Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚಿ ಪಿಡಾ ಆನಿ ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾಯ್ದೊ !

ಕೆನರಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಯೆತಾನಾ ಕೋಣ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ, ಧರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ. ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗಡ್ ಕಸೊ. ದೆಕುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಜಾರ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಎಮ್ಸಿ, ಪತ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ರಾತ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್‌ಶಿಪ್ ಆನಿ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆನಿ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾಕ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಅಸಲಿಂ ಕಸಲಿಂ ಲೆಕಾಂಯ್ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಡ್ ಯೇನಾಂತ್. ಮೋದಿ – ಶಾಕ್ ಕಶೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಮಾತ್ ನಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ  ಪಯ್ಸ್ ತೆ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಮೋದಿ – ಶಾ – ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ, ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಸೊವ್ಯೆತ್! ಬಾಯ್ಲ್ – ಭುರ್ಗಿಂ, ಸುಣ್ಯಾ – ಮಾಜ್ರಾಚೊ ರಾಗ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್!

ಮೋದಿ – ಶಾ – ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೀ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಬಿಸ್ಪ್, ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿ! ಬಿಸ್ಪ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಎಕಾ ನಮೂನೆಚಿ ಮೊನಿ ಜಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತಾಂಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊವ್ಲ್ಯಾರೀ, ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಬಿಸ್ಪ್, ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ನಾಂತ್‌ಚ್! ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಯಾ ಜಾತಿಕೀ ಯಥೇಷ್ಟ್ ಸೊವ್ಯೆತ್, ಯೆಟ್ಯೆತ್. ತಾಂಚಿ ನಕ್ಲಾಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ ವಾಡವ್ಯೆತ್ !

ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ, ಮೋದಿ – ಶಾ – ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾಪರಿಂ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಕೀ, ಕೋಣ್ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಉಲಂವ್ದೀ ವಾ ಬರಂವ್ದೀ, ಅಕೇರಿಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಮುಳಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಕ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಮ್ಮೆಲೆ, ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ವಾ ಸಾಂದೆಪಣಾಚೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾರ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ, ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಫೊಟೊ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವೈರಲ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚುನಾವಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾ ಸೊವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

EditPic01

ಪೂಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸಭೆಂನಿ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಂನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ತೆಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ, ಬಿಸ್ಪ್, ಮೋದಿ, ಶಾ, ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾಕ್ ರಾಸ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಕಾರಣ್ – ದಾಕ್ಷೆಣ್ ? ವಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದಾನಿಚಿಂ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚಿಂ, ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ – ಭಿರಾಂತ್ ? ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್!

ಆತಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ವಿವಾದ್‌ಚ್ ಪಳವ್ಯಾಂ – ಬಿಸ್ಪ್, ಪಾದ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಾನಾಂತ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತರೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರೀ CAA ವಾ NRC ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂಗೀ? ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ? ನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?

ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಪಾದ್ರಿಂಕ್, ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಯೆಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನಾರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ಮಾಳಾರ್ ಕಸಲ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ಶಾ ಖಬರ್ ನಾ. ವಾ ಖಬರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ವಾ ಭಿಂಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ!

rgvisit 200318 11

ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಹಿ ವಾಡಾವಳಿ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚಿ ನಯ್. ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ – ಎಂಪಿ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಪಾಸುನ್ ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ತರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ತರಾನ್ ಚಾಲನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಥಾವ್ನ್. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಹಿ ಏಕ್ ಚಾಲ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಂತ್ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾಕ್ ಜಿಕಯ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಾಳಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಖಾತೊ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ದುರಾದೃಶ್ಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಲ್ವಾಲೊ. ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಲ್ವೊನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾತ್ ಜಿಕ್ತಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕಸೊ ತರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಲೆಕಾಂ ಸರ್ವ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಜಾಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಂಗೊ ಉಬೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪೋರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರಾಂ ವಿರೋದ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ದರ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್, ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ನ್ ವೋಟ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಕಾರ್ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಕ್, ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ, ಎಂಪಿ ಚುನಾವಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ವೋಟ್ ಫಕತ್ ತೀಸ್ ತೆ ಚಾಳಿಸ್ ಮಾತ್. ಹೆ ವೋಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. (ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಅಂಕ್ಡೆ ಆಸಾತ್) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾ ವಿರೊದ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ನ್, ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್ಚ್ ಕರುನ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುನೀ, ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ಫರಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಉರ್ತಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ – ಜರಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾರಣ್ ತರ್, ಕರಾವಳೆಂತ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕ್ಲೋಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ನಾ ನಯ್ ? ತರ್ ತೆ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ!

ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ ಎಕ್ಲೊ, ಪೂರ್ಣ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲಿ ರಾತೋರಾತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿಂ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ತರೀ ಎಕೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಥಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಕ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾರೀ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಇಲ್ಲೊ ತರೀ ವೋಟ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ , ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ವೋಟ್ ಕಿತ್ಲೆ ? ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ವೋಟ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಫಳಿತಾಂಶಾಚೆ ಹರ್ ಬೂತಾಚೆ ಆಂಕ್ಡೆ – ಸಾಂಕ್ಡೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾಂತ್! ಹೇಂಯ್ ಗಿಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾವವ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ – ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ (ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್) ಸೀಮಿತ್ ನಯ್!

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ – ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೆಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ? ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ವಾ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ನಿರ್ದೇಶ್ ವಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗೀ? ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ ? ಜ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸಾಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ದವರ್ನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಗೀ? ಹಾಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಕ್ ಸಂಗಟನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಹಮತ್ ಆಸಾಗೀ ? ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜರ್ ತಾಂಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ತರ್, ಸಂಗಟನಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಾಣಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್ಲಿಂ? ಹಿಂ ಮುಳಾವಿಂ ಸವಲಾಂ ಆಜ್ ಬಿಸ್ಪ್, ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್? ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಾನಾಂತ್? ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ? ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್! ಮಾತ್ ನಯ್, ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ !

ಜರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೊಶ್ಟಿಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಿಸ್ಪ್, ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ? ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್!

EP03

ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೇಕ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆದಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಮಿರವೂಣಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ , ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಗೂಗಲ್ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೊಟೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಥೊಡೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಪುರೊ ಕಿ –  ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ! ಸಾಂಗಾತಾ ವೆದಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ! ಸನ್ಮಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತೀ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ! ತರ್ ಹೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ? ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್! ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಜರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ತಾಣಿ ಕೇಕ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಖಾತೊ! ತವಳೀ ಅಶೆಂಚ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ತೆ ? ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ತರಾನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಖಾಂಂವ್ಕ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ಟಾಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರಿನಾ! ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ –  ಜರಿ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕೇಕ್ ಖಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸೀಮಿತ್ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ತಲೆ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ?  ಜರಿ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತೋ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲಾ ನಯ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೋನ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ?

EP04

ಹೊ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೊ ದೇಶ್ – ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾನ್ ಹರ್ ನಾಗರಿಕಾಕ್ ಹೆಂ ಹಕ್ಕ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೇರಿ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ.  ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಕ್ರೀಸಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಫಾಯ್ದೆ ಘೆತಾ, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಆಪಯ್ತಾ, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚಿಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ಸಾಂದೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಭಿತರ್ ಆಸೊನ್ ವಾ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊಡ್‌ದೊಡಿರ್ ಆಸೊನ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ತಾ ತರ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಘಡ್ತಾ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ – ಕೊಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಜೆ ತಾಂಕಾ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಸೊಫ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಊಟ್ – ಬಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್! ತಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್! ಮೋದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತಸಲೆ ವಿಶಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ನೀಜ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗುಮ್ರಾಹ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಲೆಚ್ ಆಜ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಕಸಲೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ – ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮೋದಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾನಾ, ಸಾಳಕ್ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ, ತಾಣಿ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಾದ್ ಏಕ್‌ಚ್ – ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ.  ತರ್ ಆತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಇತ್ಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ NRC ವಾ CAA ಕ್ ಭಿಯೆಜಾಯ್? ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ? ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂತ್ ? ಆತಾಂ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಜೆ?

ಪಾದ್ರಿಂನಿ, ಮಾದ್ರಿಂನಿ, ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಆನಿ ಆಮ್ ಲೊಕಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಧೆಂವೊನ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ – ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಹಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಜರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್ ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಾನೂನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕಾನೂನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಕಾನೂನಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧೊಶಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳವ್ಯೆತ್ ನಯ್ ? ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಶೆಂ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರಯ್ಲೆಂ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚೇರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೇಜಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಯ್ಲ್ಯೊ – ಮ್ಹಣ್ EP02ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಎಕಾದವೆಳಾ ಹೆಂ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ, ಮಾದ್ರಿಂನಿ, ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಂಗಾರ್ ಕೇಜಿ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಜೆ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕೇಜಿ ಘಾಲವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧೆಂವೊನ್ ಕೇಜಿ ಪಡ್ಚೊ ಸಂದರ್ಬ್‌ಚ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ನಯ್ ? ಮೋದಿ – ಶಾ – ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಆಪಡ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಳವ್ಯೆತ್ ನಯ್ ?

It is better to have an enemy who honestly says they hate you than to have a friend who’s putting you down secretly. ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ಚಡುಣೆ ಹೀಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮೋದಿ – ಶಾ – ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ – ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟಾಕ್ ತರೀ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ಆಪುಣ್ ತುಮ್ಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.  ಮೋದಿ – ಶಾ – ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ – ಭಟ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಖಬರ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಮಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹಿ ಸ್ಪಶ್ಟತಾಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ. ಹೆ ಮುಕೆಲಿ ಕೆದಾಳಾ ಪಾಡ್ತ್ ಬದ್ಲಿತಿತ್ ಆನಿ ಮಧ್ಗಾತ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಲೊಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆಜಿಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಧಾ – ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಭೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡಿನಾಂತ್ ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಸುಧಾರ್ಚೆಂ ನಾ! ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಾಂಯ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ!

► ಎಚ್ಚೆಮ್ 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

59% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
0 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. James Fernandes
    James Fernandes

    Who is prepared to get jailed as Gandhi or laathi charged? Only Christ died for others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.