ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್

ಸುಕ್ರಾರಾ, ನವಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂದೆಲ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಂದ್ರು ಲಿಯೊ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ, ಭ| ಜ್ಯೋತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆದ್ಲೊ ಶಾಸಕ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ರೋಹನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಭಾರಿ ರೋಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಲೋಬೊ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ನಟಿ ವರ್ಷಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾ, ಗೀತ್ ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊನ್ ” ಬೆಂಡ್ಕಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ. ಎಕಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಉಲಯ್ತಾ.” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಆರ್. ಜೆ. ಎರೊಲ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಣೆ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ದುಬಾಯ್, ಅಬುಧಾಬಿ, ಶಾರ್ಜಾ, ಕತಾರ್, ಗೊಂಯ್ ಅಶೆಂ ಗಾಂವ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್ ಆಸೊನ್, ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ದಯಾ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !