ಜಿವ್ಘಾತ್ – ಸಮಾಜಿಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ವಾ ಗಿರಾಂತ್?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ – ಉಡ್ಪಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ದೊನೀ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಕಾಂತಾಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾ. ಜಿವ್ಘಾತಾಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದೊನೀ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನವಿಂ ನ್ಹಂಯ್, ತರೀ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಶಃ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ವರ್ದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ವಾ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.  ತಾಂತುಂಯೀ ಕಾಫಿ ಡೇ ಚೊ ಮಾಲಕ್ ಸಿಧ್ಧಾರ್ಥ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸಾಂಕ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ನೇತ್ರಾವತಿಕ್ ಉಡಿ ಮಾರುನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ – ಸಿಧ್ಧಾರ್ಥಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್‌ಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಇತ್ಲೆಂಯೀ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಕೀ, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿದ್ವಣಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಉನ್ನತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ಣಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ – ಹೊ ಖಂಯ್ ವಚೊನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಂ ಮೂ? ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಆವೇಶಾಚ್ಯಾ ಖಿಣಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಭಿರಾಂತ್ ಸತಾಯ್ತಾ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ! ‘ದೆವಾ, ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಕರ್ನ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ’ – ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೆವಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾ, ಯಾ ಗಿರಾಂತ್ – ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಶಿಯೀ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಕೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಎಕ್ಲೊ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಿಧ್ದಾರ್ಥ್ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ!

ಹಿ ಜೆರಾಲ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾ ಭಿತರ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಪಳೆಯಾ – ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ತಶೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಧರ್ನ್, ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಜಿವ್ಘಾತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಕ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾನಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ – ಪಾತಕ್ ಆನಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್. ‘ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾಪಾತಕ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಹಕ್ಕ್ ನಾ, ಕಿತೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಧರ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಫೊಳಾಫಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಪಾದೆಸ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೊ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಆದಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ, ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕೆಪುಂಕ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಜಾಗೊ ದೀನಾತ್ಲೆ – ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕವನಾಂ ಗುಂತ್ಲಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೆಂ? ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಕಶೆಂ ಬಳ್ ದಿತಾತ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ ನಾ.

ಜಿವ್ಘಾತ್ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಕುಶಿಕ್ ದವ್ರುನ್, ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಚೆರ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ತರ್, ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲೊ ತರ್ – ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಪಡತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಕ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಪುಣೀ ಕೊಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ರಾವೊಂ – ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ಅಸಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಅಶೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಯಾ ಅಶೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಬಹಿಷ್ಕಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ (ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಡಿ.ಕೆ. ರವಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಣಪತಿ, ಸಿಧ್ಧಾರ್ಥ್, ಫಾ| ಮಹೇಶ್) ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಾಪಕ್ ಪ್ರಚಾರ್, ತಾಂಚಿ ಮೊರ್ನಾ ವಿಧಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ – ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಂನಿ ಹಫ್ತೆ, ಮಹಿನೆ ಭರ್ TRP ಸರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲಿ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಆರೋಪ್ – ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆ, ಮೊರ್ನಾ ವಿಧಿ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಲೈವ್ ದಾಖಯ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಹಾಂಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಸಹಜ್ ಪುಣಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಖಂಯ್ ತರೀ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಲಾನ್ಶಿ ವರ್ದಿ ತರೀ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಿ?

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರ್ನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೀನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್,

ಪಯ್ಲೆಂ – ಜರ್ ಅಸಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ, ಉನ್ನತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನ್ ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆಲೊಚೆನ್!

ದುಸ್ರೆಂ – ಜರ್ ಅಸಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜೆ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್!

ತಿಸ್ರೆಂ, ಆನಿ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ – ಫಾರಿಕ್ಪಣ್! ಜಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರೋಪ್ – ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೀಂಯ್ ನಾಂವಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಜಿಣಿ ಅಕೇರ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ತರೀ ನಾಂವಾಂ ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಯೆತಲಿಂ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ತಶೆಂ ಪುಣೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೀತ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲಿ, ಜೀವ್ ಆಸೊನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಮರೊನ್ ತರೀ ಬೂದ್ ಶಿಕವ್ಯಾಂ  – ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ, ಹಗ್ಯಾಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಉಜೊ!

ಥೊಡಿಂ ಜಿವ್ಘಾತಾಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ತಾಚೆಪಾಟ್ಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಕಾರಣ್ ಭೋವ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲಿಂ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ PUBG ಖೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರಾಶೆನ್! ಹೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಜಿವ್ಘಾತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ‘ಗಿರಾಂತ್’ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ನವೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಗೂಣ್ ಬರೊ ಆಸಾ, ತಾಣೆಂ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಕಸಲಿ ಪಿಡಾಯೀ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿಂನಿ ಜಮ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ MBBS ದಾಕ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಡಿತಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಜೂನ್ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ರೆತಿರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಸಯ್ತಾನ್ ಸುಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಪಳವ್ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಕಸಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿವಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೆತಾ. ಬಹುಶಃ ಜೀವ್ಘಾತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾಗೀ ?  ಸಮಸ್ಸೊ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕುಟಾಮ್, ಹುದ್ದೊ, ಸಮಾಜ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಡುನ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ವೆಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಲೊಕಾಮತಿಂತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾಗೀ?

ಜೀವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಸಲ್ವಣಿ. ಆಜ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ರಿಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣ್ ಮುಕಾರ್ಸುಂಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ, ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಫುಡಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚಿ, ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ – ತುಜೊ ಪೂತ್/ಧುವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ? ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಗೀ? ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ ನೇ? – ಕಾಯ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌‍ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಬಳ್ ಬರ್ತಾ! ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ಜೋಡ್ ತರೀ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಕೊಂ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಬೈಕಾನಿಂ ಬಸೊನ್ ಉಬೊನ್ ವೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ. ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ Yes ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ – Life Is Jingalala, ಜರ್ No ಮ್ಹಳೆಂ Life is Too Short! ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಾಂ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಧಾಡ್ಚೆ ಸಂದೇಶ್, ಉಲವ್ಣಿಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಧಾರ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಮರ್ಯಾದ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್‌ಲ್ಲೊ – ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ – ತೊಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೋಟ್ ಫೊರ್ವಡ್ ಕರ್ನ್ ಆನಂದ್ ಬಾಪಾ ಕಾಡ್ತಾಂವ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಸಲ್ವಣಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗತ್?

ಜಿವ್ಘಾತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಏಕ್ ಥಿರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ತರೀ ತೊ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಉರೊಂಕ್‌‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಭಿತರ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾವ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ – ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್, ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ – ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್‌ಚ್ ಬರ್ಗೊಳ್! ಮಾನಸಿಕ್ ವಯ್ಜ್, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ತಜ್ಞ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ Suicide Helpline ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫುಂಕ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಲಹಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್! ಪುಣ್ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ್ ವಯ್ಜಾಚಿ, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ತಜ್ಞಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್, Helpline ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ತಿತ್ಲೆಂ ಸಂಯಮ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಾ? ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ವ್ಹಳಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಜ್ಞಾನ್ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಪ್ರಾಸ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಉಚಾರಿಲ್ಲಿಂ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್, ಆಜ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಉಲವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೌನ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ವಯ್ಜಾಚಿ ಯಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ತಜ್ಞಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ! ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಪಾತಕ್ ಹಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಪ್ರಾಸ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಳಾವಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್. ನಾ ತರ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೊರ್ವಡ್ ಕರುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣೀ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್ತಲೊ!

ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಜೀವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ TRP ಸರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್. ಬೊಲ್ಮೆಂ, ವಾಸ್ತು ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹರೇಕ್ ದೀಸ್ ವೊರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲವ್ನ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ವೇಳ್, ಮಾನಸಿಕ್/ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ತಜ್ಞಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್, ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾತ್? ತಿಂ ಕಶಿಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್? ಸಲ್ವಣಿ, ನೆಗಾರ್, ವಂಚನಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್? ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವಾಪ್ರುನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಿಂ ಕಶಿಂ ಫುಡ್ ಕರ್ಯೆತ್? ಜೀವ್ಘಾತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್ ವಲನಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಶಿಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್? ತಾಕಾ ಕಶಿ ಮಜತ್ ಕರ್ಯೆತ್? ತೆಂ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಶೆಂ Divert ಕರ್ಯೆತ್? – ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ ತರ್, ಪತ್ರ್/ವೆಬ್ಸೈಟಿಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೊಲಮಾಂನಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ದಿಲೊ ತರ್ – ಆಯ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್.

► ಓಸ್ಕರ್ ವಗ್ಗ

79% feel thumbs up. And how do you feel?
125 :thumbsup: Thumbs up
31 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !