ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2019-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 2020 ವರ‍್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಳಿ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.

ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರದೂಶ್ಯನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ‘ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್’ (2006), ‘ಮಳಬ್‍ಗಂಗಾ’ (2007), ‘ಜಲ್‍ಸ್ಥಳ್’ (2009), ‘ನಾತೆಂ’ (2014) ಆನಿ ‘ಆಸೊರ್’ (2018) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಚೊ ‘ಮಾಮಾಚೊ ಗಾಂವ್’ (2010) – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್, ‘ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ’ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ತಿಣೆ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ಗುಲಾಬ್, ದಿ ಗೋಅನ್ ರಿವೀವ್, ದರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರೋಟಿ, ಕೊಂಕಣ್ ಟೈಮ್ಸ್, ನುವೆಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್, ನೆಕೆತ್ರ್, ಸುನಾಪರಾಂತ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್, ಉಮಾಳೆ, ಜಿವಿತ್, ಬಿಂಬ್, ಅನನ್ಯ, ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್, ಭಾಂಗರ್ ಭುಂಯ್ – ತಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ, ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಗ್ವಾದಲೂಪಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ‘ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ‘ಮಳಬ್‍ಗಂಗಾ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ‘ಜಲ್‍ಸ್ಥಳ್’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಯಿತ್ರಿಂಚೊ ಕಾವ್ಯ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ-ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ (2013) ಸಂದರ್ಭಿಂ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ‘ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುವ ಸೃಜನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2014), ಗುಲಾಬ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಲೇಖಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2014) ಆನಿ ಥೊಮಾಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ವಲೇರಿಯನ್ ಗ್ರೇಶಿಯಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ (2018) ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸಾತ್.

2017 ವರ‍್ಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ 2019 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಖಾತ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ “ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐಕೊನ್ ಫೊರ್ ಯೂತ್” ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಂಚಲ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯೆ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ 2008 ವರ್ಸಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೆ. ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ, ಮುಂಬಯ್ (2008), ದೆ. ಲಿಯೊ ಡಿಸೋಜಾ (ಕಾವ್ಯದಾಸ್), ಮಂಗ್ಳುರ್ (2009), ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಳಿಯೆಂಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ (2010), ದೆ. ಪಿ.ಎನ್. ಶಿವಾನಂದ ಶೆಣೈ, ಕೊಚ್ಚಿ (2011), ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್ (2012), ದೆ. ಯೂಸುಫ್ ಅ. ಶೇಖ್, ಗೊಂಯ್ (2013), ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ, ಭಟ್ಕಳ್ (2014), ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ (2015), ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ಗೊಂಯ್ (2016), ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮುಂಬಯ್ (2017), ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ‍್ನಾಳ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ (2018) ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !