ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಜೆನಿಶಾ ಲೋಬೊಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ

ನ್ನಂಜೆ ಎಸ್.ವಿ.ಎಚ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಜೆನಿಶಾ ಲೋಬೊನ್ ನವೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ , ಅನ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಅಶೆಂ, 14 ಥಾವ್ನ್ 16 ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್, ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಬೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪದಕಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೊ 37ವೊ ಬುಡೊಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2019, ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಫಲ್ಹಾಹ್ ಎಜುಕೆಶನ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಶನ್ಸ್, ತಲಪಾಡಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಖಾಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಕರಾಟೆ ಆಂಡ್ ಎಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ಜೆನಿಶಾ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನೀಮಾ ಜೆನ್ನಿ ಹಾಂಚಿ ಢುವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !