ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್

Roshu01ವಿನಿತಾ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಲಜೆಚೆಂ ಚೆಡುಂ. ತೆಂ ಸಾಧೆಂ ಬೊಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಶ್ಯಾ ಆನಿ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಚ್‌ಮೆಟಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವೆಗ್ಳೆಂ. ವಿನೀತಾ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಆನಿ ಚುಡಿದಾರಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಿತಿಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನೆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ವಿನೀತಾಬರಿಂ ನ್ಹಯ್. ತಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮೊಡರ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ. ತಿಂ ಜೀನ್ಸ್, ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆನಿ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ನವೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ವಾಪಾರ್‍ತೆಲಿಂ. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕಾರ್ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಾ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾಂಯೀ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ಮೀಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹೊಂಡಾ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ, ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಶಾಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲಿಂ, ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೊಡರ್ನ್ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹರ್‍ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವೆಳಾರ್ ಕಾಜಾರ್‌ಯೀ ಜಾಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ವಿನೀತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಿಸಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಎಕ್‌ಯೀ ಸಯ್ರಿಕ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅವಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಿಕೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಕಶಿಯೀ ಜರಯ್ಲಿ ಮೂ, ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಕಾತ್‌ಯೀ ಜರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾ ನಂತರ್ ತಿಣೆಂ ವಿನೀತಾಕ್ ಆನಿ ಜೋಯೆಲಾಕ್ ಬರೊ ಫೂಡಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೋಯೆಲ್ ವಿನೀತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಸೊಪ್ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಖಂಚವ್ನ್ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ಚ್ ಜೋಯೆಲ್ ಇಸ್ರೇಲಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, ಅತಾಂ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸಾ.

ವಿನೀತಾ ಸಾಧೆಂ ಬೊಳೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್, ತಾಚೆಂ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಲಿಯೋ ಕರ್ವಾಲೊನ್ ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫಾ| ಲಿಯೊ ಸದಾಂಚ್ ತಯಾರ್. ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬರ್‍ಯೊ ಸಯ್ರಿಕ್ಯೊ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊ ವಿನೀತಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ್‍ತಾಲೊ ತರೀ ವಿನೀತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಹೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿಕೀ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಕಶಿಂಯೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂಯೀ ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ, ವಿನೀತಾಚ್ಯಾ ಅವಯ್ಚಿ ಖಂತ್ ಆನಿಕೀ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಅವಯ್ಚೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿನೀತಾ, ಘರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತೇರ್ಸ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿಂ ನೊವೆನಾಂ ಆನಿ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಚುಕಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ವಿನೀತಾ ಕಾಂಯ್ ಮಾದ್ರಿಂತ್ ರಿಗ್ತಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಮಾಶೆಂ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹರ್‍ಯೇಕಾ ಭೆಸಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಗರ್ಜ್. ವಿನೀತಾಕ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಅಪವ್ಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಸಂಗಿಂ ತೆ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೊಚ್ಚ್ ಭೆಸ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನತಾಲಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್.

ವಿನೀತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಿನೀತಾ ಟೀಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ. ತಾಂಕಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ. ಆನಿ ಅಸಲೊಚ್ಚ್ ಹುಸ್ಕೊ ಅಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಜೋಡ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿನೀತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಮನ್ ಅಪ್ಣಾಥಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಅವಿಲ್.

ಅವಿಲ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ವಸ್ತಿ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿತೆಚ್ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬಾಪಯ್ ಎಡ್ಮಂಡಾನ್ ತಾಕಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಅವಯ್ಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಅವಿಲಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಅವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ತಾನೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾನಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಎಡ್ಮಂಡ್ ಏಕ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅವಿಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಘರಾ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನೀತಾನ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಡ್ಮಂಡಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಎಡ್ಮಂಡಾನ್ ತಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಣಿ ವಿನೀತಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿನೀತಾಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಅವಿಲಾ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಹುಸ್ಕೊ ಉದೆಲ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ಅವಿಲಾನ್ ಬರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಇಂಜ್ನೆರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ ಟೀಚರ್. ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ಧಾವಿ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ.” ಎಡ್ಮಂಡಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ವಿನೀತಾಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅವಿಲಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಂ. ತಾಕಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಣೆಂಪಣ್ ಬೊಗೊನ್ ಆಸಾ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ – ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆಕ್ತಾನಾ ಅವಿಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೋಣ್‌ಗೀ ರುದಾನ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ.

ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅವಿಲ್, ಖೆಳಾಂತ್ ನಾಚಾಂತ್ ಹುಷಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿನೀತಾ ಟೀಚರ್ ತಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ನಾ ತರೀ ಕಿತೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಕೆಲಿ. ಸದಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಿನೀತಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ವಿನೀತಾಕ್‌ಯೀ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಅವಿಲ್ ವಿನೀತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ. ವಿನೀತಾಯ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್ ಸದಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್.

“ಪಾಂಚ್ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಿಣೆಂನಿ ತುಜ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ವೆಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ತಾಂಚಿಂ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಉತ್ರಾಲೆ. ಜೊಯೇಲ್‌ಯೀ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಕೀ ತಾಣಿಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ.”

ಅವಯ್ಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿನೀತಾಕ್ ಸದಾಂಚಿಂ ಆನಿ ತಿಚಿ ಖಂತ್‌ಯೀ ವಾಜ್ಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಅಚಾನಕ್ ಆಜ್ ತಿಚಿಂ ಅಖ್ರೇಚಿ ಉತ್ರಾಂ ವಿನೀತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲಿಂ. ‘ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಕೀ ತಾಣಿಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ’.

Roshu02

ರಾತಿಕ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್ ವಿನೀತಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾಂ. ಮಧ್ಯಾನೆಚಿಂ ಏಕ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಅವಿಲಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಎಡ್ಮಂಡಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್.

ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಅವಯ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಅಪುಣ್ ಎಡ್ಮಂಡಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಿವಾರ್‍ತೆಲಿ., ಅವಿಲಾಕ್ ಏಕ್ ಅವಯ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫುಡಾರ್ ಜಾತಲೊ’.

ಪೂಣ್ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ತಾಕಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

‘ಪೂಣ್ ಎಡ್ಮಂಡಾಲಾಗಿಂ ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಲೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ, ಆವಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿ, ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ’. ವಿನೀತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆನಾಂ. ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ, ಗುರ್‍ಗುಲೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಯೆಲೆಂ. ಮೊರಿಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅವಯ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆತಾಲಿ.

ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ವಯ್ರ್ ಪರತ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ. ‘ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣೊಂದಿ, ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಖಂತ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಬರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ನಾಂ. ವಾ ಸಯ್ರಿಕ್‌ಚ್ಚ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಅಶಿಂಚ್ ಉರ್‍ಲಿಂ ತರ್ ಮಾಂಯ್ ಆನಿಕೀ ಖಂತಿನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೊ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸೂಕ್ತ್. ಎಡ್ಮಂಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಿತ್. ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊಕ್ ಭೆಟ್ತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಳಯ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್‍ತಲೊ’.

ಆಜ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಅರ್ಧೊ ಘಾಂಟೊ ವೆಗ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿನೀತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳಿನಾಂ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮಾಂಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್, ಮಾಗೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಂ”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಳ್ ದೀನಾಂಗಾಯ್?” ತಿಣೆಂ ಸದಾಂಚಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ತಾನಾ ವಿನೀತಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ, ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಮಾಗೊನ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಫಾದರ್, ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್”

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ವಿನೀತಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸವೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ.”

“ವೆಗಿಂಚ್ ತೆ ದೀಸ್ ಯೆತೆಲೆ ಫಾದರ್. ಫಕತ್ತ್ ತುಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ವಿನೀತಾ ತುಂ. ಕಸಲಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ತುಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್. ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಜತ್? ತಿ ಸದಾಂಚ್ ತುಜೆಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.”

“ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.”

“ಸಾಂಗ್ ವಿನೀತಾ, ಜೆಜು ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂಯೀ ಒಪಾರಿಂನಿ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತುಜಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್.”

ವಿನೀತಾನ್ ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿನೀತಾ ವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್‌ಯೀ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಜರ್ ವಿನೀತಾ ತುಜೆಬರಿಂ ಹೆರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಯೀ ಚಿಂತಿತ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅನಾಥ್ ಉರ್‍ಚಿನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ವಿನೀತಾ ಏಕ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ತುವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆಮ್ಸೊರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ತುಂ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ವಯ್ರ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಚೀಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತೀ ತುಕಾ ತುಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಪೊರ್‍ವಾಂ ಸೊಮಾರಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಡ್ಮಂಡಾಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‍ಯಾಂ. ತೊ ಒಪ್ಲೊ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ನಂತರ್ ಸರ್ವಾಂಕೀ ತಿಳ್ಸುಂಚೆಂ.

ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊಚೆಂ ಸೂಚನ್ ವಿನೀತಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಸದಾಂಚೆಬರಿಂ ಅವಿಲಾನ್ ಹಾಸ್ಕುರ್‍ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ತಾಕಾ ಗುಲೊಬ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ಆಜ್ ವಿನೀತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಅವಿಲಾ ವಯ್ರ್ ಚಡ್‌ಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲೊ.

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ವಿನೀತಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಟೀಪಾಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಇನ್ವೀಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ವಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅವಯ್ ಆಯ್ಲಿಚ್ಚ್.

“ತೆಂ ತೆರೆಜ್‌ಬಾಯೆಚೆಂ ಧುವ್ ಡೋರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಡ್. ತೆರೆಜ್‌ಬಾಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಿ.”

“ಕೋಣ್ ಡೋರಾ ಮಾಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ, ಮಸ್ಕತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್‌ಗೋ, ತೆಂಚ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಡೋರಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘರಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಆನಿ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಮಸ್ಕತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಥಂಯ್ಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೊ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ದಿಲಾಂ ಖಂಯ್. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಚಲ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಾಚೆಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್‍ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಘರ್‍ಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ವಾಲಿಂ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ತಾರೀಕೆರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್. ಹಾಂಗಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಸಯ್ರಿಕ್ಯೊ ಉಣೆ ನಾಂತ್.”

“ಡೋರಾಚಿ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿನೀತಾಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ವಯ್ರ್ ಡೋರಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚೊಯೀ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಲೆಂ ಕಾಜಾರ್. ತೊ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆತಾಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನಿಂಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ಕರ್‍ಚಿ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ತೆಂ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊ ರೆತಿರೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ, ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಲೊ. ಕಿತೆಂಯೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಎಡ್ಮಂಡಾಗೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಎಡ್ಮಂಡಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನೀತಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅವಿಲ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಅವಿಲಾಚಿ ಅವಯ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದರ್ವಡ್ತಾಲೆಂ. ಸನ್ವಾರ್ ಗೆಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಘಾಂಟ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ವಿನೀತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಪಾಸತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ಸೊಮಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಲಾವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸೊಮಾರ್ ಉದೆಲೊ, ವ್ಹಡಾ ಉಮೆದಿನ್ ತೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಚೊನ್ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊಕ್ ಭೆಟ್ಲೆಂ. ತೊಯೀ ರೆತಿರ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಸಾಂಜೆರ್ ಎಡ್ಮಂಡಾಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಒಪ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಗುಲೊಬ್ ಆಜ್ ವಿನೀತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾಂ. ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಅವಿಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ವಿನೀತಾಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾಚೆಂ ಫುಲ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನಿವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಪ್ರೈಮರಿಂತ್ಲೆ ಭುರ್ಗೆ ತವಳ್ ತವಳ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಖಳ್ಚೆಂ ಸಹಜ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವಿಲ್ ಕಾಂಯ್ ಹುಷಾರ್ ನಾಂ ಆಸ್ತಲೊ, ವಿನೀತಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಅಖ್ರೇಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತೆಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿನೀತಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಎಡ್ಮಂಡಾಗೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.

Roshu03ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊ ಆನಿ ವಿನೀತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ಮಂಡಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅವಿಲ್‌ಯೀ ವಿನೀತಾ ಟೀಚರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನೀತಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಅವಿಲ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ತೆಂಗೀ ಟೀಚರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ನವಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ಯೆಯಾ, ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ದಾಕಯ್ತಾಂ…” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಭಿತರ್ ಅಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಭಿತರ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸೊನ್, ಕರಿಯಮಣಿ ಘಾಲ್ನ್, ಫುಲಾಂ ಮಾಳೊನ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ಸದಾಂನೀತ್ ವಿನೀತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಗುಲೊಬ್ ಆಜ್ ಮಾತೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾನಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನೀತಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ಬಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊನ್ ಎಡ್ಮಂಡಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ “ಕೋಣ್ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ?”

ಎಡ್ಮಂಡಾನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ” ಫಾದರ್ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್. ಹೆಂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಾಂತ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ. ಕಾಲ್ ರುಜಾಯ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊಂ. ಅವಿಲಾಕ್ ಅವಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಅವಿಲಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟೊನ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ರೆತಿರೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಿತೊರಾಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್.”

ಎಡ್ಮಂಡಾನ್ ಆನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ.” ಫಾ| ಕರ್ವಾಲೊಕ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆನಾಂ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನೀತಾ ಮೊನೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಅವಿಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಭರಾಧಿಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅವಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ. ಅವಿಲಾಕ್ ಏಕ್ ಅವಯ್, ಎಡ್ಮಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಮಧೆಂ ವಿನೀತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಬರಿಂ ತುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.