ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಲೆತಾ – ಡೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು

“ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ನಂತೂರಾಂತ್, ಚಿಕಾಗೊ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ಮ್‌ಭುಂಯ್. ತರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲ| ಡೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು. ತೋ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು – ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಸಂವಾದಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಸಂವಾದಾಂತ್ ದೊ| ಓಸ್ಟಿನಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್‌ನೆಸ್, ನಂತೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ವೀಕ್‌ನೆಸ್, ನಂತೂರ್ ಆಡ್‌ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಡ್‌ನಾಂವಾಂನಿ ತವಳ್ ತೋ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ, ತವಳ್ಚೆ ಲೇಕಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ಅಡ್‌ನಾಂವಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ, ಕಂಕ್ನಾಡಿ ವೃತ್ತಾಲಾಗಿಂ ಚಾ. ಫ್ರಾ, ದೆ’ಕೊಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಟಾರ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾರ್, ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ವಚೊನ್ ಸುಡ್ಕಾಡಾಂತ್ಲೊಂ ಜುದಾಸ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ವೆದಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಟನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಶಿಫಾರಸ್, ಬಾಮ್ಸ್ ಆನಿ ಜೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಸಾವಿಯೊ ಮಂಡಳಿಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ – ಕಲೆಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪ್ರೇರಣಾಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಮಾಜ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಗಿರಾಂತಿಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊಕೆಜಿ, ತರ್ನ್ಯಾಪ್ರಾಯೆಚೊ ಮೋಗ್, 45 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾಂಚೊಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಾರ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ – ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ದೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿನತೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಥಳೀಯ್ ಸಂಘಟಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿತಚ್, ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಣೆ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಆಮಿ ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕಾತಾನಾ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯಾಂಕೀ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಾವ್ನ್, ಓಸ್ಟಿನಾಚೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾಂಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಓಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿ ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೀನಾಸಮ್, ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಆವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ವಾಚ್ಲಿಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ದೊ| ಒಸ್ಟಿನಾಕ್ ಶಾಲ್, ಹಾರ್, ಫಳಾಂದಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗುರುದತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್‌ಕಾರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕಾದಂಬರಿ‌ಕಾರ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಓಸ್ಟಿನಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್,ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ “ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಓಸ್ಟಿನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಸುರ್ಯಾಪರಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಒಳ್ಕೆಚಿ ವಾ ವರ್ಣನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.” ಮ್ಹಣ್ ಓಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊಂ ಸಾಂಗಾತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ, ಲೇಕಕ್ ತಶೆಂ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಓಸ್ಟಿನಾಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಓಸ್ಟಿನಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ದೇಶಾoತುo ಕೊoಕ್ಣಿ ಪರ್ಮೊಳ್ ಬುಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡೊ| ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಎಂ. ಆರ್. ಕಾಮತ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೂಲಿಯೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಘೋಶಕಿ ಶಕುಂತಳಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ, ರಂಗ್ – ಅಂತರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎಡ್ಡಿ, ಸಿಕೇರ್, ಪದ್ವಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಕ್ರೀಸ್ಟೋಫರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಆನಿ ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಖಕ್ ಎಮ್. ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

► ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ದಯಾ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !