Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್

MudarthaColumnಆಮ್ಗೆರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಟಿವಿ ಉಲಯ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್, ಫರಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸದಾಂ, ದಿಸಾಕ್ ಬಾರಾ ವ್ಹರಾಂ ಮರಾಟಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ ವಾಜ್ತೆಲಿಂ. ಆಜ್, NDTV 24×7 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲೆಂ. ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ; “ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಆಜ್ ಮ್ಹಾಜ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಕೊ ಸುಟಿಯೆರ್ ಆಸಾ‌ಗೀ ಕಿತೆಂ?”

“ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯುಟರಾಚ್ಯೆರ್ ಬಸ್ತಾಯ್. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಹಾಂಗಾ‌ಯೀ ಯೆ ಆನಿ ಪಳೆ. ಆಜ್ ಕಸಲಿ ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್” ಕಡಕ್ಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿವಿಕ್ ಫಕತ್ 12 ಫುಟ್ ಅಂತರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಟಿವಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ಪುಣ್ ಪಿಂತುರ್ ದಿಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುರಂತ್ ಸಾಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಮದಾಮೆಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ಂಚ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಪುನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ “ಕೌಚ್ ಪೊಟೆಟೊ” ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್, ಮರಾಟಿ ಸಿರಿಯಲಾಂ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಪಳೆತಾ. ತವಳ್, ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ಟೊ ಸೊಫಾ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಆತಾಂ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ NDTV 24×7 ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾತ್ರ್, ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ. ಹಾಂತು ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ವಿವಾದ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ವಿಶಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಮ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಅರ್ಧೆಂ ವ್ಹರ್, ತೇಂಯ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವ್ಹರಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್ತಾ. ಉರ್ಲೆಲಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವ್ಹರಾಂ ಕೌಚ್ ಪೊಟೆಟೊಚಿಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ಂಚ್ ಆಪವ್ನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಒರ್ಡರ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತಾ ವಿಷಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗಂಭಿರ್ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್, ಸಾಡೆ ಧಾ ವ್ಹರಾರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಒರ್ಡರ್ ಯೆತಾ: ಅಯೊಧ್ಯಾ ಬಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ – ರಾಮ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕೊಣಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗೀನ್ ಸವಾಲಾಚ್ಯೆರ್.

PM01
ಬಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ – ರಾಮ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತವಳ್ ಹಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಖತಾರ್ ಆಸ್ಲೊಂ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ. ಥೈಂಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಮೆಲಿ 75% ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್. ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆ ಇಂಡಿಯನ್, ಉರ್ಲೆಲೆ ಎಜಿಪ್ತಾಚೆ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶಾಚೆ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ. ಉರ್ಲೆಲೆ ಅಲ್ಪ್-ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಆಮಿ ಹಿಂದು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಜಯ್ನಾಂಚ್ಯೆ. ಅಮ್ಚೆ ಬೋಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಖತಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೌಚ್ ಪೊಟೆಟೊ ಸಾಲಾಂತ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲಾಂ ವ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಸದಾಂ ವಾಚ್‍ಚೆಂ ಗಲ್ಫ್ ಟಾಯ್ಮ್ಸ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತವಳ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ದಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್‍ಚ್. ಬಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೊಡ್ಲಿ. ಹಿಂದ್ವಾಂನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾವಯ್ರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಕೆಲೊ ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಇಂಡಿಯಾಚೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೊಕಲ್ ಬೊಸಾಂಕ್ ಖಬೊರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಯಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಅಶೆಂ‌ಯಿ ಮ್ಹಳೆಂ: ಪ್ರಧಾನಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವಾಕ್ ಆಟ್ ಭಾಸೊ ಯೆತಾತ್ ಪೂಣ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತೊ ಮೊನೊ ಜಾಲೊ. ತೆಂ ಆಸೊ: ಹಾಂವ್ ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪಾಟಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್.

ವ್ಹಯ್, ಪಾಂಚ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮನ್ಸುಬ್ದಿ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ consensus verdict. ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಗ್ವಾನ್ ರಾಮ್, ಎಕ್ ಕಾನುನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಹಿಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭೂಮಿಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ತ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂ. ಹೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ನಂಬರ್ 1. ವಿಸ್ತಾರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಿ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಮೊಗಲ್ ಎಂಪರರಾನ್ ಬಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಭಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೀವ್ಳ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಚ್ಯಾ ವಕಿಲಾಂನಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಠೋಸ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ದಾಕಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಶಿವಾಯ್ Archeological Survey of India (ASI) ಹಾಂಚ್ಯೆ ರಿಪೊರ್ಟ್. ದೀವ್ಳ್ ಮೊಡ್ನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಭಾಂದ್ಲಿ‌ಗಿ ವ ದೀವ್ಳ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಉಭಿ ಕೆಲಿ ತೆಂ ತ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ದಾಕವ್ನ್ ದೀವ್ನಾಂ. ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಡ್ತಿನ್ ASIಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕಿಲಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ, ಆಸ್ತಿಚಿಂ ಹಕ್ಕಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಡಾಂ, ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ಥೈಂಸರ್ ಹಿಂದು ದೇವಾಚಿ ಮೂರ್ತಿ ದವರ್ನ್ ಮಸ್ಜಿದೆಕ್ ಭಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಮಾಜ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚರಿತ್ರಾ. ಹೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ನಂಬರ್ 3. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ, ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರಾಂಚೆಂ ಪೆನಲ್, ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಕಿ ಹಿ 2.77 ಎಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಸುವಾತ್ ನವ್ಯಾನ್ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಭಾಂಧುಂಕ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಆಧೀನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹೆಂ ನೀತಿಚೆಂ ಆನಿ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ. ಪೂಣ್, ಹೆಂ ಪ್ರೊಪೆರ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತರಿಪುಣ್, ಅಕ್ರಮಿ ರೀತಿಂನಿ 1949 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಭಂಗಸ್ತಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅಯೊಧ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಂಚ್ ಎಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ನವೊ ಜಾಗೊ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂ, ಅಕ್ರೆಚೆಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್.

PM02

“ಮೋದಿ ಹೆ ತೊ ಸಬ್ ಮುಮ್ಕೀನ್ ಹೆ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್.

“ಹಾಂತು ಮೋದಿ ಖೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ? ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಜಡ್ಜ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗಿ ತುಂವೆ?”

“ಆನಿ ಧಾ ದೀಸಾಂನಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಟಾಯೆರ್ಡ್ ಜಾತಾ ನೆ? ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಪುಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಪವರ್ ಕೊಣಾ ಕಡೆ ಆಸಾ?”

“ತುಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಯ್. Contempt of Court! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ವರೆಗ್ ಜ್ಯುಡಿಸಿಯರಿ ಎಕ್ಜ಼ೆಕ್ಯುಟಿವ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಹಿಂದುತ್ವಾಚ್ಯಾ ನಾರ‍್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೋದಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾಂವ್, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ರೀಮೊಟ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ RSSಚಿ ಜಾಂವ್ ವ ಜೆರಾಲ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಜಾಂವ್ ಚಮ್ಚಾಗಿರಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ”

“ಪೆನ್ಶನ್ ಕಶೆಂಯೀ ಮೆಳ್ತಾಮೂ, ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಫುಕಾಟಾಚೊ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗ್ಲೊ ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಡು ಜಾತಾ? ಆನಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಗೋಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಝಡ್ತಾ? ರಿಟಾಯೆರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಾಲಾಯಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಲ್ಮಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಲೊ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್, ರಿಟಾಯೆರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ? ಆಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಯುಪಿಯೆ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರುದ್ಧ್ ರಾವ್ಲೊ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾಲೊ‌ಗೀ ನಾಂ? ಆರ್ಮಿಂತ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಜಡ್ಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಠಿಕಾಂವ್ಕ್ ಹುದ್ದ್ದೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ?”

“ತುಜೆಂ ಏಕ್ ಪೊಯ್ಂಟ್! ಪೂಣ್, ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಎಕ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಹಿಂದು ಪಬ್ಲಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೇಸರಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ರುಚ್‍ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದಿನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ನೀತ್ ದಿಲ್ಯಾ ನಹಿಂ‌ಗಿ? ಪಾಂಚ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಂಚಿ ನವಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳಾಂ ನಹಿಂ‌ಗಿ? ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆ ವೋಟ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಕಾನುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚಾರ್ ನವಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಭಾಂದುನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿ ಭಾಸಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ. ಕೊಣೆಂ ಪಳೆಲಾಂ?”

“ಆತಾಂ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮೋದಿಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್. ತಾಣೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ? ಹಿಂದು – ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧಂಗೆ ಜಾವ್ನಾಂತ್. ಗೊದ್ರಾ ತಸಲೆ ಹತ್ತ್ಯಾ – ಕಾಂಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕೊಣೆಂ‌ಯಿ ಟ್ರೈನಿಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನಾ. ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ದೇಶಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ನಾಗ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತುಜ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾಶೆನ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂ. ವ್ಹಯ್, ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಥೊಡೆ ಮವಾಲಿ ಮನಿಸ್ ಗಾಯೆಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ನೀಬಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನ್ಕ್ವಯೆರಿ ಕರ್ನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಭೆ ಕರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ನಿಮಾಣೊ ಎಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ :

“ತುಜ್ಯಾ ಮೋದಿಕ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೊ‌ಯೀ ಹಿಂದುತ್ವಾವಾದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂನಿ ದೀಂವ್ದಿ. ಪುಣ್, ತಾಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತೆಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ನಹಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಕ್ ಅಲ್ಫ್ – ಸಂಕ್ಯಾತಾಂ ವಿರುದ್ಧ್, ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರುದ್ಧ್, ವಚೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂಚ್”.

PM03

“ತುಂ ಕಶೆಂ ತಿತ್ಲೆ ಭರ್ವಶಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ. ಲೋಕಾಚೊ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ.”

“ವ್ಹಯ್. ಪಾಟಿಂಬೊ ತಾಕಾ ಗುಜರಾತಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್, ಅಮೆರಿಕಾನ್ ವೀಸಾ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನಾ? CIA ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾ ಕಡೆಂ ಗೋದ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹತ್ತ್ಯಾಕಾಂಡಾಂ ವಿಷ್ಷ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯೆ? ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ತೊ Democles Sword ಜೊ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾ ವಾಪ್ರಿತಲೊ. ತಿತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೋದಿಕ್ ಆಸಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವಾಜವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ ನಹಿಂ.”

“ತೊ ದುಸ್ರೊ ವಿಷಯ್. ತುಂ ಪರ್ತುನ್ ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಗೆಲೊಯ್. ತುಜಿ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಸವಯ್ ತಿ. ಕೆದಾಳಾ ಸುಧಾರ್ತಲೊಯ್ ತುಂ? ” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯುಟರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಅಕ್ರೆಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತೆಂ ವೆತಾ? ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಕಡೆಂ ಹುಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ‌ಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ!

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

85% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

  1. mm
    Philip Mudartha

    The author concurs with the judges, hinted in the paragraph: “you got a point. but five of them would unanimously agree simply focussing on their career post-retirement..”

  2. mm

    Nice one, I am not completely able to pick up authors view on Ayodhya verdict and that is of course, is not the objective of the Article. However liked the analysis on Modi in the context of secularism. Well written and expect more such articles on current issues.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.