ಸೆವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆಂ ‘ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಹಮಿಲನ್’

60 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಸೆವಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಇಜಯ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್, ‘ಪತ್ರಿಕುದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

ಬ್ರದರ್ ಜುನಿಪರ್ ಹಾಚೊ ‘ಖನ್ನಾ ಘಾಲ್ಲೊ ಮೊನ್ನಾ’ ಆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ‘ನಿಶಾನಿ’ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಡೊ. ಒಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಡೊ. ಬಿ.ಎಸ್. ತಲ್ವಾಡಿ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿಂ. ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ತರ್ಫೆನ್ ಆದ್ಲೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ವಿಜೆ ಮಿನೇಜ್ ಆನಿ ಬಾ| ರುಪರ್ಟ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಜುಬ್ಲೆವ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೊನ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ ಆನಿ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಸೆವಕ್ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯೆ ಸಂಪಾದಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕರ್ ಆನಿ ಮೊಗಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ದಸೆಂಬರ್ 22 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾ ಪದಾಂಸಂಗಿಂ ಚಲ್ತಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !