Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್… ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 16

JHST 2

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ಸ್ಕೂಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಘಾಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾರ್ ಪರ್ತಾಲೆ.  ಥಂಯ್ಸರ್…

ಕೆನ್ನಾಂಯೀ  ಉಬೊ ನಾಸ್ಚೊ… ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ  ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ತಾಕಾ ರಾಕಾ ನಾತ್ಲೊಲೊ  ತಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಿಮಾಂವ್ … ಆಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಆತಾಂ …ತಾಚೊ ತೊಂಡಾ ಛಾರೊ ಪಾರ್ಕೊಂಚಿ  ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್  ತಾಕಾ ಧೈರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾಂ.  ತ್ಯಾವೆಳಾ  ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ  ಭಿರಾಂತ್ ತಾಚಾ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪೊಂವ್ಣಿ ಹಾಡ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳ್ಚಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಂಯ್ ನರ್ಗಾಲಾಗ್ಲೆ!

ತರೀ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಹಳ್ತಾರ್ ತೆಂ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ.  ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್… ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…ಡ್ಯಾಡಿಚೊ  ಘಂಭೀರ್ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ!

“ಸ್ಕೂಟಿಚಿ ತಿ ಚಾವಿ… ಹೆವ್ಶಿನ್ ದಿ!”

ಆಪ್ಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಹೆಂ … ‘ಸ್ಕೂಟಿಚಿ ಚಾವಿ !’ ತಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪಡ್ತಾನಾಂ…ತ್ಯಾ  ಘಡ್ಯೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದ್ಳಾಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.  ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೆ ಧಡ್ಧಡೆ ದೊಡ್ತೆ ಜಾಲೆ ತರೀ…ಖಿಣಾನ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಕಿತ್ಯಾ…ಡ್ಯಾಡಿ..?”

“ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ತಾಚಿ ಘರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ…ಹೆವ್ಶಿನ್ ದಿ ತಿ…”

“ಅರೆ…ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?!”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ …ಥಟ್ಟ್ ಕರುನ್… ‘ಖಂಡಿತ್ ದಿಂವ್ಚಿನಾಂ…!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಟ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ರಾಗಾ ಶಿರಾಂನಿಂ ಮೇಟ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಚಾವಿಯೆ ಮೂಟ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ಅರ್ನುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ಕುಡಾಸರ್ಶಿಂ ಅಮ್ಸರಿ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…!”  ಹಾಚಾ ಹ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ವರ್ತಾನಾಚೆರ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತಾಪ್‌ಲ್ಲೊ ಡ್ಯಾಡಿಚೊ ಧೆಂಕ್ಣೊ  ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಉಡೊನ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ!

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ಕಿಚನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾಗ್ದೆಲೆನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಥರ್ಥೊರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ!

ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ಹ್ಯಾ‌ಚ್ ನಿರೀಕ್ಶಣಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ತಿ….ಕ್ಶಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಾ ರಾಗಾಚಾ ವಿಪರೀತ್ ವರ್ತಾನಾಚಾ  ಭಿರಾಂತೆನ್ ಖಿಣಾನ್ ತಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕುಡಾಸರ್ಶಿಂ ತುರ್ತೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ ತಿ ತ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲಿ.

ತ್ಯಾ  ವೆಳಾ… ‘ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?!’  ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಕುಡಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ  ದೀಶ್ಟ್‌ಯೀ ತಿಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ತ್ಯಾವೆಳಾ  ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್…

ತಾಚಿ  ಮಾಮ್ಮಿ…ತಿಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಬುಡ್ಲೊಲೊ ಡ್ಯಾಡಿ…ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಫುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್  ಉಬೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಜಿರೈತ್ತ್  ಆಸ್ತಾಂ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತಿ ಸ್ಕೂಟಿಚಿ ಚಾವಿ ಹೆವ್ಶಿನ್ ದಿ.” ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಉಟ್ಲೊಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ…ಆತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ರುಮಾ ಬಗ್ಲಾರ್ ಪರತ್ ಉಟ್ಲಿಂ!

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ  ಚಾವಿಯೆ ಮೂಟ್ ತಾಚಾ ಹಟ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ರಾಗಾನ್ ಅರ್ನುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಆವಯ್ಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ತಿ  ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಿಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುವ್ಲಿ.

 “ರಾವ್ ಸಯ್ಭಾ …ಏಕ್ ಘಡಿ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್. ಹಾಂವ್ ಚಾವಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ  ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.  ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಚಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಪಾಟ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಉಟೊವ್ನ್, ಆವಯ್ ಕುಶಿನ್ ಘಂವ್ಲೆಂ. ಆನಿ  ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಮಾಮ್ಮಿ… ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೋಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ?!…ವಿಗಾರ್..ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ?!”

“ಪುತಾ ಸಮಧಾನ್ ಘೆ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಥಂಡ್ ರಾವ್…ಸಗ್ಳೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಲೈಯಾಂ. ಆತಾಂ ತಿ ಚಾವಿ ಹೆವ್ಶಿನ್ ದಿ.”

“ಮಾಮ್ಮಿ…ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ …ಸಾಂಗ್…?!”…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಹಟ್ಟ್  ಅತಿರೇಕ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ರಾಗಾನ್ ಪರತ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಮಾಮ್ಮಿ…ಕೋಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ?!”

“ ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್ ಪುತಾ. ತುಜಾ ಫುಡಾರಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ನೈಂವೇ ಪುತಾ…?”

“ ಮ್ಹಜೆಂ ಫುಡಾರಾ ಜಿವಿತ್  ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ಮಾಮ್ಮಿ. ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನೀ… ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ತಾಂಚೆ ಘಾಣೆರೆಂ ನಾಕ್ ರಿಗೊವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮಧಾನ್ ಚಾಳ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ತುಮಿಂ ನೆಣಾರಿ ಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಸಿನಾಂ. ”

“ಪೂಣ್ ಪುತಾ ತೊ… ಕ್ಲೈವ್…”

“ತರ್ ಆಜ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೋಣ್… ಕ್ಲೈವ್‌ಗೀ ಮಾಮ್ಮಿ?!”  ಆವೈಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರುನ್ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

ತವಳ್ ಕ್ಲೈವಾ ವಯ್ಲೊ  ಧುವೆಚೊ ದುಬಾವ್  ಹುಮ್ಟೊಂವ್ಚಾಕ್  ತಿ ನಾರ್ಗೊನ್ಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ…

“ಕ್ಲೈವ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪುತಾ… ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್  ಆಯಿಲ್ಲೊ.!…”

“ಮಾಮ್ಮಿ …ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ…ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಖದ್ವೊಳೊನ್ ಘಾಲುಂಕ್. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾಂ.”

“ಆನಿ ತುಮಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಫುಡಾರಾ ಸಂಭಂದಾವಿಶಿಂ…ನೆಣಾರಿಪರಿಂ ಕರ್ಚಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಗೈತಾಂ…”

“ಜರ್ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ತುಮಿಂ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ತರ್… ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್  ಆಟಾಪುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಸಾಧ್ಯ್…!”

“ಕಿ…ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಪುತಾ…!” ಉದ್ಗಾರಾ ಬರಾಬರ್…ನಾನಾ ರಿಸ್ಕೆಚಿಂ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊಂವ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿಚಾ ಮತಿಕ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ… ತಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಮಾಮ್ಮಿ … ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆನಾಕಾ…ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ತಾಚಾ ಧುವೆಚಿ ಆಶಾ ನಾಂ ತರ್… ನಾಕಾ. ತೊ ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಅಗ್ಗ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ದಿ. ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ…ತುಕಾ ಜರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾತರ್…

ಹೆಂ ತುಂ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್. ಆತಾಂ …ಧರ್ ಹಿ ಚಾವಿ. ಆಮ್ಚೊ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್  ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದ್ ಫಕತ್ತ್ ಸ್ಕೂಟಿಚಾ ಚಾವ್ಯೆನ್ ವಾಡಾನಾ…ಯಾ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂ!.  ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಅಗ್ಗ್ಯಾ ಪಿಲಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಳ್.”

ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೆಂ ಮಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ ಮುಟಿಂತ್ಲಿ ತಿ ಸ್ಕೂಟಿಚಿ ಚಾವಿ ತಾಣೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಚಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಗಳೈಲಿ. ಆನಿಂ ತಿ…

ಚಾವಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ದೋನ್- ತೀನ್  ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ತರ್…

“ಮಾಮ್ಮಿ…” ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಪರತ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್  ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಥಂಯ್ಚ್  ಥಾಂಬ್ಲಿ.  ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಥಂಯ್ಚ್ ಆಡೊಸಾರ್ ಪತಿ ಲಿಪೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾಂ … ಏಕ್ – ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಆವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಹ್ಯಾ ತಾಚಾ ಚೋರ್ ವರ್ತನಾಚೆರ್ ಅಸಮಧಾನೆಚೆಂ ನಾಪಸಂದ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ತಿ ಖಂಚಯ್ಲಾಗ್ಲಿ!

ಖಿಣಾನ್ ಹೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗಮನಾಕ್‌ಯೀ ಆಯ್ಲೆಂ. ತರೀ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.  ಆನಿಂ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಆಡೊಸಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂ ಆಟವ್ನ್ ತೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಅಧೀರ್ ಜಾಲೆಂ!

ತರೀ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಡ್ಯಾಡಿಚಿ ಯೆದೊಳ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ…ತೊ ಅಡೊಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಗಮನಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಮಾಮ್ಮಿ…” ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ… “ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ  ಘಾತ್ಕಿ ಮೊಸ್ರಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಡ್ಯಾಡಿಚಾ ಕಾನಿಂ ರಿಗ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್… ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭಾಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತೊ ವಿಸ್ರಾತಾಲೊ. ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ತೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ…ತೆಂ.!. ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ  ಘಾಢ್ ಮಿತ್ರತ್ವಾಚೊ ಭಾಂದ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಪೂಣ್ ಕೆನ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ವಂಚನೆಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…  ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾದೆಂವ್ಚಾರಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಡ್ಯಾಡಿಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲೊಗೀ …ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ವಯ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ.

ವ್ಹಡ್ ನಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಸಂಗಿ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್…ಹಾಂವ್ ಆಕಾಂತೆ ಅನ್ವಾರಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾತ್… ತಾಚೊ ತೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಖೆಳ್ ಕಳ್ಚೊನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ… ಮ್ಹಜೆಂ…ತುಜೆಂ ಆನಿಂ ತಾಚೆಂಚ್ಚ್  ಜಿವಿತ್ ತೊ … ಕಶ್ಟಾಂ ಸಂಕಶ್ಟಾಂಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ತೊಲೊ.

ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಚಾ ಕೀಳ್ ಪರಿಗತೆರ್ ಆಮಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್‌ಚ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್.  ಸಮಡ್ತೆ ಪರಿಧಿಂತ್  ಆಸ್ಚೊ ವಿಗಾರ್…ಆತಾಂ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್… ಹೆ ಸಗ್ಳೆ…ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಆಕಾಂತೆವೆಳಾ…

ಫಕತ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಚುರ್ಚುರೆಚೆಂ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ತೆಲೆ.  ಶಿವಾಯ್ ತೆ ಕೋಣೀಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ ಅನ್ವಾರಾಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಸೈತ್ ತೆ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್ !

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಡ್ಯಾಡಿ ನ್ಹಂಯ್… ತುಂವೆಯೀ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಂಧರ್ಭ್ ಸೊಧುನ್ … ಸುಖ್ ಸಮಧಾನೆಚೆಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಝಗಡ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ!

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಧೆಧಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಗ್ದೆಲೆನ್…“ಪುತಾ…” …ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಖ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲಿಂಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲಿನಾಂತ್.  ತಿ ಫಕತ್ ಘಳ್ಘಳಿತ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಕೀ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

“ಮಾಮ್ಮಿ….ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ ತೊ ರಿಶಬ್…ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆ ಥಂಯ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್… ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾ…ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್ಗೀ ನ್ಹಂಯ್ ಮಾಮ್ಮಿ?!…ಜಾಪ್ ದಿ…ಜಾಪ್ ದಿ ಮಾಮ್ಮಿ…” ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾಂ.  ‘ವ್ಹಯ್…’ ಮ್ಹಣಾನ್ ತರ್ ಪತಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತೊಲೊ. ‘ನಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೊ ತೊ ನಕ್ಕೀ ದೀಸ್… ಆನಿ ಘಡಿ… ಉಸ್ತುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭೊಬಾಟ್ಲಿ…

“ವ್ಹಯ್…ತುಂವೆಂ  ಆಮ್ಕಾ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್…ಪೂಣ್….”

“ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ?!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. “ತುಮಿಂ ಜಾಂವ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾಂವ್…ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಪೈಸ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಶಿವಾಯ್… ತಾಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಆಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಗಮನ್ ಯಾ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಹಾತ್‌ಚ್ಚ್  ಘಾಲುಂಕ್ನಾಂ.  ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತವಳ್…ತವಳ್..”

ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ತಿ ಉಸ್ಮಡ್ಲಿ…. “ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್ ವಾಯ್ಟ್.  ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ…ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿಂನ್ ಮ್ಹಜಿ ಧು. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲಿ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಸ್ತ್ರೀ! ”

“ಮಾಮ್ಮಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತುಜಾ ತಸಲಿಚ್ಚ್  ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ..ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತುಮಿ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ಕ್ಲೈವ್ …ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿನ್ ಹಾಂವೆ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್ !. ಪೂಣ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಪರಿಂ ಫಕತ್ತ್ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಬಸನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆ ಹಕ್ಕಾಕ್ ಝಗಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಆನಿಂ ಝಗಡ್ತೇ ರಾವ್ತಾಂ.”

“ಕೊಣಾ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಝಗಡ್ತೆಲೆಂಯ್ ಪುತಾ…!?”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ತೆಂ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಿಶಭ್ದೆಚಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚಿ ಧೃಢ್ ನಿಚೆವಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್…ಮಾಮ್ಮಿಚಾ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಯ್ರೆ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ರಿಗ್ತಾಸ್ತಾಂ… ತಾಚೆ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ಚೆ ವೋಂಟ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ.

“ಝುಜ್ ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕೀ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಹಾಂವ್.ನೆಣಾಂ. ತರೀ ಸಮಡ್ತೆ ವಿರೋಧ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿ ವಿರೋಧ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪೂಣ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಿವಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.

ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಭಾಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕೊಣೀಂ ಜಾಂವ್… ತಿ ಯಾ ತೊ…ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಹಾಂವ್ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾನ್… ಧೃಡ್ ನಿಚೆವಾನ್ ಝಗಡ್ತೆಲಿಂ. ”

“ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಝುಜ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ತುಜಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿ ವಿರೋಧ್‌ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.  ತಶೆಂಚ್ಚ್  ತುಜಾ ಹಿತೈಶ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್-ಯೀ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್.”

“ನಾಂ ಮಾಮ್ಮಿ …ಅಸಲ್ಯಾ ಝುಜಾ ವೆಳಾ…ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕರ್ಚಿನಾಂ. ಪೂಣ್ ಮಾಮ್ಮಿ…ತುಂ ಹಿತೈಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಕ್  ಖಂಡಿತ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗ್ವೊಂವ್ಚಿ ನಾಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಫುಡಾರಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ಧೈರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತೆಲಿಂಚ್ಚ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸಂಗ್ತೆಂನಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಪಳೆಂವ್ಚಿನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಖಂಚಾಯೀ ಘಡ್ಯೆ …ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ರಾಜಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಚಿನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಝಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂಕ್  ರಿಶಭಾಚೊ ಭಾವ್ಳೊ …ಸಾಥ್ ದಿತೊಲೊ. ಸಹಕಾರ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಧೈರ್ ವಾಡೊಯ್ತೊಲೊ. !.”

“ರಿಶಭ್…ರಿಶಭ್…ರಿಶಭ್… ಖೈಂಚಾ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ತುಜೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉದೆಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ…” ತಗ್ಸಲ್ಯಾ ಕ್ಶೀಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲಿ ತಿ…ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚಾ ರಾಗಾಚಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್. ಪೂಣ್ ತಿಚೊ ಹೊ ಕ್ಶೀಣ್ ತಾಳೊ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾ ಆವಾಜ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಭಡ್ಭಡ್ಲೆಂ… “ಮಾಮ್ಮಿ… ರಿಶಭಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೈಕಿಂ ತುಂಯೀ ಎಕ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ್ ತರ್…ತುಂವೆಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್  ಧಖೊ ಜಾತೊಲೊ.

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…‘ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಮಾಮ್ಮಿ ವಿರೋಧ್‍ಯೀ ಝಜಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ!.’  ಮ್ಹಣ್ ಧೆಧಸ್ಪರ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಪೂಣ್ ನಿರಾಶಿ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂ.”  ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ದುಕಾಂನಿ ಜರ್ಜರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹೆಂ ಮತಿಂ ಜಿರೈತಾನಾಂ… ಪರತ್ ತಿಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂಚಿ…ಝರಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ ತೆಂ …

“ಮಾಮ್ಮಿ ತುಂ ಫಕತ್ತ್ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ.ಮಾಮ್ಮಿ .”

“ರಡಾನಾಸ್ತಾ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ…ಮುಕಾರೀ ಅಶೆಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಡೊಂಕ್ ಆಸಾ…ತೆಂ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಣಾಂ. ದುಖಾ ಮಧೆಂ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ಸಾಯ್‌ಯೀ  ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲಿ ತಿಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ  ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ …ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಂ ಹಕ್ಕಾಚಿ ಜಡಾಯ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ  ದುಖಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಡ್ ದಿಸ್ಲಿ!. ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ…

“ಜರ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಹುಸ್ಕೊ ತುಜಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಜಳೊನ್ ಆಸಾ ತರ್…ಧೈರ್ ಘೆ ಮಾಮ್ಮಿ …ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ಯಾ ಸರೋಪ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್  ಚೆಂಚುಂಕ್ ಪಳೆ…ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಡ್ಯಾಡಿಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪಳೆ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ತುಜಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ.”

“ಪುತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ…ತೊ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಹಮತ್ ದಿಂವ್ಚೊನಾಂ…ತಾಚಾ ಮತಿಂ  ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್  ಕ್ಲೈವ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಧೃಡತೆನ್ ಬಸ್ಲಾ.”

“ಕ್ಲೈವ್ ಬಸ್ಲಾ ನ್ಹಂಹಿ …ತ್ಯಾ ಪಡ್ಪೊಶಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಬಸೈಲಾ. ಯೆದೊಳ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಚಿ  ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂ… ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲಿಂ…ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾಲೊ…ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೊ.”

“ತರ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಲಿಪೈಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ?!”. ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಲಿಪೊಂವ್ಕ್ ನಾ ಮಾಮ್ಮಿ. ಆಮ್ಚೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಿರ್ಲೊಂಚಾ ಆದಿಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ರಿಶಭ್ ಇಶ್ಟಾಗತೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ …ತ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಸರ್ಪಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಚಾ ಕಾನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ವಿಕಾಳ್ ಘಾತ್ಕೆಚಿ ಫಟ್ಕೆರಿ ಶೆಮ್ಟಿಂ ರಿಗೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ…ತೊ ಏಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾಯೀ ಕಳ್ತಾಸ್ತಾಂ…ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.!”

“ತಶೆಂ ತರ್…ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ತರೀ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ…?”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮಿ. ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ. ತರೀ ತುಕಾ… ಮ್ಹಜಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಎಕ್ವೊಟಾಕ್ ಸಹಮತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್…ತುಂ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೆಲಿಯ್ !”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ತಿ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ …ಏಕ್ ಘಡಿ ಮೌನತೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಘಡ್ಯೆನ್… ಫಕತ್ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ… ಅಡೊಸಾರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಸಿಮಾಂವ್‌ಯೀ ತಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಉಬ್ದೇಸಾನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮತಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ದೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಛಾಪುನ್  ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಳ್ವೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಖಿಣಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಂಪ್ಚಿಂ ಪಾಂವ್ಲಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ …

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ದೆಲೆನಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ಮತಿಚಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟಿಚಾ ಚಾವಿಯಾಂಚಿ ಮೂಟ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲಿ.

‘ಚಂಯ್..!’

ಧರ್ನಿರ್ ಆವಾಜ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾವಿಯಾಚಾ ಆವಾಜಾಕ್…ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಚಾಲ್ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಧರ್ನಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾವಿಯೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ…

ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವ್ಹಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ  ಖಾತಿರ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಕೋಲ್!

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದೊನ್ ತಾಕಾ ಸಂವೇದ್‌ಹೀನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ …ಆನಿಕೀ ತಾಕಾ ಜರ್ಜರಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಘಡಿಯೆ ಪ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಹೆಂ ಕೋಲ್ ತಾಚಾ ಸ್ಮ್ರತಿಪಠಲಾರ್ …ವಿಕಾಳ್ ಸರೋಪ್ ರಿಗ್ಲೆಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಉಟಯ್ತಾನಾಂ… ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವಯ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ವಿರಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಅಂಕಲ್ ಸ್ಕೂಟಿಚಿ ಚಾವಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲಿಗೀ?”  ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ  ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಕಠಿಣ್ ಥರಾಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ದೀಲಾಗ್ಲಿಂ.  ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ …

“ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆತಾಂ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಸಿಮಾಂವ್ಚಾ ವಿಶಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ಟ್ ಸೊಡಿನಾಂ ಜಾಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಗ್ವೊಣೆಚಿಂ  ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರುನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ.

ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದಾಟಾಯೆಚಿ ಚರ್ಚಾ…ಸಂವಾದ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊತ್ತಾಯೆಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್  ಕರ್ಕರೆ ಕರಿತ್ತ್ ತಾಕಾ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚಾ ಉದ್ರೇಕಿ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿಮಾಂವ್ …ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ…

“ಕಿತೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ತೆಂ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಪಳೆತಾಂ. ಆತಾಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಯಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ.”

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಪೆಡ್ರಿಕಾನ್…ಸಟ್ಚ್ ಕರುನ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಲ್ವಾರೆ ಧಾರೆರ್ ರಾವೊಂವ್ಚಿ ಶಾಣಿಂ  ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಅಂಕಲ್…ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂ…?!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಏಕ್-ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಿಮಾಂವ್…ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರ್ ಶಿಂದ್ಲೆಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ..ತೊ ಮಾತ್ಸೆಂ ನಾರ್ಗೊನ್‌ಶೆಂ ಗಾಗೆಲೊ…“ತ್ಯಾ…ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್  ಕ್ಲೈವಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೈತಾಂ…”

ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಚಂಚಲ್ ಉತ್ರಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್ ಚಿಂತುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಂ.  ತರೀ ತಾಚಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ  ಸಾಯ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಫ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ … ವಿಗಾರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ವಿಗಾರಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಗೊ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂಮಾವ್ಚಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ … ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ – ಆಟ್ ಮಿನುಂಟಾಂಚಾ  ಧೀರ್ಘ್ ಸಂಭಾಶಣೆರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಘಂಭೀರ್ ಸಂಭಾಶಣೆಂ ನಂತರ್…ವಿಗಾರಾನ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಆನಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…

“ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಘಳಾಯ್ ರಿಸ್ಕೆಚಿ. ತುಂ ಆತಾಂ ರಾತ್ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾಂ. ಆತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ವಚ್…ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ಚ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಕಾರ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ …ಶ್ರೀಮಂತ್ಪಣಾಚಿ ಶಾತಿ…ಫಾಂಕಿವಂತ್ಪಣ್…ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಲಾಯಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಭಾವ್…ಮತಿಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಛಾಪಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ….

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾ ವಯ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಬಿರಾಂತೆಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಳೈತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವೊಸೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ. ಆನಿಂ ತೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ…

“ಹೆರಾಲ್ಡ್….ಹೆರಾಲ್ಡ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.!

►ಮುಕಾರ್ತಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.