Trending Now

ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾಕ್ 5 ಕೊರೊಡ್ ಮಂಜೂರ್

ರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ ಸಾಕಾರ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಪಾಸುನ್‌ಚ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ| ಕೆ. ಜಗದೀಶ ಪೈ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಿನ್ಹತೆಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆಸುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಸೆಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಕರೊಡ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲೆ ತೀನ್ ಕರೊಡ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

“ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಫರಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಆದ್ಯತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಧೆಂವ್ಲೊಂ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಕ್ ಚಾರ್ ತೆ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭೆಟೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದವರ್ಲೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಯೋಜನ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಲೆ ದಾಕವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಪಣ್ ನೀಜ್ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ| ಕೆ. ಜಗದೀಶ ಪೈ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಕರೊಡ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ತೀನ್ ಕರೊಡ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಡಾ| ಪೈ.

“ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು ಬಿ ರೂಪೇಶ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಿಂ ಭವನಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುಂಕ್ ವಾವುರ್ತೇ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಾರಿ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಡಾ| ಕೆ. ಜಗದೀಶ ಪೈ.

One comment

  1. Dr B Devdas Pai

    ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ತರ್ಪೇನ ಹರ್ ಏಕ ಜಿಲ್ಲೆಂತ್ ರಂಗಮಂದಿರ್ ಬಾಂದೂಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಬೆಂಗಳೂರಾ ಭಾಯ್ರ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಆಕಾಡೆಮಿಂಕ ಭವನ ಬಾಂದೂಂಕ ಖಂಚಯ್ ವೆಳಾರ್ 5 ಥಾವ್ನ 10 ಕರೋಡ್ ಅನುದಾನ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಪಯಲೆಂ ಏಕ ಸೈಟ್ ತಯಾರ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಧಾಣ್ ದಿಲ್ಲಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತಚ್ 5 ಕರೋಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡತೆಂ ಗ್ರಾಂಟಾಕ ಫೈಲ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ(ಸೆಕ್ರೆಟರಿ) ಧಾಡಿಚೆಂ.
    ತುಳು ಆಕಾಡೆಮಿಕ ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂನ್ ತುಳುಭವನ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಬ್ಯಾರಿ ಆಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದ್ಯ್ ಬ್ಯಾರಿಭವನಯ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಲೆಂ.
    ಕೊಂಕಣಿ ಆಕಾಡೆಮಿ ಕಡೇನ ಆಜೂನಯ್ ಸ್ವಂತ್ ಸೈಟ್ ನಾ ಆಸ್ತನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್, ಏಕ ನಿವೇಶನ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸೈಟ್ ದಾಖಯ್ಯ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೆದಳಾಕೀ ಹೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಕೆದಳಾಕೀ ಆಮ್ಚೆ ಜಾತ್ತಾಂಲೆಂ. ತಶೆ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೆಜಾರಾಂ ಮದೆಂ ಆತಾಂ ಡಾ।। ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ಮಾಮಾನ್ ಏಕ ನವೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಶುರು ಕೆಲ್ಲಾ, ಆಮಿ ಬರೆಂ ಮಾಗುಯಾಂ ಆನಿ ಯೋಜನೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Please Share....Don\\\'t Copy!