Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಫೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ – ಏಕ್ ವಾಚಪ್

‘ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾತಾತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆರ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಕಾಣಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಮುಳಾವಿ ಗರ್ಜ್ – ಲಂಯ್ಗಿಕತಾ,  ಹಾಂತೂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗ್ ಬೇದಾಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಮುಳಾನ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹೊ ವರ್ಗ್ ಬೇದ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬಳಾನ್ ರೊಂಬ್ಲೆಲಿ ವರ್ಗ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಮುಳಾನ್ ಕಶೆಂ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ – ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ಚೆಪರಿಂ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತೀ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾಕ್‌ಚ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಆನಿ ನಿರೂಪಕಾಚೊ ದರ್ಜೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ – ಸಂಕೇತ್, ನಿರೂಪಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ – ಏಕುಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಕಾಲೆತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

<span style="font-size: 16pt;"><strong>ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚಾ…</strong></span> ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚಾ…

ಆದಾಂವ್ – ಏವೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಮುಳಾವಿ ಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉಗ್ತಿ ಗಜಾಲ್. ಫಲಾಣ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೇವ್ ಬಾಪಾನ್, ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವೆಕ್ ತಾಕಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಸೊರ್ಪಾನ್ ಏವೆಕ್ ನಾಡುನ್, ಏವೆನ್ ತಾಳ್ಣೆಂತ್ ಪಡುನ್ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಫಳ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆದಾಂವ್ ಅನಿ ಏವ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಆದಾಂವ್ – ಏವೆಕ್ ಕಸೋಯ್ ಸರ್ಗ್ ಚುಕ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ನಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೊರ್ಪಾಕೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ತವಳ್ ಭುಮಿವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಅದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಂತೀ ವರ್ಗ್ ಬೆದ್ ಕರುಂಕ್ ಬೊವ್ಶಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ST01

ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತೀ ಭುಮಿವೈಕುಂಠಾತಸಲೆಂ ಘರ್ ಆಸಾ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಏಕ್ ರೂಕ್ ಆಸಾ, ಘರಾಂತ್ ಆದಾಂವ್ ಏವೆ ಸಾರ್ಕಿಂ ಏಕ್ ನಯ್ ದೋನ್ ತರ್ನಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ದಾವಿದಾಮಾ ತಸಲೊ ದೆವಾಸಾರ್ಕೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ. ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾಚೊ ದರ್ಜೊ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ದಾವಿದಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಿಸಿಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ‘ಘೊವಾಕ್ ತಿಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಎದೊಳ್ ಉಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ. “ಆಮ್ಚೊ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ದಾವಿದಾಮಾಚಿ ಸುನ್ ತೆರೆಜಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ‘ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾ ಪರಿಂ ಪುಜಾ ಆನಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತೆಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಯೀ ಪಾತ್ಯೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಾವಿದಾಮಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾಚೊ ದರ್ಜೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾತ್.

ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಗರೊ ದಾವಿದಾಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಎಕಾ ತರೀ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.  ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದಾಮಾನ್, ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚೆಚ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ಪೂಣ್, ದಾವಿದಾಮ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಗರೆ ಖಾಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ಮನಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ.

“ಹೊರ್ಬೊಸ್ ತುಕಾಯಿ ಆದಿಂ ಉಣೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಆತಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಖಾ.” ದಾವಿದಾಮಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. “ತುಜಾ ಹಾತಾಂನಿ ತುಂವೆ ಖಾವಯ್ಲೆಯಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ತಯಾರ್.” ಪಾಲಂವ್ ನಿಸ್ರಾಲಾ ಮಣ್ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಆದ್ಲಿಂ ರೊಸಾಳ್ ಕ್ಷಣಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ತೋಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಚರ್ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ದಾವಿದಾಮಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್, ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ತರೀ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಿಚಿ ಆಶಾ ತಶಿಚ್ ಉರ್ಲಿ.

ಸಿಸಿಲಾಪರಿಂಚ್ ದಾವಿದಾಮಾಚಿ ಸುನ್ ತೆರೆಜಾಕೀ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಗರೊ ನವ್ರೊ ಸಿಲ್ವನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ಚ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತೆರೆಜ್, ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲವೀನಾ ಮುಕಾರ್ ಸುರುಪಾನ್ ಸುಮಾರಾಚಿ ದೆಕುನ್, ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾತ್. ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್, ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಲವೀನಾ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಸ್, ತೆರೆಜ್ ಲವೀನಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆರೆಜ್, ಸೊಭಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಾತಿನ್ ಕಾಳೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ – ತೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಲವೀನಾ ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ವಾಚ್ತಾ ತರ್ ತೆರೆಜ್ ತೊಟಾಂತ್, ಮಿಲ್ಲಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಲವೀನಾ ಆನಿ ತೆರೆಜಾಕ್ ಫಕತ್ ತಾಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನಿರೂಪಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಅನಾವರಣ್ ಕರ್ತಾ.

ಸಿಲ್ವನಾಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಟ್ರೀಜಾ. ದಾವಿದಾಮ್ ತಾಕಾ ತೆರೆಜಾ ಮಣ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊ. ಕಾಳಿ ಕಾತ್. ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಬಳ್ತೆಲೆಂ ಮಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ವತ್ತಾಯಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹಿತಾಲ್, ಸಾಗೊಳಿ ಆನಿ ಮಿಲ್ಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಣ್ತಾನಾ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಟ್ನೇಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಚೆಂ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೊಂಬೊಂಚೆಂ ನಾ ಮಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ವಾದ್. ತಶೆಂ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಪುತ್ ವಿಶೇಸ್ ಶಿಕ್ಪಿಯಿ ನಯ್ ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಮೂರ್ತಿಯಿ ನಯ್. ಆಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯಿ ಮಣ್ಚೆ ಗುಣಾಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚಾ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾ ಪರಿಂ ಪುಜಾ ಆನಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತೆಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಮಣ್ ತೊಯೀ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ಟ್ರೀಜಾ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಿಲ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಬೊರೊ ಫುಡಾರ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊ ಮಣ್ಚಾ ಭರ್ವ್ಯಾಶ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವಿದಾಮಾ ಥಂಯ್ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚೊ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ, ತಾಣೆ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ‘ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಖಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ದಾವಿದಾಮಾನ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಗರೆ ಖಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಮನೋಬಾವಾನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗರ್ಭ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ ಸಿಸಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ , ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ  ಮ್ಹಣ್ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ, ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಕಿರ್ಮ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಚೊ ಸಿಲ್ವನ್, ಭಾವ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲವೀನಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಮುಳಾನ್ ಲವೀನಾ ಆನಿ ಸಿಲ್ವನಾಮಧೆಂ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಡ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಸಮೊರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ.

ST02

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಕ್ ಮಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೋ ದುಬ್ಳೊ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ. ತಾಕಾ ಕಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತೋ ದಾವಿದಾಮಾಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸಾ. ತೋ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದಪ್ ರಾಂದ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಕಾ ತಾಣೆ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಚಾನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಣೊಸ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ದಾವಿದಾಮಾನ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ “ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ತುಕಾರೆ ಮಾರ್ಸೆಲಾ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಖಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ದುಸ್ರಿಂ ಕೋಣ್‌ಯೀ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್!” ದನಿಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಘರಾಚೊ ದನಿ ದಾವಿದಾಮಾಥಂಯ್, ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ‘ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಖಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಉದಾರ್ಪಣ್, ಮಾರ್ಸೆಲಾಕ್ ‘ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಖಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಕಡೆ ದಿಸಾನಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ‘ಹ್ಯಾ ಘರಾ ದುಸ್ರಿಂ ಕೋಣ್‌ಯೀ ರೊಸೊಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾತ್ಸಾರಿ ಮನೊಭಾವ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಹೊ ತಾತ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ಮಾರ್ಸೆಲಾಚೆರ್ ಅಸಲೊಚ್ ತಾತ್ಸಾರಿ ಮನೊಭಾವ್ ದನಿ ದಾವಿದಾಮಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಪೂತ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್, ತೆರೆಜಾನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನೀಯ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಸ್ತಾ.

“ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಕೋಣ್ಯಿಂ ಖಾಯ್ನಾಂತ್. ಪಪ್ಪಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಮಾಮ್ಮಾ ಖಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಕಿರ್ಮ್ಯಾ ಪರಿಂ. ತೋಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಪುಳುಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಟಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾತ್. ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಜಾತಾ.”

ಹಾಂಗಾ ದನಿವರ್ಗಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಾವಿದಾಮ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವನ್, ದೊಗಾಂಯ್ ಥಂಯ್, ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾಚೊ ತಾತ್ಸಾರ್ ಆಸಾಗೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾಚಿ ಅಸಹಯಕತಾ ಆನಿ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ. ದಾವಿದಾಮಾನ್ ಸಿಸಿಲಾಲಾಗಿಂ “ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಆತಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಖಾ.” ಆನಿ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ತೆರೆಜಾಲಾಗಿಂ “ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಕಿರ್ಮ್ಯಾ ಪರಿಂ. ತೋಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಪುಳುಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಟಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾತ್. ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಜಾತಾ.” ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಿ ಅಸಹಯಕತಾ ಆನಿ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಸಮೊರ್ ಯೆತಾ. ಭಾವ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲವೀನಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಸಿಲ್ವನಾನ್ “ಮಾರ್ಸೆಲಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೇನಾಂಯಿ?” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಿ ಅಸಹಯಕತಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಧನಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಾವಿದಾಮ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವನಾಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲಿಚ್ ಅಸಹಯಕತಾ ಸಮಾನ್ ರುಪಾನ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲವೀನಾಥಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸಿಲ್ವನ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಲವೀನಾಕ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೇನಾಂಯಿ? ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾ ತವಳ್ ಲವೀನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ತಾಚೆ ಹಾತ್ ನಿತಳ್ ನಾಂತ್.” ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚೊ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಗರೆ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಚುಕೊನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾರ್ಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಖೆಲ್ಯಾರೀ ಹಾತಾಂಕ್ ಪಾಂಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಜೊ.

ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಆಸೊನೀ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್, ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಆನಿ ನಾಗುಚಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ತೆರೆಜ್ ಆನಿ ಲವೀನಾಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ – ತರ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ ಕೋಣ್ ? ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಮೆಳೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಕ್ ಮಾತ್ – ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

ಕಾಣೆ, ಪಾಂಪ್ಳಾ ತಸಲಿ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಆನಿ ನಾಗುಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ದೀಂವ್ಕ್ ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಸನ್ನಾಂ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಧಾಡುಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ, ತೆರೆಜಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಲವೀನಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಂಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ – ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಹ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೋಯ್ ಅಡ್ಕಳಿ ಕುಡಿಚಿ ಮುಳಾವಿ ಗರ್ಜ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಾ ಸಮೊರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ – ಸಿಸಿಲಾಕ್ ದಾವಿದಾಮಾನ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಲವೀನಾಕ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ – ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ಆಸ್ಚೊಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ ಬಗಾರ್ ಪ್ರತಿರೋದಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲಿಪ್ತೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಚ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗರ‍್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋದ್ ನಾ, ವಿರೋದ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಕತ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್!

ST03

ಪೂಣ್ ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಥಾವ್ನ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ದನಿಕ್ ವರ್ಗಾನ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದನಿಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜಿತ್ ಖೆಳಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆರೆಜಾಕ್, ಮಾರ್ಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ‘ವರ್ಗ್’ ಆಡ್ ಯೇನಾ. ಮುಳಾನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಅನಿ ತೆರೆಜಾ ಮಧೆಂ ವರ್ಗಾಚಿ ವಣದ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಚೆ ಹಾತ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಭುರ್ಶೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಶ್ರಮಿಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಸಾಂಗಾತಾ ಫೊಳಾಫೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತೆರೆಜಾನ್ ದನಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆರ್, ದನಿಕ್ ವರ್ಗಾನ್ ತಿಕಾ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ ಹಕ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ವಾಚ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕಿರ್ಲಾಯ್ತಾ.

ದನ್ಪರಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಣ್ ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ಲವೀನಾಚಾ ರುಮಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚೆ ತೋಂಡಾಂತ್ ಆಶೆನ್ ಲಾಳ್ ದೆಂವ್ಲಿ. ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ ಚಾಕ್ಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕಿಡ್ಯಾ ಪರಿಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕುಜ್ನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಪೊಣೊಸ್ ಸೊಲ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಮಾರ್ಸೆಲಾಚೆ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ಭುರ್ಶೆ ದಿಸ್ಲೆ ನಾಂತ್. ತಾಣೆ ರೊಸಾಳ್ ಗರೆ, ರೊಸಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಅಂಬುಡ್ಲೆ.

ಪೂಣ್ ಜೆನ್ನಾಂ ದನಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆರೆಜಾನ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ತಾ – ದನಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಶೀತಳ್ ಝುಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಹರ್ ದನಿಕ್ ವರ್ಗ್ ತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆಪಕ್ಶೆನ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಕಡೆ ಝುಜೊಂಕ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಜೆರ್ ವಾ ವಣದ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾಯ್ ದನಿ ದಾವಿದಾಮ್ – ಶ್ರಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾಕ್,  ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ವಿರೊದ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಮಾಸ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾ ಮಣ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ದಾವಿದಾಮಾನ್ ದೀನ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾನಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ?

ವರ್ಗ್ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಝುಜ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾ ವಿರೋದ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಕ್‌ಚ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಚಾಲ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ದಾವಿದಾಮ್ ಚಲ್ತಾ. ವರ್ಗ್ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗರ್ಷಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಕಶೆಂ ಭೂಗತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತ್ರಾಚೊ ಉಪೆಗ್ ಕರ್ತಾ ತಶೆಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಆನಿ ತೆರೆಜ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಪೋಳ್ನ್ ಲಿಪ್ತಾತ್. ವರ್ಗ್ ಸಂಘರ್ಷಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಝುಜಾಂನಿ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಹಾತಾಹಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವೆತಾ ತೆನ್ನಾಂ ಉಂಚ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ರಾಗ್ ಕಶೆಂ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಸಮರ್ಥಕಾಂಚೇರ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತಶೆಂ, ಹಾಂಗಾಯೀ ಧನಿ ದಾವಿದಾಮ್ ಆನಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಸಿಲ್ವನ್, ಸಗ್ಳೊ ರಾಗ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್, ನಿರೂಪಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್  ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪೊಣ್ಸಾರೂಕ್ ಮುಳಾಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಡುನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಲವೀನಾಕ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಗರೆ ಖಾವಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್,  ನಿರೂಪಕ್ – ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಫೊಣ್ಸಾರುಕಾಕ್ ಮಾತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಕ್  ಫುಡಾರಾಂತ್  ದನಿಕ್ ವರ್ಗಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಅಸ್ತ್ರ್ ಉರಾನಾಶೆಂ ದನಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಪೊಣ್ಸಾರೂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಶಾಣಿ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವರ್ಗ್ ಬೆದ್ ಕಶೆಂ ಮುಳಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್ಲಾ, ಆನಿ ಹೊ ಬೆದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಿರ್ಲೊಂಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರೇತನಾಂಯ್ ಕಶೆಂ ಹಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್, ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಮುಳಾವಿ ಗರ್ಜ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಕ್‌ಚ್ ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ವರ್ಗ್ ಅಸಮಾನತಾ ಅನಿ ಸಂಗರ್ಷಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ – ಜರ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಪ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ದನಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಾವಿದಾಮ್ ರೂಕ್ ಬೆಂಡ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತೊ? ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಪ್ಯಾ ಫೊಣ್ಸಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಸಿಲ್ವನ್ ತಾಚೆ ಗರೆ ಕಿರ್ಮ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತೊ ? ದನಿ ದಾವಿದಾಮ್ ‘ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ತುಕಾರೆ ಮಾರ್ಸೆಲಾ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಖಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತೊ ? ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ರೊಸಾಳ್ ಫೊಣ್ಸಾರೂಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ ? ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕೀ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಹೃದಯಿ ಪ್ರೇತನ್ ಸಮೀಕ್ಶಕಾಂನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಸಮಕಾಳಿನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಅರ್ಥ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

72% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.