Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್

ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಮಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಸವೊಯೊ ಮೊಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವೊಯೆಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ತಿಳ್ತಾನಾ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಧಲ್ಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಸೆಜಾರಿ. ತಾಂಚೆ ಘರಾ ಬಗ್ಲೆಚಾ ವಕ್ಲಾಂತ್ ಮಣ್ಚೆ ಪರಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಘರ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ದಾವಿದಾಮಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಾ ಗರ್ಜೆಂಕ್ ಸದಾಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸೆಜಾರಿ. ಮಾಕಾ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಆಸಾ ತರೀ ತಿಂ ಮಜಿ ಪರ್ವಾ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಮಜೆ ಥಂಯ್ ನಾ.

SA05

ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಜೆರ್ ತಾತ್ಸರ್? ಬಹುಶಾ ಸಾವ್ಳೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಠಾಳೊ. ವಕ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಮಣ್ಚಿ ಸಸರ್ಗಾಯಿ. ಮಜೆಂ ನಶೀಬ್. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯಿ ಸಕಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಯ್. ಪುಣ್ ಕೋಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೊಟ್ ಫುಗ್ಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ವೊಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ.

ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾ. ಮಾಡಾಂಚೆಂ ಹಿತಾಲ್, ಮಾಡಿಯೊ, ಕೋಬು, ತಾಂದ್ಳಾಚೆ ಗಾದೆ ಆನಿ ಗೊಡಾಚೆಂ ಮಿಲ್ಲ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಭಟ್ಕಾರಾಚೊ ಪೂತ್ ಮಣ್ ತಾಕಾ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಭೂಸುದಾರಾಣಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಆಸ್ತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ತರೀ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಧಿತೆಕ್ ಆಯ್ಬ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್. ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಖಳಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ ರಿವಾಜ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಯಾರೀ ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಈಷ್ಟ್ ಆಂತೊನ್ ಪೊರೊಬಾ ಲಾಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಗೊಕುಲ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಗೋಳಿ ಭಜೆ ಖಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಬಜಾರಾಂತ್ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಮಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶರ್ಟಾಚೆ ದೋನ್ ಬುತಾಂವ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್, ಹರ್ಧ್ಯಾಚಿ ದೊವಿ ಲೋಂವ್ ದಾಕವ್ನ್, ಮುಂಡು ವಯ್ರ್ ಭಾಂದುನ್ ವರ್ಜಿ ಕರ‍್ಚಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಆನಿ ನಾಗು ತಾಚೆ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮೊಗೊರ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೊಚಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಕಾಣೆ, ಪಾಂಪ್ಳಾಂ ಯಾ ದುಸ್ರಿ ಖಂಚಿಯಿ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ.

SA04

ತಾಚಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಸಿಸಿಲ್. ಘೊವಾಕ್ ತಿಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಎದೊಳ್ ಉಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ. “ಆಮ್ಚೊ” ಮಣ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ತಿಕಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯಿ. ಅಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ರಜಾರ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೇರ್ಸಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಮಣಾಸರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಸೊಡೆಲಿಟಿಂತ್ ತಿಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಹಾತ್. ಮಿಸಾ ತವಳ್ ವಾಚ್ಪಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ. ಹ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ನಾಕಾ ಮಳ್ಯಾರ‍್ಯಿ ಮಜಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಸನ್ನಾಂ ಧಾಡ್ನ್ ತಿಣೆ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಿಕಾ ಘರ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ಸ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ನವ್ಕರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ನಾಂವಾಚಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್ ದಾವಿದಾಮಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ವಳ್ಕಿಚಾ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಶಿಫಾರಾಸೆನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚಿ ಶಿತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಡಿ ರಾಂದ್ಚಾಂತ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾ ಪರಿಂ ದುಸ್ರೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಿಠಿಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲಿಂ. ಲಿಂಗಿಸಾಂಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಯ್. ಸುಂಕ್ಟಾಂಚಿ ಕಡಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸಾ ಉರುಲ್ಲಿ ಸಮೇತ್ ಘರ್ಚಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲಿಂ. ಮಾರ್ಸೆಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪ್ಣೆ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಪೊಣೊಸ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್.

“ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ತುಕಾರೆ ಮಾರ್ಸೆಲಾ.” ದಾವಿದಾಮಾನ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. “ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಖಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ದುಸ್ರಿಂ ಕೋಣ್‌ಯ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್!”

SA06

ಹಂಕಾರಿಂ ಉತ್ರಾಂ! ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆರ್ ಕ್ಷುಲಕ್ಷ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಬೊರೆಂ ನಯ್. ತೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ. ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯಿ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ರೊಸಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯಿ ಆನಂದ್ ಆಸಾ? ಏಕಾ ತೇಂಪಾರ್ ದಾವಿದಾಮಾಕ್‌ಯಿ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ನಿವೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಆದರ್ಶ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕೆ. ಸಿಲ್ವನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಸಿಲ್ವನ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ, ಹಿತಾಲ್ ಸಾಂಬಳ್ಚಾಂತ್ ದಾವಿದಾಮಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್. ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತ್ ದೆಕ್ಚಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಜಾಯ್ ತರೀ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನಾಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಚಡ್. ವಿಲ್ಸನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಣಾ ಪರಿಂ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಿಸಿಲಾ ಪರಿಂ ಸಾವ್ಳೊ ಮಣ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ವಿಲ್ಸನ್ ಶಿಕೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ. ತಾರ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮಾರ್ಸೆಲಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾಯಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಈಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ತರೀ ಚೆಡುಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮಣ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೊ ವಾದ್. ತಾಂಚೊ ಸಂವಾದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ.

“ಹೆಂ ತುಕಾ ಅಜಾಪ್ ಮಣ್ ಭೊಗಾನಾ?” ತಿಣೆ ಘೊವಾ ಲಾಗಿಂ ಲಜೆವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. “ಆಮ್ಚಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಗ್ಯಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಪಳೆ. ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ತುಕಾ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತುಂವೆ ಜೆದ್ನಾಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂಯಿ, ತೆದ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಭ್ ಬಸ್ಲೊನಾ.”

“ಹೊರ್ಬೊಸ್ ತುಕಾಯಿ ಆದಿಂ ಉಣೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಆತಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಖಾ” ದಾವಿದಾಮಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತುಂವೆ ಖಾವಯ್ಲೆಯಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ತಯಾರ್.” ಪಾಲಂವ್ ನಿಸ್ರಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಅದ್ಲಿಂ ರೊಸಾಳ್ ಕ್ಷಣಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ತೋಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಚರ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೊ.

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಿಲ್ವನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ದೊಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಆವ್ತಾರ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಸರ್ಬರಾಯಿ. ರುಚಿಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಜೆವಾಣ್. ಪಿಯೆತಾ ತಿತ್ಲೊ ಸೊರೊ. ತಸಲೊ ಆಡಂಭರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಉಣೆ. ತೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಸಿಲ್ವನಾಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಟ್ರೀಜಾ. ದಾವಿದಾಮ್ ತಾಕಾ ತೆರೆಜಾ ಮಣ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊ. ಕಾಳಿ ಕಾತ್. ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹಿತಾಲ್, ಸಾಗೊಳಿ ಆನಿ ಮಿಲ್ಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಣ್ತಾನಾ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಟ್‌ನೇಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಚೆಂ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೊಂಬೊಂಚೆಂ ನಾ ಮಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ವಾದ್. ತಶೆಂ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಪುತ್ ವಿಶೇಸ್ ಶಿಕ್ಪಿಯಿ ನಯ್ ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಮೂರ್ತಿಯಿ ನಯ್. ಆಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯಿ ಮಣ್ಚೆ ಗುಣಾಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚಾ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾ ಪರಿಂ ಪುಜಾ ಆನಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ತೆಲೆಂ, ಗಾತಾಚ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಮಣ್ ತೊಯೀ ಪಾತ್ಯೆಲೊ.

ಟ್ರೀಜಾ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಿಲ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊ ಮಣ್ಚಾ ಭರ್ವ್ಯಾಶ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಲವೀನಾ. ಗೊರಿ ಕಾತ್. ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯಿ. ಹಾಸ್ತಿ ಉಡ್ತಿ ಚಾಲ್. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡುಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಶಹರಾಂತ್ ಘರ್ ಕರ್ ಮಣ್ಚಿ ವಿನಂತಿ ಪಾಠಯಿಲ್ಲಿ. ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಲವೀನಾಕ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಶಹರಾಂತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ನೋವ್ ಮಹಿನೆಂ ತೊ ತಾರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ರಜಾ. ಪಾಂಚ್ – ಸ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ಜೋಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಚಲ್ಯಾಂ ಮಣ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಲವೀನಾಯ್ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನೋವ್ ಮಹಿನೆಂ ಘೊವಾಕ್ ರಾಕ್ತಾನಾ ತೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಟ್ರೀಜಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದೀವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಮಣ್ ಬಹುಶಾ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಗೊರೆಂ ಲವೀನಾ ಆಧುನಿಕ್ ನಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಟ್ರೀಜಾ ತಾಕಾ ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಗೊರುಂ ಮಣ್ಚೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಿಲ್ವನಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆ ಲಗ್ನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್‌ಯಿ ಜಾತೆಂ ನಾ ಮಣ್ಯಾಂ.

ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ಗೊಪಾಂತ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಾಲೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಮನಾಂತ್ ಉಬೊನ್ ಯೆತಾಲೆ ಲವೀನಾಚಿ ಉಡ್ತಿ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಾಳ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ವಿಲ್ಸನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ರಜೆರ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ವೆತಾಲೊ. ಲವೀನಾಕ್ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಂಯಿ ವಿಲ್ಸನಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ. ತೊ ಚಡಾವತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪೊಣೊಸ್ ಪಿಕ್ಚೊ ಕಾಳ್. ತೊ ಗುಪ್ತಿಂ ಲವೀನಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಖಾವಯ್ತಾಲೊ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ತಾರ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾನಾ ತೆಂ ಭಾಂದ್ಪಾಸಾನ್ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ದುಕಾಂ ಪಾಜಾರ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ರಜೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಚಡ್ ಪಾಗಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಟಿ ಲಾಭ್ಲಿ ನಾ.

ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾತಾ.” ಟ್ರೀಜಾನ್ ಘೊವಾ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಕೋಣ್‌‌ಯ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್.” ಸಿಲ್ವನ್ ಮಣಾಲೊ. “ಪಪ್ಪಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಮಾಮ್ಮಾ ಖಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಕಿರ್ಮ್ಯಾ ಪರಿಂ. ತೋಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಪುಳುಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಟಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾತ್. ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಜಾತಾ.”

SA02

“ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಕರ‍್ತಾ. ” ಟ್ರೀಜಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ. “ಆದ್ಲೆ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾನ್ ಖಾತಾನಾ ಹಾಂವೆ ದೆಕ್ಲಾಂ.”

“ತುಂವೆ ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಯ್ಲೆಂಯಿ?” ತೊ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೊ. “ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.”

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬಾಲ್ಕಾನಿರ್ ಲವೀನಾ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ. ವೇಳ್ ಸೊಧುನ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ವಿಲ್ಸನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾ ಮಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.” ತಾಣೆ ಸಂವಾದ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ.

“ಹಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?” ಲವೀನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

“ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಮೂಡ್ ನಾ?” ತಾಣೆ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲೆಂ.

“ವಿಲ್ಸನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ರೊಸಾಳ್ ಗರ‍್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂಕ್ ಅಪ್ಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಲೀಜ್ ಜಾತಾ.” ತೆಂ ದುರ್ಸಾಲೆಂ.

“ಮಾರ್ಸೆಲಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೇನಾಂಯಿ?”

“ತಾಚೆ ಹಾತ್ ನಿತಳ್ ನಾಂತ್.”

“ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಾತೆಲೆಂಯಿ?”

“ತುಂ ದಿತೊಲೊಯಿ?” ಲವೀನಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಲೆಂ.

ಲವೀನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಸೊ ಪಿಕೊ ಪೊಣೊಸ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಲವೀನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲವೀನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಷ್ಟ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂ.

ದನ್ಪರಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಣ್ ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಂ. ಲವೀನಾಚಾ ರುಮಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚೆ ತೋಂಡಾಂತ್ ಆಶೆನ್ ಲಾಳ್ ದೆಂವ್ಲಿ. ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಚಾಕ್ಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕಿಡ್ಯಾ ಪರಿಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕುಜ್ನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಪೊಣೊಸ್ ಸೊಲ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಮಾರ್ಸೆಲಾಚೆ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ಭುರ್ಶೆ ದಿಸ್ಲೆ ನಾಂತ್. ತಾಣೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ, ರೊಸಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಅಂಬುಡ್ಲೆ.

SA03

ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ವೆಗಿಂಚ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೋಂಕ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ. ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಅಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ತಾಣೆ ಘೊವಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಖೆಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ್, ಚಿಮ್ಟೆ ಆನಿ ದಾಗುನ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಖಾವಯ್ಲೆ ಮಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ತಾಣೆ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.

ಪುತಾಚೆಂ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾವಿದಾಮ್ ಆನಿ ಸಿಸಿಲಾಚಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಪರಿಂ ಕರ‍್ತಾ ಮಣ್ ತಿಂ ಘಾಬರ್ಲಿಂ. ತಾಣಿ ಪುತಾಕ್ ಕುಡಾಕ್ ಅಪವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ತೆಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಣ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಚಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮಳ್ಯಾರ್, ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಯಿಮೂ?” ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮಣಾಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ” ತುಂವೆ ಸ್ಟೊಪ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”

“ಆದ್ಲೆಂ ಉಸ್ತಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ.” ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ದಾವಿದಾಮಾನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆ ಗರೆ ತಾಣೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್!” ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮಣಾಲೊ ಸಿಲ್ವನ್. “ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿಂ ವರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ.”

“ತುಂ ಸಮಧಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಲೆವರಿ ಕರ‍್ಯಾಂ.” ದಾವಿದಾಮಾನ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪೂತ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದಾಮ್ ಆನಿ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆರ್ ಲಾಂಬ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕೆಲೆ. ದೋಗಾಂಯಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟವ್ನ್ ಏಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಾಣಿ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲಿ ನಾ.

ಹಾಂಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಣ್ತಾತ್? ನವೆಂ ಝಡ್ ಕಿಲೊಂಚೆಂ ಯಾ ನವೆಂ ಜನನ್ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ದೇವ್ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆ. ಹ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ?

ಮಾಸ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾ ಮಣ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ದಾವಿದಾಮಾನ್ ದೀನ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ವಿನಂತಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಆಕರ್ಷಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮನ್ ರೊಸಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಖುಶಾಲಿ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪರ್ಬುಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಕುರ್ಪಾಣೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ವಿಕುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ದಾವಿದಾಮಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಶೇಲೆ ತಿಚೆ!

ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಬಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ ದಾವಿದಾಮಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಸಿಸಿಲಾ ಲಾಗಿಂ ದಿಲಿ. ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆವ್ಕಾಸಾಚೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ಭಿಕ್ಣಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಆನಿ ಟ್ರೀಜಾ ಶಿವಾಯ್ ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‌‌ಯ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಖಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಟ್ರೀಜಾನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಯ್ಕುಳೊ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಮಾರ್ಸೆಲಾನ್ ಗರೆ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಆನಿ ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾಚಿ ರುಚಿಕ್ ಕಡಿ ರಾಂದ್ಲಿ. ಸಿಸಿಲಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ನಿ ಭಿಕ್ಣಾ – ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾಚಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಿರಯ್ಲಿ. ಹಿ ಚೆಟ್ನಿ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲೆಂ ಫಳ್ ಝಡೊನ್ ವೆತೆಲೆಂ ಮಣ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ವಾಪಾರ್ತಾನಾ ಅಚಾನಾಕ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಸೆಲಾನ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ತೊ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಖೆಲೆಂ ನಾ ಯಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ವೀಕ್ ಭರ್ಶಿಲಾಂ ಮಣ್ ದುಬಾವ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ.

ಚಡಿತ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮಣ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾನ್ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ಚತ್ರಾಯಿ ದಿಲಿ. ತಾಣಿಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಫಾಂತೆಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಸೆಲಾನ್ ಟ್ರೀಜಾ ಸವೆಂ ಫೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಣಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಭಾಂದುನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಖುಧ್ಧ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಕಾರ್ವಾರ‍್ಗಿ ಯಾ ಗೊಂಯಾಂ ತಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಮಾರ್ಸೆಲಾಕ್ ಆನಿ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದಿಂ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾದ್ರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಟ್ರೀಜಾ ಖಂಚಾಯಿ ಕಾಮಾನ್ ಕಾರ್ವಾರಾಂತ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಕ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚೊ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತೊ ಖಂಚಾ ತರೀ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿ ದ್ವಾರಿಂ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಮಾದ್ರಿಂಚಾ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ! ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮಣ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾಂ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಫಟ್ ಜಾಯ್ನಾ.

SA01

ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತಿಂ ಗೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ನಿಷ್ಠುರ್ ಜಾತಿಚೊ ರಾಗ್ ಮಜೆರ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ತಿತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಜಣಾಂಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ರಾಜು, ಕುರಾಡ್, ಕೊಯ್ತಿ ಆನಿ ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಚಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಮಾಚೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್. ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಹಾಂವೆ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ದಾವಿದಾಮ್, ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕೀ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಝಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಹಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಘಡ್ತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮಣೊನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾಯ್ಟ್ ರಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋಷಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್? ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮಣ್ತಾತ್, ತಾಂಚೆ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್?

ಮಜಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್‌‌ಯ್ ಖಬ್ರೆರ್ ನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಕಾತಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ. ಬಹುಶಾ ಮ್ಹಜಿ ಕುತಿ ಮಾತ್ರ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದಾಕ್ ಉರ‍್ತೆಲಿ.

ಮಜೆಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಬಾಲ್ಕಾನಿರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಲವೀನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಆಚಾನಕ್ ತಾಕಾ ವೋಂಕ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತೋಂಡಾಕ್ ಹಾತ್ ಧಾಂಪುನ್ ತೆಂ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಬರಿ ಖಬರ್. ಬಹುಶಾ ಲವೀನಾ ಗುರ್ವಾರ್.

ಏಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮಜೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಲವೀನಾಕ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಹೆಚ್ ಗರೆ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಖಾವಯ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ?

ವಿಚಿತ್ರ್ ನಂಯ್‌ಗಿ ಹಿಂ ಮಹಿಮಾ!

ಮಜೆ ಫಾಂಟೆ ಕಾತಾರ್ನ್ ಕುರಾಡಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಾರ್ ಧೊಂಪ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊಬಾಟ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿನಾ. ಆತಾಂ ಲವೀನಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಮಣ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಕಸಲೆಂ ಘರ್ಷಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವಂತ್ ಉರ್ಚೊಂ ನಾ.

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
2 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Oliver D Souza

    very impressive short story. narration and characterization is superb. equally the illustrations used for the short story. wish more stories from stan agera mulky, ustaad of short stories.

  2. Superb story…well portrayed thoughts of a jackfruit tree..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.