ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು – ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್

ಹಾಲಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಿಕಾಗೊ ನಿವಾಸಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಸನ್ವಾರಾ, ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.00 ತೆ 6.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ‘ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಚೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿ’ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಆನಿ ಆವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವಾಚ್ತೆಲೆ. ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆ ದೀಸ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್, ನಾಟಕ್ – ಸಂಘಟನ್ – ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಹಾಂತ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೆ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಓಸ್ಟಿನಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಓಸ್ಟಿನಾಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಲೆ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಚಾ – ಫಳಾರಾಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾರ್ ಅಕೆರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಅನಿ ಓಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಲಾಕತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಓಸ್ಟಿನಾಕಡೆ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !