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಕಾನೂನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ದೊರಿ ಪಡಾತ್. ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ತ್ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಬಿಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಚೊಯೀ ವ್ಹಡ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಧಾ ಮುಂಡಾಂ, ಬಾರಾ ಮುಂಡಾಂ, ಚವ್ದಾ ಮುಂಡಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂಯೊಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಶಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ರಾಂದುಂಕ್, ನಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾದೊಶಿ ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಂಡ್ಯಾನಿಂ ಭರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉದಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ತೋಟ್ ಸೊಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ನಮ್ಯೂನಾವಾರ್ ಪಂಪ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ದೊರಿಯೊ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಅಂರ್ಧುನ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ದೆಂವೊನ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ತಾನ್ ಬಾಗಯ್ತೆಲ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂಚಿ ಪಂಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾನ್ ಭಾಗ್ಲಿನಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಅತಾಂ ಬಾಂಯೊಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಬೋರ್‌ವೆಲಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ ಬೋರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಕಶ್ಯೊಯೀ ಗುಟ್ಲಾಯೆತ್ ತರೀ ತಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನೀಟ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ‍್ಲಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾಂ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್‌ಚ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪುರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಇತ್ಲೊ ವಾ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚೊ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಖಾಂಬೊ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯಾನಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೋಡ್ನ್ ದರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನಾಂಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪುರ‍್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಯಾನಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂಚ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ತರೀ ಕಾಮ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮಾರ್ಗಾಚೆ ವೀಜ್‌ದಿವ್ಯಾ ಖಾಂಬೆ, ತೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಅತಾರಾಂ ತಾಂಕಾಂ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜೆಸಿಬಿ ವಾಪಾರ‍್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಜೆಸಿಬಿನಿಂ ಫೋಂಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪುರ‍್ಲಾಂ.

ಹಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾನಾನಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಣಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ಜಾತಾಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾನಿಂ ಚಡೊನ್ ದೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಪಣ್ಸಾಂಕ್ ವಳೂ ಸಕ್ಲಾ ದೆವಯ್ತಾಲೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾನಿಂ ಮಧೆಂಚ್ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂ ವರ್ವಿಂಚ್ ಆಮಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಣಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಆನಿಕೀ ಜಿವೆ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೆ ಉಡಾಸ್ ಆಜ್ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಫಾಸ್ಟ್‌ಫುಡಾ ವರ್ವಿಂ ಪಣಸ್, ಬೆಣ್ಸಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ರೂಚ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಣಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಆಜ್ ದೊರಿಯೊ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ತಾತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಹಾಂ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರೂಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ಆನಿ ಫೆನಾಂಚ್ ಪುರೊ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಕಾರಣ್ ತ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಖಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗೀ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾಂಟಿಚ್ಯಾ ತೊರಿಯೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ. ತಿ ಲಾಂಬ್ ತೋರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಗಾಂಟಿ. ಆನಿ ತ್ಯೊ ವೊಡುಂಕ್ ಹ್ಯೊ ದೊರಿಯೊಚ್ಚ್ ಆಧಾರ್. ಹಾಂವ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂಟಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್, ತರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಪುಣೀ ಅಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಮ್ಕಿತಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾನೊಂ, ಹ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ವೊಡುಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ನಾಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮಿಂಚ್ ವಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾತ್’ ಆಮಿ ಕೊಣೀ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭಿಯಾನ್ ದೊರಿಯೊ ಅಪಡ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ತೊರಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣೀ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯೊಚ್ಚ್ ದೊರಿಯೊ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾಟಾರಾಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಕಾರಣ್ ದೇಶಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಿದೇಶಿ ಗಾಂಟಿ ಯಾ ಬೆಲ್ಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ದೊರಿಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಏಕ್ ಬುತಾಂವ್ ಧಾಂಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಥವ್ನ್ ಶೀದಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾಗವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಅಶೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾಚುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಂಚ್ ನಾ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತ್ಯೊ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಆಜ್ ದೊರಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಮನೋರಂಜನಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಶೆಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಾತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ ಆನಿ ಆಜ್ ಗಾದೊ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಖಾತಿರ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ದೊರಿಯೆಕ್ ಆಜ್ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ತಾರಿಫಾಂ ಆನಿ ತಮಾಶೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ದೊರಿ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬೆಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮಧೆಂಚ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೊರಿಯೆನ್ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಆನಿ ಅಪುಣ್ಂಚ್ ಜಿಕಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನೋಬಾವಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾನಿಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲಾಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲಾ.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ತಾನ್ ಬಾಗಯಿಲ್ಲಿ, ಸಬಾರ್ ಗೊರ‍್ವಾಂಕ್ ಹಿಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ವೆಲ್ಲಿ, ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ರುಕಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಣಸ್ ದೆವೊವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯಿಲ್ಲಿ, ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್ಯಾನಿಂ ಸೊಭ್‌ಲ್ಲಿ ದೊರಿ ಆಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳಾಗ್ಣಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಜಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕುಕಾರೆ, ಸೆಳೆನ್ಯೊ, ತಾರಿಫಾಂ, ತಮಾಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಬರಪ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಬರಿಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾನಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯಾನಿಂ ಲಗಾಮ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗೂಂಡ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ದೊರಿ ದೆವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಆನಿ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಶ್ರಮಾ ವರ್ವಿಂ ದೊರಿಯೆನ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವೆಲಿ. ರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಣ್ಸಾಬರಿಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಶೆಂ, ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ದೊರಿಯೆನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚ್ಯಾ ತೊರಿಕ್ ಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಬರಿಂ ತಿಣೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಸೊ ಕರ್ನ್ ಸಮಾನಾತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಾಡಿಯೆಕ್ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಬರಿಂ ಜಿವಿತ್ ಜಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಬರಿಂ ದೊರಿಯೆನ್ಂಚ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಕ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಮನಿಸ್, ಸಮ್ಜಣೆಚೆ ಮನಿಸ್ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ದೊರಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್.


ಅತಾಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕಾಂಕ್ ಹಿ ದೊರಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಆಜ್ ದೊರಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜ್ ದೊರಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಶೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಅಖೇರ್ ಕರ‍್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್, ಕೋರ್ಟ್, ಜಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಡ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಅಪುಣ್ ‘ಖುದ್ಧ್’ ವಾ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಆಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಆಮ್ಚೆ ದುಬ್ಳೆ ರೈತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯಾನಿಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆ ತರೀ ತೆ ದುಬ್ಳೆ ಆನಿ ಲಾಚಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೊರಿಯಾನಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊನಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್‌ವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಉಮೆ ದಿತಾನಾ ಹಿ ದೊರಿ ಪರತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್, ಸಜೊನ್, ಧಲೊನ್ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸೊನ್ಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಅಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಮಾಶೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಅಳೆ ತಾಣೆಂ ಕಾಲ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲಿ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹೊಚ್ಚ್ ತಮಾಸೊ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿ ಕಾಣಿ ದೊರಿಯೆಚಿ ಪೂಣ್ ಜಿಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

34% feel awesome. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
9 :heart: Love
5 :joy: Joy
17 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !