Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುರ‍್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊ ಕುರ‍್ಲ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ವೊಮ್ತೊ ಉದಾರೊ ಪಡೊನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊಕೀ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಉಸ್ತುರೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಹಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಎಕೆ ಶಿರೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಅತ್ವೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಘಾಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್‌ಯೀ ಕುರ‍್ಲೆ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ. ಪೂಣ್ ಲೋಕಾನಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ದೆಕುನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಏಕ್ ಘಟ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

RoshuB

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗರ್ದನ್ಯಾಚೊ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಲೊ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್. ಕೋಣ್ ಬರೊ ಆನಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ತಾ ತ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಇಗರ್ಜೆ ದಫ್ತರಾಕ್ ತುಮಿಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ನಿಯಾಮಾಂ ಆನಿ ವರವ್ಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಘಾಲಾಂ, ವಾಚುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

ವಿಗಾರಾಚಿ, ಅಂಬಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಹುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂವ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಬರಿಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್, ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಕಶೆಂಯೀ ಕರ್ನ್ ಹೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಮಾರಾಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಏಲಮಾರ್ ವಿಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾಬರಿಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

ಅತಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿ ಝುಜಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಗೊಟ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್. ರೆಡ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಮೀಟಿಂಗಾ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಹಾಂಚೆಪಾಯ್ಕಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ಗಾಂಟಿಚ್ಯಾ ತೊರಿಲಾಗಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲೆ. ತೆ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ತಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಗುಸುಗುಸು ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಲಾಗಿಂಚ್. ಜರ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ತೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಶೀದಾ ಹಾಡ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ದಿತೆಲೆ. ಅಶೆಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾನೊಂ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಬೊಕ್ರೆ, ಗೊವ್ಳಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಂ, ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ತುಮಿಂಚ್ ಜಿಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ನೇ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಗುಪಿತ್ ಮಜತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ಂಚ್ ಪಯ್ಲಿ ಕುರ‍್ಲಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲಿ.

ಪೂಣ್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫ್ರಿಪೆಕ್ಟ್ ಬಾಪಾನೊಂ, ಜರ್ ಆಮಿಂ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್ಸ್‌ಮನ್ಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಬಾಂಧುನ್ ದೀಜಾಯ್. ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ನಾಂ. ಆನಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಜಯ್.

ಫ್ರಿಪಿಕ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಖೇರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಬಾಕಿಚೆ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಕೊಪೆಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ ತರ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ಖರ್ಚಿಜಾಯ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ವಚೊನ್ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹೊ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ತೊ ಪಯ್ಸೊ ಫಿರ್ಗಜೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾನಾಯೆ. ಹೊ ಖೆಳ್ ಫಕತ್ತ್ ಲೊಕಾಂಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ಅಶೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಫುಡೆಂ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯಾಂಚಿ ಸೊಡೆಲಿಟಿ. ತಿಂ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಕಡೆನ್ ರಾವೊನ್ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

RB03

ಅಳೆ ತುಮಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಸಂಘಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್‌ಫಂಕ್ತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಅತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಕುಲಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾತೊರ್ ವಾವಂವ್ಕ್, ಪಾಸ್ಕೆಟ್ಯೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ. ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕುರ‍್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಡೆಲಿಟಿಂತ್ ಸೊಡ್ಲಿ.

ಫಾದರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್‌ನಾಂ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಘೊವ್ ನಾಂತ್‌ವೇ? ಮಾಗಿರ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯಾಂಚೆ ತೆ ಕಿತೆಂ ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಘೊವ್‌ಗೀ? ತಾಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬರಿಂ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ಆಸಾ. ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನವ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಡ್ಚಿ. ಕಶಿಯೀ ತಿ ಪರ್ನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್‌ಯೀ ಗಾಜ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಗ್ರೊಟ್ಟೊಯೀ ಸೊಭ್ತಲೊ. ವಿಗಾರಾನ್ ಕುರ‍್ಲೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ನಾ ಫಾದರ್, ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಅಮ್ಚಿ ಪತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮರ‍್ಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಅತಾಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಕಾನ್ ಜಡ್ಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನವಿ ಮರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾತಲಿ. ವಿಗಾರಾನ್ ಸಂಧಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ‍್ಲೆಂ.

ನಾಂ ಫಾದರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಜಾಯಿಚ್ಚ್

ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ

ಖಂಡಿತ್, ಆಮಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯೊ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಯ್, ದಾಕಯಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್.

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯಾಂನಿ ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ವನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಝಾನ್ಸಿ ಕೀ ರಾಣಿ, ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಫೂಲನ್ ದೇವಿಚೊ ರೂಪ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಥಂಯ್ಚೊ ‘ಆಮಾ ಪಾಸುನ್ ವಿನತಿ ಕರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊಚ್ಚ್.

ಅಶೆಂ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇಜಿಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹರ‍್ಯೇಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾಕ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಯರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಉತರ್, ’ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ’. ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಯರ್ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್‌ನಾ ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊಟೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್.

RB05

ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್, ಪದಾಂ ಪುಣೀ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಂತರಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ. ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೊಟೊ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವಾಂಟೆ ಕರ‍್ಯಾಂ. ಎಕ್ಲಿ ಸಾಂದಿಣ್ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಗಾಯ್ತಾ ತೊ ಡೊಡ್ತೆಂ ಮಾಗ್ತಾ, ಆನಿ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ತಾ ತೊ ಧಾ ವಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ಘೆತಾ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಸೊಚ್ಚ್ ಹಾಸೊ. ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆ ನಾಂ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಾಖಾಚ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಕಳ್ಳೊ.

ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಯುವಸಂಘಚೆ ಸಾಂದೆ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ. ತೆ ಎಕ್ದಮ್ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ.

ನ್ಹಯ್‌ರೇ, ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚೊ ಆಮಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸಂಘಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ. ಆಮಿಂ ಹೆಂ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ. ತಾಪ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಖಂಡಿತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಖರ್ಚಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಮೆಳಾಜೆ ತಾಪೊನ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ‘ವಿಗಾರಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್. ತಾಪೊನ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಫುಡೆಂ ವೆಚೆಂಗೀ ಯಾ ಪಾಟಿ ವೆಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ತರ್ನಾಟೆ ಫಾರಿಜೆವಾಂ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಚ್ಲೆ. ಅತಾಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾತ್ರಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಗಾರ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಪಿಡ್ಚೊ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತರ್ನಾಟೆ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಅಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಪಿಡ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹೊಲಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಗೊಟ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಜರ್‌ತರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕುನ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಅಪ್ಣಯಿತ್ ತರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. ದೆಕುನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚೆವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಗಲಾಟೊ ಚಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಜರ್ ಗೊಟೊ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ದೋನ್ ಗಾಯೊ ಹಾಡಿಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ನಾಕಾ ನಾಕಾ, ಗಾಯೊ ನಾಕಾತ್ ಆಮಿಂ ದುಕೊರ್ ಪೊಸ್ಯಾಂ, ದುಕೊರ್ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಕ್ ಮಾಸ್ ವಿಕೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಚಡ್ ಆದಾಯ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಮಾಗಿರ್ ಮಿಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ವಿಗಾರಾನ್ ಮಾಗಿರ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಚಣೆ ವಿಕಾಜೆ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಕ್ರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಂಕ್ಡಾ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತಿಯಾಂಯಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ದುಕೊರ್ ಖಾವ್ನ್ ಚರ್ಬೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಣ್ಕಿತಾತ್. ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕೀ ವಿಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಾಣಾರಿ ಉಲಯ್ಲೆ.

RB02

ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಪೊಸ್ಲಿಂ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮೀಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ಮುಂಡು ನೆಸೊನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಬಸಾಜೆ ಪಡಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತಾರಿಫಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾರ್ ಗಾಯ್, ಕುಂಕಾಡ್, ದುಕೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಲಾಟೊಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಸಾಂಗೀ ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಆಸಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಭಾವ್ ಜಾಲೊ.

ಗೊಟೊ ಕಸೊ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಶೆ ಖರ‍್ಚುಂಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಬಾಪಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ, ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್, ತೆಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂತ್’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಗಾರ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಲಾಖಾಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ನ್ ನಿಕಳ್ಳೊ.

ಅಖ್ರೇಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಟ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚೊ ನಾಕಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾಂಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಹೆರ್ ಸಂಘಚ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಶೆ ವಾಂಟಿಜೆ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಂಘಚ್ಯಾನಿಂ ಹಾಂಕಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ.

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸಂಘಾಚೆ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್. ಕಶೆಂಯೀ ಕರ್ನ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮುಟಿಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್. ತೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಳೆ, ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ಗೊಟೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

RB01

ಲೋಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಜಮ್ಲಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಖೂಬ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊಯೀ ಖಂತಿನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಆನಿ ಶುಗರ್ ಚಡವ್ನ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾಲೊ. ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚ್ಯಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಗೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಕಡೆನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಕಿತೆಂ ದೆಖ್ಚೆಂ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ಚ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ವಿಗಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಶ್ಯ್ ತೆಂ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ಅಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಗೊಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಪಿಡಾ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ತುಮಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಫಾದರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಳೆಯಾ ವಿಗಾರಾನೊಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಘಾಚೆ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಗೊಟೊ ಅಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಕರ‍್ಚೆಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಗೊಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ.

ಬರೆಂ, ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಫಾದರ್ ತುಮಿಂ ಕರಾ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿತಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆ ತಸಲೊಚ್ಚ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತುಮಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಎಕ್ಲೆಚ್ಚ್ ಕರಾ. ಗೋಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯೂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಗಾರ್ ಖುಶೆನ್ ಖುಶೆನ್ ಹಾಸತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಹಾಸಲಾಗ್ಲೊ.

♥ ♥ ♥

ನತಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಯರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಬರಿಂ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಫೋಂಡಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕುಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಮತ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾ ವಯ್ರ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ.

ಅಖ್ರೇಕ್ ತಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆಯ್ಲಿ. ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎನಾಂವ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಗರ್ದನ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂತ್. ಸಂಘಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ವ್ಹಡಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವಿಗಾರಾನ್ ಫಲಿತಾಂತ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಗರ್ದನ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾತ್ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್. ಕಾಜಿತೊರ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಏಕ್ ಸಂಘ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತೊ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವರ‍್ತಾ, ಯುಜಣಾಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾ, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತುಮಿಂ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಸಂಘ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್‌ಚ್ಚ್ ಗೊಟೊ ಕರ್ನ್ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಯೆತೆಂ. ಪೂಣ್ ತುಮಿಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಕಾಜಿತೊರಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಖಾತಿರ್ ಗೊಟೊ ಕೆಲಾ, ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂಘಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆ ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆನಾಂ. ತೆ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಕೊಣಿಂಯೀ ವಿಶ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತರೀ ಕಾಜೊತೊರ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಕಲ್ನ್ ನಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತಾರೀಕ್ ಅನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ವಿಗಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಾಜಿತೊರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚುನ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ತೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಅಪ್ಣಾಚೆ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಚ್ಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾಜಿತೊರಾನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಕಾಜಿತೊರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ನಾಂ.

ವಿಗಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಜಿತೊರ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಬುಲೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ.

RB04

ಪಳೆಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನೊಂ, ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಾಖಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ನವೆಂಚ್ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತುಮಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾಜಿತೊರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕಾಜೊತೊರಾಚೆಂ ಬುಲೆಟ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಬುಲೆಟಾಬರಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ.

► ರೋಶು,ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.