ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿಚೆಂ ಸೊಪಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಖರೆಂ ಜಾತಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶಿಕ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಸೊಪಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಖರೆಂ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಪಥದರ‍್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಚೊ ಪ್ರ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಲೋಕಾರ‍್ಪಣ್ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅರ‍್ತ್‌ಕೊಶಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಜಾಯ್ ತಾಣಿಂ sqodr39@gmail.com (9480761017) ಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಜ್ ಪಡ್‌ಬಡ್ಗಾಚ್ಯಾ ಇಂಡೋ ಆರ‍್ಯನ್ ಭಾಶೆಂ ಸಮೂಹಾಂತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆತಜ್ಞ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧಕಾಂನಿ ಹಿ ಭಾಸ್ ಮುಳಾವ್ಯಾನ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. 2011 ಚ್ಯಾ ಕಾನೇಶ್ಮಾರಿ ಪರ‍್ಮಾನೆ 24,89,015 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ 22,56,502 ಲೋಕ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 788294 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಿ ರಾಜ್‌ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕ್, ಕೇರಳ, ಗೋಂಯ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆನಿ ಗುಜ್ರಾತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾಗಾಂನಿ ತಿಚಿ ವಾಪರ‍್ಣಿ ಆಸಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್, ಸಬ್ಧ್‌ಕೋಶ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಕೋಶ್ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಥರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ತಶೆಂ ಬಸ್ತಾ ವಿಶ್ವ್‌ಕೋಶ್. ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಫವ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ನಿರಂತರ್ ವಾಡಾಜೆ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜೆ ತರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತ್ ಭೋವ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ ತ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಳ್ವಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಜ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ನಾಂ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಂಡಿತಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. 1754 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಚೆಸ್ಟರ್‌ಫೀಲ್ಡಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಅರ‍್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೆ ಕೋಶ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ’ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ದೆಶಾಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ ಉಲಯ್ತಾ.  (“It’s a shame on our country to find that there are no books of reference to know the word power of English. Our neighbors and even the Dutch are equipped with these tools of language and we still do not have them!”)

ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ದಿಗ್ದರ‍್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನಿರಂತರಾ ಆನಿ ನವೆಸಾಂವಾಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಶ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾಂಪರ‍್ತ್ಯಾಂ ಪರಿಷ್ಕರಣ್ ಕರ‍್ಚೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕೋಶ್‌ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿ ಪರಂಪರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸಲಿಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ವಾಡಾನಾಂ ತಿ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತಾಚೆಂ ಬಳ್‌ಯಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಸಂಪತ್ತೆಕ್ ಏಕ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಏಕ್ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತಾ ಆಸಾ. ಹಿ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಹಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಾಡುನ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತೆ ಸಬ್ಧ್ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತಾಧ್ವಾರಿಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಏಕ್ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ವಾ ಸಬ್ಧ್‌ಕೋಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತೊ ವಾಪಾರ‍್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ವಾಪರ‍್ತಾ ತೊ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ಭಾಶಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾಂಟೊ. ಅಶೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಕೋಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶಿಯೋನರಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರೆವೆರಂಡ್ ಫರ‍್ಡಿನಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪಂಡಿತಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಮಯ್ಸೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ – ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಆಸಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಕಾಡ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊ. ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ಅರ‍್ತಾನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಖರೆಂ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಧಾವಳ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ 25,000 ಸಬ್ಧಾಂಚೊ 1093 ಪಾನಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್‌ಜಯ್ತ್ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಥದರ‍್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಧ್ವಾರಿಂ ಸಂಸ್ರಾಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಲೊ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ 50,000 ತಕ್ಲೆ ಸಬ್ಧ್ (ಹೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿಸ್) ಆಸುನ್ ಎಕೆಕಾ ಸಬ್ಧಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ 5 – 10  ಸಮಾನಾರ‍್ತಕ್ ಸಬ್ಧ್ ದಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಯ್ವಜ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆದುಡು ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಾ.

ಪಥದರ‍್ಶಿನಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ …

2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಸಾಂಧೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತೆದ್ನಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಸರ‍್ಕಾರಿ ನವ್ಕರೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ಘಟ್ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತೊ ತಾಳೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಿತ್ ಜಾಲೊ. ಮೊಗಾಳ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಪಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ಆಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಕಾಂಯ್ 2 -3  ವರ‍್ಸಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ ತರ‍್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾಂ ತರ‍್ಬೆತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮನನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಹಾತ್‌ಪುಸ್ತಕ್ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಥದರ‍್ಶಿನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಫಕತ್ 50/- ಮೊಲ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಖಾಪುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾವ್ರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ತೊ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಯ್ವಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ತೊ ಆಯ್ವಜ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್‌ಚ್ ಆಸುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಆನುಲಾಗಿಂ (ಆನಿಲ್ ಜೊನ್‌ಸನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ – ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಯಾ ಇಜಯ್) ಏಕ್ ದುಬ್ಳೊ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ದಮ್ ಗರೀಬ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ನಿಧಿ ಕರ‍್ಚಿ ಪಿಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಉದೆಲಿ. ಮ್ಹಜೊ 38 ವೊ ಜನ್ಮಾದೀಸ್ ( 21.11.2006 ) ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿವಿಯನ್ ಪಿಂಟೊಲಾಗಿಂ (ಚಾರ‍್ಟರ‍್ಡ್ ಅಕಾಂವ್ಟೆಂಟ್) ಸಮಾಲೋಚನ್ ಚಲವ್ನ್ ಏಕ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ನ್ಯಾಸ್ (ಟ್ರಸ್ಟ್) ಉಬೊ ಕೆಲೊಚ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರಾಧಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿವಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ರುಸುಮ್ (ಚಾರ‍್ಜಸ್) ಘೆನಾಶೆಂ ವಾವುರ‍್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ದುಡು ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಮುಖ್ಯಜಾವ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಹಾಯ್, ದಾನಾಂ, ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾತ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ರೊಯಲ್ಟಿ (ಮ್ಹಜೆ ಇತಿಹಾಸ್ ಪಾಠ್‌ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಂದ್ಪಾಂಚೆ, ವೊವಿಯಾಂಚೆ, ಘರ್ ವೊಕ್ತಾಂಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕ್), ತಿಸ್ರೆಂ ದಾನಿಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ದಾನಾಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾನಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಎಂಡೋವ್‌ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೇಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮಾ.ಬಾ. ಜೆ ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್)

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನೀಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿಲ್ ಜೊನ್‌ಸನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ, ಮಾ| ಬಾ|  ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್, ಪ್ರೊ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಮನ್ ಬೇಜಿಲ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ 3 ವೃತ್ತಿ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ (ಮಾರ‍್ಗ, ಯಶಸ್ಸ್ ಆನಿ ನಮಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ) ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬೆಳಕಾದವರು ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಭಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ (ನಗ್ದೆನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಿತಿಂನಿ) ದಿಲ್ಯಾ, ಸಭಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಫುಡಾರಾ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಲವ್ನ್ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ದಿಲಾಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಥದರ‍್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕನ್ನಡ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ತಯಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹೊ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅರ‍್ತ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅರ‍್ತ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಅರ‍್ತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕೋಶ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಂಯ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಥಂಯ್ ಸಬ್ಧಾಂಚೆ ಲಿಂಗ್, ವಚನ್, ಕಾಳ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್‌ರೂಪ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ತೆಚ್‌ಪರಿಂ ವಾಪರ‍್ಣೆಚಿ ವಳಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ವಾಕ್ಯಾಂ ದಿತಾನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಣಿಯೊ, ಮುಕಾವರಾಂ, ಗಾದಿ, ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ವೊವಿಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

ಹೊ ವಾವ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಖರ‍್ಚಾಚೊ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆನಿ ಛಾಪ್ಯಾಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ವಾಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲ್ಯೊಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಛಾಪ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಜಾಯ್ ತಾಣಿಂ 9480761017 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ಅಶೆಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !