Trending Now

ಎಕ್ತಾರ್

ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾನಿಂ ಎಕೆಕ್ ನಮೂನೆಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ರಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ವಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಎಕಾಚ್ಚ್‌ಫರಾ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿನ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ- ಸರ‍್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಸ ನಮೂನೆಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚೆಂ ಸೂಚನ್ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾರ‍್ಯಾದರ್ಶಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಜಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆ ಸಾಂದೆ ಇತ್ಲೆ ಬುದ್ದು ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಮ್ಹಣ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. ತೊಂಡಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಹಾಸೊನ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟ್ತಚ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ, ಎಕ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೆಜ್ಮಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಹೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ದವರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ದಶೆಂಬರ್ 22ವೆರ್ ಹೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ ಆನಿ ದಶೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಸವೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಕಾರ‍್ಯಾಚಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ಛಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ವಾಂಟ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದುಬ್ಳೊ ಪೂಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್! ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಸವಾರಿ ಸೈಕಲಾರ್ ತರ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂರ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಕಂಜೂಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸೈಕಲಾರ್‌ಚ್ ವಚುನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಕಲಾಚೆಂ ಟಾಯರ್ ಪಂಚರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ, ಪಳ್ಳೆಚ್ಯಾ, ಬಸ್ದೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಕಾರ್ಣಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೆರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ದಶೆಂಬ್ರಾಚೊ ಎಕ್ವೀಸಾವೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ನಶ್ಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಘರ‍್ಚಿ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಟಿ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವರಾರ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನಶ್ಟ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಇಗರ‍್ಜೆ ವಠರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಭೊಂವ್ತಿ ನಾ ಜಾಲೊ. ಅರ್ಧೆಂ ವರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ವಠಾರ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಧಯ್ರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಟಾನ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೆಟರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾನಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಧಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾವ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ರಾಂದ್ಪಾ ಕೂಡ್ ದುದಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಪಿಟ್ಯಾಂತ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಬಾಣ್ಶಿರ‍್ಯಾನ್ ಧರ‍್ಣ್ ಪುಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಲೋಕ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊನಾ ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕಲ್ಲಿ ಚಾ ಸಗ್ಳಿ ವೊಮ್ತಲಿ! ಮ್ಹಣ್ ಟೊಂಟ್ ದಿಲೆಂ. ಹೆಂ ಟೊಂಟ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಆಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ ವಚುನ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೋಕ್ ಯೆಂವ್ದಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಅಸಲೆ ದೋಗ್ ಮಹಾಬುದ್ವಂತ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ಲೊ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚುನ್ ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೇಕ್ರಿ ದುಕಾಂನಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್, ನಮೂನೆ ನಮೂನೆಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾ 3 ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಪಾವ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಬೇಕ್ರಿವಾಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸುಶೇಗ್ ಭಗ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆ ದೋಗ್ ಜಣ್, ಲೋಕ್ ಯೆತಾಗಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಟ್ ರಾಕುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚಿ ಅವಸ್ತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೆಶಿ ಪಾವ್ತನಾ ಹೆ ದೊಗಿ ಧೃಡ್ ಮನ್ ಕರ‍್ನ್ ಲೋಕ್ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ತುಮಿ ಆನಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಮೆಳುನ್ ಇಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರ‍್ಯಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅನಿಕ್‌ಯಿ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಹಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ರಾಗ್ ಚಡುನ್ ತುಮಿ ಆತಾಂ ಘರಾ ವಚಾ, ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹಾಂವ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಲೊಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕೊಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಲೋಕ್ ಅಸೊ ಧಖೊ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಗಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ತಾ. ತವಳ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ತಾಕಾ ಗಾಂಧಿಜಿಚಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆ ರುಪಾರ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಆದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೆಜ್ಮಿಚಿ ಗುಟ್ಮಳ್ ತವಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸರ‍್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಹ್ ಉಚಾರ‍್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ದೊಗಿ ಘರಾ ವಚುನ್ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಭಾಶಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ.

ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಬಸ್ಕೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರಾಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಬೇಕ್ರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಸಾವ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತೀನ್ ವರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುರ‍್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಮುಖಮಳಾಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಶಾಮಿಯಾನಾಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲೊ. ಧ್ವನಿಯಂತ್ರಕ್, ವೆದಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಭೊವ್ ಬರ‍್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಜಯ್ಲಿ. ಹಿ ಪೂರಾ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್!. ಪೂಣ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಸ್ವಯಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಜುಸ್ತ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆಳಾ ಪುರ‍್ವಿಂಚ್ ಸರ‍್ವ್ ಸಯ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕುಸ್ವಾರಾಚ್ಯೆ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ದೋನ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಡಿತ್ ಲೋಕ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಸವೆಂ ವಿಗಾರ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. ಮಾಟೊವ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮಸರ್ ಜಾಲೊ ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಹೊ ಮಾಟೊವ್ ಭರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಲೆ. ಬೆಜ್ಮಿ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಟ್ ಬುಟಾರ್ ಸೊಬ್ತಾಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸ್ವಾಗತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಾಜ್‌ಕಾರ‍್ಣಿನ್ ಉಲಯ್ಲೆಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ತುರ‍್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಅವ್ವಲ್ ಥರಾನ್ ಭಾಶಣಾಂ ದಿಲಿಂ ಪೂಣ್ ವಿಗಾರ್ ಮನಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ದೂಕ್ ಉಚಾರ‍್ತಲೊ. ಭಾಶಣಾಂ ಜಾತಾನಾ ದೊಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕುಸ್ವಾರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಬೇಕ್ರಿವಾಲ್ಯಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಚೊ ಸವಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಿದೆನ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಘಶ್ಟುನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರ‍್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬೆಜ್ಮಿಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಜೇಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್? ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೋನಾಂಚ್ ಫೋನಾಂ! ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿನ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವುನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಯ್ ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ಲೊ ದಿವೊ ಪೆಟ್ಲೊ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್, ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪಳಯ್ಲೊ ತರ್ ತಾಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಸುಮಾರ್ ಕೊಲ್ಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ತರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಕೊಲ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲೆ. ದೊಗಾಯ್ನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಂಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ. ದಶೆಂಬ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವರ‍್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಹಿವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾರ‍್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಬೂದ್ ಶಿಕವ್ಯಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಿರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗುನ್, ತಾಣೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಗುರ‍್ಕಾರಾಂಚೆ ಆನಿ ಗುರ‍್ಕಾರಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಥಂಯ್ ಹಿಮಾಲಯಚೊ ಐಸ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪರ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಘಾಮ್ ದೆವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ಯಾಂಚಿ ಶಾತಿ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಫೋನ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಲುನ್ ಪತ್ನಿಯರು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ ಮ್ಹಣಾಲೊ.ಅಶೆಂ ಇಗರ‍್ಜಿಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್-ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪತಿಣ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!.

► ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್.

50% feel love. And how do you feel?
33 :thumbsup: Thumbs up
45 :heart: Love
2 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !