Trending Now

ದುಬಂಯ್ತ್ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ…

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ದುಬಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದುಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಥಳೀಯ್ ಅರ್ಬಿಲೋಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಬಿ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಭೊವ್ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್.

ಖಂಯ್ಚಾಯಿ ದುಕಾನಾಕ್ ರೀಗ್, ದಿಸ್ತಾತ್ ಮಳೆಯಾಳಿ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಭಾರತೀಯ್ ಮನಿಸ್. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಮಿ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂವ್ ತರೀ ಕರಾಮ ಸೆಂಟರ್ ಯಾ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಪಳಂವ್ಕ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಥಳೀಯ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರಾಂಕ್ ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸ್‌ರ್‌ಯಿ ಮಳೆಯಾಳಿ ಚಡ್ ದಿಸ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಥಳೀಯ್ ನಾತ್ಲೆ.

‘ದುಬಯ್ ಮೊಲ್’ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಅತೀ ಮ್ಹಾರಗ್ ಮೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಚೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ತರೀ ಮಳೆಯಾಳಿಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಬಳ್ ಆಸ್ಲೊ. ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನೊ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ, ಥಳೀಯ್ ನಾಂತ್.

ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಕಾಮಾ ದೀಜಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಬೆಂಕಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವ್ಯವಸಾಯಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಡೇರಾ ದುಬಯ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆಶಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾ ವಜ್ರಾಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿ. ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ದುಕನಾಂ ಅರ್ಬಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚಿಂ. ಜೊಯ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಜೊಸ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಮಲಾಬಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕೃಷ್ಣಾ, ಪೊಪ್ಲೇ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಾ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಪಠಾಣಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿ ಲೋಕ್‌ಯಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಆಜ್ ದುಬಯ್ ಶಹರ್ ಇತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್, ತಾಂತು ಚಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೊಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜರ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ರಾಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ಆನಿ ಎಕಾದಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಬಾಯ್ಚೊ ಗವ್ರವ್ ದೆಂವ್ತಲೊ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಳ್ ಉಣೆ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ನಾ. ಘರಾಂಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಆಕಾಸಾಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಪಯ್ಶಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಸ್ತು ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ದುಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬರೊಚ್ ಆಟವ್ ಕರುನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಬರೊ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಹಾಂಗಾಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಮೃದ್ಧ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂಚಿ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾಚ್ ಗಲ್ಫಾನ್ ಆಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಕೊಂ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ.

► ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

75% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Philip Mudartha

    ಹೆ ವರ್ದೆಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್: ಮ್ಹಟ್ವೆ ಆವ್ಧೆಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಬೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ತೆ ಧಾಂತ್ ಎಕ್ ವಾಂಟೊ; ದುಬಾಯ್ ನಾಗ್ರಿಕ್ ದಾದ್ಲೆ ವೀಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪನ್ಯಾಂನಿ ಮೆನೆಜರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪದ್ವೆರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನೆಸಾಣ್ ನೆಸ್ಚೆ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ. ದೆಕುನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ನದೆನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ತಾಫ್ ಆನಿ ವಯ್ರ್ 80% ಪುಣಿ ಎಮಿರಾಟಿ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರೂಲ್ ಆಸಾ, ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಎಟ್ ಆನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ತಾಕೆಲ್ಯಾತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 80% ಥಳೀಯ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸಾತ್.
    ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಕಂಪನ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಲಿಕ್ ಥಳೀಯ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆನೆಜ್ಮೆಂಟ್. ಮೆನೆಜರ್ ಆನಿ ಸಕ್ಲಾಚ್ಯೆ ಹುದ್ದೆ ತೆ ಘೆನಾಂತ್. . ಕಾಂಯ್ ಪೀಯೊನ್, ಚ್ಯಾಯ್ವಲೆ ಆನಿ ಡ್ರಯ್ವರ್ ವಿದೇಶಿ ಅಸ್ತಾತ್. ಧಾ ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನೆಸಣ್ ನೆಸ್ತಾ. ಉರ್ಲೆಲೆ ಯುರೋಪಿಯಾನಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಕಲ್ಸಾಂವ್-ಶರ್ಟ್ ನೆಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.
    ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಥಳೀಕ್ ಲೋಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಿನಾಂ. ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪರ್ದೆಸಿ ದಾದ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಉಟೊನ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂಯೀ ಮಲಯಾಳಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !