ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ದಾಯ್ಜಿ – ಯುವ ಸಂಗಮ್ 2019

“ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಸಾರಾಚಿ ರೀತ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬರ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸತ್ ಅನಿ ವಾಸ್ತವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಹಿತ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ “ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ.

ತೊ ದಸೆಂಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ , ದಾಯ್ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಸಂಗಮ್ -2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊಕೀ “ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಅನಿ ಹೊ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಸಂಘ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಧ್ವಾರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಾಯ್ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಖಾಂದಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಯುವಸಂಗಮ್ ದಾಯ್ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ದಾಯ್ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಅಸ್ತಾಲೆಂ “

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಬಾ| ದೊ | ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ದರ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಅಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಕಣ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಯೊ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ. ಕವಿ ಅಂಡ್ರು ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾನ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ ಅನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲೊನೊ, ವ್ಹಡಿಲ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೊಲೆಜ್, ಹಾಣೆಂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಅನಿ ಕಾನೂನಾವಿಶಿಂ , ಅಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲಾನ್, ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ,ನೀರುಡೆ ಹಾಣಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ,ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಾ ಅನಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಾ ವಿಧಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ.

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಪಾಲ್ದನೆ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !