ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್

ತೊ ಭಟ್ಕಳ್‌ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ ತೆರ್ನಮಕ್ಕಿ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸೈಂಟ್ ಪೆಟ್ರಿಕ್. ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಂಗ್‌ರಂಗಾಳ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಭಂವ್ತಣಿ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ, ಬೊಡಿಯೊ, ತಣ್, ಕರಾಡ್, ಫಾತೊರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ಗೊಟೊ ಆನಿ ದೊಂಗೊರ್, ಭಾಟಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಮಾಂತ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿಂ ಜಾನ್ವರಾಂ ಆನಿ ಚೈನೀಸ್ ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಚಲಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಿಸಳ್ ಭಾಜಿ – ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ತರೀ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೂಬ್ ಖುಶಿಚ್ ಖುಶಿ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್.

ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿ ತೆರೆಸಾಕ್ ಖಂತ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಸೈಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲಾಚಿ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ತಿ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಶನ್. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಸ್ಲೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ಖಂತ್.

ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಹಿ ಮ್ಹಾತಾರೀ ಮ್ಹಣ್ ಪುರ‍್ಪುರಾತ್ ’ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಟಸಟೀ ಚಲಾತ್ ವೆರಂಡಾಂತ್ ಸೊದೀತ್ ಸೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ. “ಯೆಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್” ಮ್ಹಣ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಬಾಂಕ್ ಪುಸತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಚಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್, ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿ.

“ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಧುವ್ನ್ ಪುಸುನ್ ಜಾಲೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಬಾರೀಕ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯೆಚೇ ಹಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಳೆನಾತಲ್ಲೇ ಭಾಶೆನ್.

“ಹಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಾಂಗ್ ಜಾಲೆಂ.” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುಧಾರುನ್.

“ಒ.ಕೆ. ಒ.ಕೆ. ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ, ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಮ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ ಕೆವಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಾಕ್ ವಚ್…” ಆನಿ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಮಾಂಚಿ ದೀವ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಫಸ್ ಬಶೇನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿ ತೆರೆಸ್.ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ರಾವ್ಲಿ. “ಹೊ, ತೆಜಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಗೆಲ್ ಬರಬರ್ ಯೊ”

ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಶೆಳ್ಯೆ ಬರಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲಿ ಸಿಸ್ಟರಿಚಾ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಾಕ್.

ಮೆಜಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ರಂಗಾಳ್ ಪುಲಾಂಚಿ, ರೂಕ್ ಝಡಾಂಚೆಂ, ಸಕಾಳಿಂ, ಸಾಂಜೆಚಿ ಸುರ‍್ಯಾಚಿಂ, ಥರಾವಳ್ ಪಿಂತುರಾಂ. ಕಬಾಡಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ “ದೆವಾಕ್ ಖಬಾರ್ ಕೆನ್ನಾ ಘಾಯ್ಲಿಂ ಕೀ. ಪೂರಾ ಪೊರ್ನಿ ಲಾಪ್ಪಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತೀಂ ಪೂರಾ ಪಿಂಜುನ್ ಕಾಡ್. ಹಿಂ ಚಿಟ್ಕಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿ ತೆರೆಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಿ.

♦ ♦ ♦

ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯ್ ಕಬಾಡಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಆರ‍್ಶ್ಯಾಚಾ ಪಾನೆಲಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವಸ್ತು, ಬೂಕ್ ದಿಸೊನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಚಿಡ್ಕಾಯ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಣೆಂಚ್. ದರ್ಯಾಚಿಂ, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಚಿ, ನ್ಹಂಯ್ಚಿ, ಫುಲಾಂಚಿ, ಗದೆಮೆರ್‌ಚಿಂ. ತಿಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಳ್ಭರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಝಿಳ್‌ಝಿಳ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಯ್‌ಚೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಷನಾಕ್!! ಸಾಧಾರ್ಣ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ, ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪೂರಾ ರಂಗ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಧೊವಿ ಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಟೊ ಜಾತಾತ್ ತಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಕಬಾಡಾ ಲಾಗಿಂ ಚಲ್ಲಿ. ಹಸ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ. ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ದೊಳೆ ತಿರ‍್ಶೆ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆ. ಪಿಂದಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಗಯ್ರೆಂ ಗಯ್ರೆಂ.

ತಿಣೆ ಪರತ್ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಅಲಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ಏಕ್ ತೋಂಡ್ ಉದೆಲೆಂ. ತಿಚೆಂಚ್ ಪಾನೆಲಾಂತ್ ವೇಯ್ಲಾಂತ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಲಲೆಂ. ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ತರ್ನಾಟೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಮುಖ್. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಳ್ಳೆ. ತಿಚಾ ತೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ತೋಂಡ್. ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ. ಜಿಪ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ತಿಕಾ.

“ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಗುಂವ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ. “ಮಿ. ಡಾಯಸ್, ಬಸ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲಿ. ಖಂಯ್ಚಾ ಮಾಯಾರಾನ್ ಹೊ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ಆಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಆಯೆರ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಯಾ ಕಸ್ಲೆಂ ಕಾರಾಣಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂತ್ ಮುಗ್ದಾತಾಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಲೊಯ್?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಧುವ್, ನೈನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್.

ತಿಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ. “ಬರಿ ಖಬರ್ ನ್ಹಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಣೆ ಕೊನ್ವೆಟಾಂತ್ ರಿಗ್ಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಕಾ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಖಡಾಖಂಡಿತ್.

“ಹಾಂಗಾ ಕೊನ್ವೆಟಾಂತ್ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ, ಕಸಲ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಉಣೆಂ ನಾ. ನೈನಾನ್ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾಂ. ತಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ನು? ತುಮಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಕರ್ನಾಕತ್” ತಿಣೆ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ ದಿಸಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್, ತುಗೆಲೆಂ ಹೆಂ ಜೀವನ್” ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನಾನ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ನೈನಾ ಆಮ್ಗೆಲೆಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಬಾಳ್, ತಾಗೆಲೆ ಶಿಕಪ್, ಕಾಜಾರ್, ಭುರ‍್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ ಪೂರಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೂರಾ ಜಣಾಂ ಆಶಾ” ತಿಚೆಂಚ್ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್.

“ತೆಂ ಸಮಾ, ತರೀ ನೈನಾಕ್…”

ತೊ ಪರ‍್ತುನ್ ಮಧೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ತರ್ ತುಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್. ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಲ್ಹಾನ್”

“ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರ್ತಾಂ” ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ಮುಣಾಲಿ “ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ. ಬುದ್ವಂತ್. ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ”

“ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸವಯ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮದ್ದಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈತಾನಾ ಕಾಮ್ ತೆಂ” ಲ್ಹಾನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್.

ಆತಾಂ ಮೈಕಲ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ಚಿ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಭರ್ಮಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್, ತುಂ ಖುಶಿ ಆಸಾಯ್?”

ವಾಟ್ ? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್? ಆನಿಂ, ಯೆಸ್, ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ಆಸಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ರಾಗಾನ್ ತಾಪೊನ್.

“ತುಗೇಲಿಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟಮ್ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಭೊಗುನಾ ತುಕಾ?”

ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನಾನ್ ದೊಳೆ ರೂಂದ್ ಕೆಲೆ. ಹೆಂ ತರ್ಕ ಖಂಯ್ ವೆತೆ ಆಸಾ? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆ.

“ನಾ ಮ್ಹಾಗೆಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಹಾಗೆಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಹಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮ್ಹಾಗೆಲಿಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಬರಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್”

“ತಿಂ ತುಗೆಲ್ ನುಂ. ಜೆಜುನ್ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ದೆವಾನ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೋನ್ ಕುಡಿ ಏಕ್ ಜೀವ್” ತೊ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ.

“ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ವೇಂಗ್, ಊಬೆಕ್ ತುಂ ಆಶೆವ್ನಾಂಯ್?”

“ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಾಯಸ್, ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್ ತೆಂ?”

“ರಾಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂ” ವಿಚಾರಿ ತೊ.

“ವ್ಹಯ್ ಖಂಡಿತ್. ತುಕಾ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಮಾದ್ರಿಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಕ್ಕಾಲ್ ನಾ ತುಕಾ.”

“ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ….. ಹಾಂವ್….. ತುಜೊ…..” ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್.

ಹೆಲೆನ್, ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಫಿಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಹೆಲೆನ್, ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಮಾಗೆಲ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಂಗ್‌ಗೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೈಕಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಒ.ಕೆ, ಹಾಂವ್ ತರ್ ನೈನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.”

“ನೈನಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್.

ತೊ ಮುದ್ದಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ “ಬೈ, ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್” ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಲೋವ್ ದಾಂಬಲೊ.

ತಿಚಿ ನದರ್ ಆನಿ ಮನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಾಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ರಾವೊನ್ ಆಲ್ತಾರಾಕ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ‘ದೆವಾ ಮಜತ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್.

ಸಕಾಳಿಂ, ದನ್ಪಾರಾಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ವಾ ರಾತಿಂ ಮಾಯ್ಕಾಲಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾನಾಂತ್ ಗುಂಯ್‌ಗುಂಯ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ.

ತಾಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಪಣ್, ತಾಚೊ ಉಬಾಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್, ತಾಚಿ ಸಮೀಪಾಯ್ ತಿಕಾ ವಿರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಿಚೆಂ ಆರ‍್ಗಾಂಟ್ ದಾಕೈತ್ ತರೀ ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್‌ಚುರೆ ಭೊಗ್ತಾಲೆ ತಿಕಾ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ತಿ ಆಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಾಯ್ಕಲಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಸಂದೇಶಾಂ ಮುಕಾರ್. ಆತಾಂ ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪೂರಾ ಕಡೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತಿಕಾ. ಆಲ್ತಾರಿರ್‌ಯೀ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಜನೆಲಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ಗೆಟಿಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಮಾಯ್ಕಾಲಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಂಕ್. ಸದಾಂನಿತ್ ಭೆಟ್ ಜಾತಾಲಿ. ತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್. ತಿಕಾಚ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ನವಾಲ್!?

ಮಾದ್ರಿಂಚೆ ಗುಸುಗುಸು, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಖಳ್‌ಖಿಳ್ಯೊ ವಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚಿ ನದರೆಚಿ ಹುನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ತಾಪೊನಾ.

ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚೆ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಂಟ್ರಾಡೀನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಸಮಾಲೋಚನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟಚಾ ಗೊರ್ವಾಂಚಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಂಟ್ರಾಡೀನಾಕ್ ಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯೆನ್ ಮಡ್ಚಿಲಿ ಚೀಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್‌ಚಾ ಲೋಬ್, ಬೆಂತೀನ್ ವೇಯ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿ.

ತಿಶಿನ್ ಮಾಯ್ಕಾಲ್‌ಯೀ ತಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಸ್ವಭಾವೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ

♦ ♦ ♦

ಚಡ್ ಉಣೆ 30 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಆರ‍್ಶಾಂತ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಪೂನಾಂತ್ ಮಾಯ್ಕಾಲಾ ಬರಾಬರ್ ಆನಿ 3 ವರ‍್ಸಾಂ ತೊ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತ್ಲೆ ತಿಣೆ. ರುಪಾನ್ ಮಾಯ್ಕಾಲಾಕ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಮಾನ್ವೆಲ್, ತರೀ ಗೂಣ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ನ್ಹಯ್. ಕಷ್ಟಾನಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಪುತಾಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಲೆಕ್ಟರರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಕಾ ಸುಸಾನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗೊ ಆಲೆಕ್ಸ್. ಮಾಯ್ಕಲ್ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ತಿಚೆರ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಕಠೊರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸುನ್ ಸುಸಾನ್ ಸದಾಂ ಘೊವಾಚೆ ಕಾನ್ ಭರ‍್ತಾಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಸಮಾ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೂರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ. ತೊ ರಾಗಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಉಲಯ್ತಲೊ ಆನಿ ಕೆನ್ನಾ ಹಾತ್‌ಯಿ ಉಬಾರ‍್ತಾಲೊ! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸುನೆನೀ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಆಕಾಂತುನ್ ಪುತಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ತಿಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲಿ. ನೀಟ್ ಸೈಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಾಕ್ ಗೆಲಿ. ‘ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್’ ಜಾವ್ನ್ ಕುಜ್ಞಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಕ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಕೊನ್ವೆಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಯಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಪರತ್ ಕಿಚನ್.

ರಾತಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ಸದಾಂಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೊ ನಿಯಾಳ್. ಪೂತ್, ಸುನ್ ಆನಿ ಅಲೆಕ್ಸ್‌ಚಿಚ್ ಹಾನಾನಿ. ಏಕ್ ವರಸ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ನತಾಲಂ ಫೆಸ್ತ್. ಖಳ್ನೆಂತ್ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಆನಿ ಕೆನ್ನಾ ಆಲೆಕ್ಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತಿಕಾ. ಆಶೆಚೆಂ ಮಂದಳೆಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್. ಗೂಂಡಾಯೆಚಿ ನೀದ್ ಪಡೊನ್ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ತಿಚೆರ್ ಆಸುನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಸುರ‍್ಯೊ ತಿಕಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಷನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯೆ, ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯೆ’ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿ ತೆರೆಸ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ ರೂಮಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ ಕಿಟ್ ಬಾಯೆ, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಷನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾ A+ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಘೆ ಹಿ ಸಾಡಿ.”

“ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ” ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಕಾಪಾಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಗುಂವ್ಲಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿ ತೆರೆಸ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಶೆಂ ತೆಂ ಕಬಾರ್ಡಾಚೆ ಆರ್ರ‍್ಶೆ ಆನಿ ಮೇಜ್ ಪುಸುನ್ ವಚ್. ಚಾವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ. ಅಡ್ನಾ?”

“ಒ.ಕೆ. ಸಿಸ್ಟರ್” ಮೇಜ್ ಪುಸುನ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಕಾಬಾರ್ಡಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿ. ಆರ‍್ಸೊ ಪುಸುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ತ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಮಧೆಂ. ತಿಚಾ ತೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ತೋಂಡ್ ಉದೆಲೆಂ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ. ಹೆಂ! ಮಾಯ್ಕಲ್? ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ ಧರ‍್ಯಾಂ ಕಿತ್ತೆಂ? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆ.

“ಮಮ್ಮಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ”

‘ಮಾನ್ವೆಲ್?’ ತಿಕಾ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಪಡ್ತಾಂ ತಶೆಂ ಬೊಗ್ಲೆಂ. “ಸುಸಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಮ್ಮಾ ಆಮ್ಚಿ ಮತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೀ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ.” ಸುನೆಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಪಶ್ವಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಭಾವ್ ಆನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಾನ್ವೆಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಆಮಿ ಮಾಫಿಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ಆನಿ ತುಜಾ ಘರಾ ಯೇ ಮಮ್ಮಾ” ಸುಸಾನ್‌ನ್ ಆಲೆಕ್ಸಾಕ್ ತಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ.

“ಆಮಿ ತುಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಖೂಬ್ ದುಕಯ್ಲೆಂ. ತುಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ಲಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನೈನಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.”

ಕ್ರಿಸ್ತಿನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆನ್ನಾಂಚ್ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿ ತೆರೆಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನವೆಂಚ್ ಕಾಪಾಡ್ ತಿ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಪೂನಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ….

75% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Dr Gerald Pinto

    Interesting except the happy ending.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !