ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಂತು ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ ಕ ಪಯಲೆ ಸ್ಥಾನ

‘ನರಿಗೆ ಬುದ್ದಿಕಲಿಸಿದ ರೈತ’, ‘ಸಾರಥಿತನ ಕೈಕೊಂಡ’ ಆನಿ ‘ಸುರಸೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಹನುಮಾನ’ ಮ್ಹೊಣಚೆ ತೀನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಮುಖಾಂತರ ಯೂತ್ ಒಫ಼್ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮೌಖಿಕ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಂತು 8 ವರಸಾಚಿ ಕು. ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಡೆಕತ್ಲಾನ ಕಂಪನಿಚೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಪಯಲೆ ಇನಾಮ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಕು. ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಆನಿ ಡಾ| ಅನಂತ ಪೈಗೆಲೊ ಧೂವ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಘೆವನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಆನಿ ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈಂಗೆಲೊ ನಾತಿ ಜಾವನ ಆಸಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !