ದಸೆಂಬರ್ 11 ವೆರ್, ‘ಸುಕ್ಲಲಿ ಭುಂಯ್ ಫುಲುಂ’ – ಮಾ| ದೊ| ರೊನಿ ಸೆರಾವೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಶೆಂ ಜೆಪ್ಪು ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಿ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್‌ಸ್ತುತೆಚ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂಚೊ ಜಮೊ ಸುಕ್ಲಲಿ ಭುಂಯ್ ಫುಲುಂ ಪುಸ್ತಕ್ , ಬುದ್ವಾರಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ವೆರ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವೆಳಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಚಾದೋ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್ ಕರ್ತಲೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಅಂತರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಬಾಪ್ ದೊತೊರ್ ರೊನಿ ಸೆರಾವೊ ದೇವ್‌ಸ್ತುತಿವಿಶಿಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ರೊಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತನ್ ಮೊಠ್ವಾಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆನ್‌ಸ್ಲೆಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸ ವರ‍್ಸಾಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ದೇವ್‌ಸ್ತುತಿ ವಿಷಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಭಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದೇವ್‌ಸ್ತುತಿವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಮ್ಮೇಳ್ ತಾಣೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೂಂಡ್ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ಗಿತಾಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

‘ಸುಕ್ಲಲಿ ಭುಂಯ್ ಫುಲುಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದೇವ್‌ಸ್ತುತಿವಿಶಿಂ 33 ಜಾಣ್ವಾಯೆಭರಿತ್ ಲೆಕನಾಂ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ‍್ಗಟುನ್ ಆನಿ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ವಿಕುನ್ ಫಾಮದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ ಜೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕೆಲಾ.

ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಪ್ರತಿಯೊ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ 9980688793 ಹ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !