ದಸೆಂಬರ್ 7 ವೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಯುವಸಂಗಮ್ 2019

‘ದಾಯ್ಜಿ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ದಸೆಂಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಜಣಾಖಾತಿರ್ ‘ಯುವಸಂಗಮ್ -2019’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 9:45 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹೆ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಅನಿ ದಾಯ್ಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಕಾರ್ಯಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯವೆಳಾರ್ ಲೇಖಕ್ ಅನಿ ಕವಿ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಅಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಚೆಂ ‘ಕಣ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಯೊ’ ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾಲೆ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊ. ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆನಿ ಲೋ ಟ್ರೈನರ್ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಪೇಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಅಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ , ಲೇಖನ್, ಪ್ರಬಂದ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಣೆಚಿ ತಯಾರಾಯೆವಿಶಿಂ ಮುಳಾವಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಲೊ. ಬಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ‘ವಿವಿಧ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್, ಸನ್ಮಾನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಟಾಪುನ್ ಅಸ್ತಾಲೆಂ.

ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಹಾಂಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ,ಅಂಜೆಲೊರ್ : 9481213196 , ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ : 9980184340

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !