Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನತಲಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ

ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ಜಯಂತಿಗಿ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ಗಿ? ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದಶೆಂಬ್ರ್ 25 ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ನಿಮ್ಣೆಂ ಜವಾಬ್ ಸೊಧ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಶೆಂಬ್ರ್ 25 ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನತಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಲೋಕ್ ನತ್ಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ನತ್ಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಆಪವ್ಯಾಂ. ನತ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ‍್ಭಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಫಕ್ತ್ 40 – 35 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಚಿ ಕಥಾ.

SQ01

ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ (1970 – 80) ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪರ‍್ಬುನಕುಲು ಪಾಪದಕುಲು, ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು, (ಶಹರಾಂತ್ ತರ್) ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪುನಕುಲು, ಗಮ್ಮತ್ ಉಣ್ಪು ತಿನ್ಪುನಕುಲು, ಪರ‍್ಪುನಕುಲು’ (ಪರ‍್ಬುಗೆಲಿಂ ಥಂಡ್/ಪಾಪಾಚಿಂ, ಬರಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾವಾಲಾ, ಬರೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿಂ-ಪಿಯೆಂವ್ಚಿಂ) ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾವರ‍್ತ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೊ. ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ‘ಯೇ ಯೇ ಜೆಜು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ…’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಸ್ವಾರ್, ದುಕ್ರಾಮಾಸ್, ಚಿತುರ‍್ಲ್ಯೊ ಕೆನ್ನಾ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣುಂಚ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸೊಪ್ಣಾಂ ಪಡ್ತಾಲಿಂ.

ಕಾಮಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಪಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ. ಹೊಲಿ ಏಂಜೆಲ್ಸಾಂತ್ (ಪ್ರಾಯ್ಮರಿ) ಟಿಚರಾಂ ಲೆಂಕ್ರೆಂಕ್ ಕಾತೊ ಬಾಂದಯ್ತಾಲಿಂ, ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಝೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ, ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಧುವಯ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಝೆಲೆ ಖಂಚೆ? ಕಾಂಕ್ಣಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ದೋನ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಘಟ್ ಧರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ತೊ ಕುಡ್ಕೊ ವರ‍್ತುಲ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾ ಭಿತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಶಿರ‍್ಕಾಯ್ಜೆ. ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ ಆಯ್ಡಿಯಲ್ ಆಯ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ‍್ಲರಾಥಾವ್ನ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೆತಾನಾಂ ಧಾ-ಬಾರಾ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಆಂಗ್ಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘರಾ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಝೆಲೆ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಟಿಚೆರಾಂ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಸುನ್ ಘಡ್ಸುನ್ ವ್ಹಡ್ ಝೆಲೊ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಝೆಲೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚೊ. ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಆಡ್ ಕಾತ್ರಿಜೆ ಆನಿ ತೆ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ವರ‍್ತುಲಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ತೆಂ ವರ‍್ತುಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಡ್ ಮೊಡಿಜೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಆಡ್ ಮೊಡ್ಣೆ ಭಿತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಡ್ ಮೊಡ್ಣಿ ರಿಗಯ್ಜೆ. ದುಸ್ರೊ ಝೆಲೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ‍್ಡಾಂಚೊ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ‍್ಡಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಗೆರ್ ವಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್-ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಯೆತಾ ವೆತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಆದ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ‍್ಡಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಇಸ್ಕೊಲಾ ಭೊಂವ್ತಿಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ವರ‍್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಕುಡಿಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾಲಿ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ 20 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ‍್ಡಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ (ತಿಂಯ್ ದೇಡ್ ರುಪಿಯಾಚಿಂ) ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾತ್ ಬರಪ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಯಿ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕವರಾರ್ ವಿಳಾಸ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫೊರಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್, ಮಿಸಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ‍್ಡಾಂನಿ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಾಗದ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂನಿ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಟಿಚರಾಂಕ್ ವಿಶ್ಶಿಂಗ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

SQ02

ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್‌ಯಿ ಸಭಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಚಡ್‌ಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೆನ್ನಾ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚಿಪ್ಪಾ (ಸಿಪ್ರಿಯನ್) ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ (ಸಿಪ್ರಿ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಮಿರೊಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಸ್ತ್ರೀ, ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಘೊಳ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿತಾಲೊ) ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಗೋವಿಯಸ್, ಮೆಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ‍್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಳಾನುಸಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾ. ತೆ ಚಡ್‌ಕಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸದಾಂ ದಿಸಾಚ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ ಸಭಾರ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲ್ಯೊ. ಇಗರ್ಜ್ ಝಾಡ್ಚಿ – ಪುಸ್ಚಿ (ಝಾಡ್ಚೆಂ ಪುಸ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ರಯ್ಲಿಂಗಾಕ್, ಬಾಂಕಾಕ್ ನಿತಳ್ ಪುಸುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ) ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಗರ‍್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್, ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಕುಟ್ಟ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆನ್ನಾ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿತಾಲೊ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ತ್ರೀ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಕೊತಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಕರ‍್ಚಿಂ, ಮಿಸಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚಿ, ಮಿಸಾಚಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಆನಿ ಆರಾಧನಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಿಬೋರಿಯಮ್, ಕಾಲ್ಸ್, ಪಾತೆನ್, ಕೊರ‍್ಪೊರೊಲ್, ಫ್ಯುರಿಫಿಕೇಟರ್ಸ್, ಕ್ರುಯೆಟ್ಸ್, ತುರಿಪುಲ್, ಬೋಟ್, ಮೊನ್ಸ್‌ತ್ರಾನ್ಝ್ ಖಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಟಾಪಟಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಮ್ಚೆತೆವ್ಶಿಂ ಪಳವ್ನ್ ‘ಸು’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ‘ತೆಂ ಸು ಸುಕುರುಂಡೆಗಿ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಕಡಿಗಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ’ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಯ್ಚೆಪರಿಂ ರೆತಿರೆಂಚಿ ಕರಾಂದಾಯ್ ಆನಿ ಖಾತಡ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ರೆತಿರ‍್ಯೊ ಜಾಯ್ ತರ್ ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆ ಫಾ. ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ಫಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (ಆಪ್ರೂಪ್) ಖರಿಚ್‌ಮಾತಿ ಚಲಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಭ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಪಳೆಲಾಂ.

ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಂಚ್ ಕಾಮಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಆತ್ತಾರ‍್ಚೆಂ ಘರ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಂಚೆಂ ತರಿ ತವಳ್ 14 -15 ಜಣಾಂಕ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್. ಮಾಳೊ, ಆಂಗಣ್, ಪಾಕೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಎರೆಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಪತ್ತೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹಡಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ನಿಮಾಣೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡಾಂಸವೆಂ ವಚುನ್ ತಾಂಚಿ ಚಮ್ಚಾಗಿರಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಕಾಯ್ದೊ ಸಯ್ತ್ (ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ನಿತಿಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ). ನತ್ಲಾಂರೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಚಾಬ್ಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಹಾಡ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ರೊನಿ ಎಕೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ಹಾಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಕರೇಶನ್ ಕರಿಜೆ. ಕಸ್ಲಿಂ ಕಸ್ಲಿಂ ಡೆಕೊರೇಶನಾಂ, ಪರ‍್ನಿಂ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ‍್ಡಾಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ನಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಪರ‍್ಜಳಾಜೆ ತರ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ಘಾಲಿಜೆ. ರಾತಿಕ್ ತಾಚೆರ್ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ರುಕಾಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾಕುಡ್ಕೆ ಮಾರಿಜೆ. ತ್ಯಾ ರುಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಗ್ಡಾಕುಟ್ಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮೆಣ್ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಗರ‍್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್‌ಚ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಆವ್ಯಾಚೆ ಗಾದೆ ಕರ್ನ್ ಮೂಗ್, ನಾಸ್ಣೊ, ಭಾತ್ ಬಿಯಾಳೊ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ಜಾಗೊ ಪಳವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಚೊ ಉಬಿರ್ ಆನಿ ತಣಾಚಿಂ ಚೆಪ್ಕಾಂ ಹಾಡಿಜೆ. ಮಾಟೆಂ ಕರಿಜೆ, ಝರ್ ಕರಿಜೆ, ಬಾಂಯ್ ಕರಿಜೆ, ರೆತಿಗಾಂವ್ (ಮರುಭೂಮಿ) ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಲಿ ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ರೇಂವ್ ಒಟ್ಟು ಕರಿಜೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಹುಷಾರ್. ಹಾ ಕಸಲೊ ಎಕ್ವಟ್. ಅತ್ತಾರ್ (ಅತ್ತಾವರ್) ಎಕಾ ಘರಾಪ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘರಾ ಸೊಭಿತ್ ಗರ‍್ದಾನ್ಯಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಂವೆತಾನಾಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶೀದಾ ಚಿಲಾಂತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಗರ‍್ದಾನ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಕೆಲೆಂ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಯೆತಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂನಿ (ದೊಗಾಂ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಂನಿ ತೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್ನ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊವ್ನ್ ನವಿ ಐಡಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ.

SQ03

ನಕೆತ್ರಾಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್. ಲೆಂಕಿರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಬಾರಿಕ್ ಚೀರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸಾ. ನಿತಳ್ ಕರ‍್ತಾನಾಂ ಲೆಂಕಿರ್ ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಾಕ್ಶೆ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ರಿಗ್ತಾ, ಮಾಗಿರ್ ರಗ್ತಾಚೆ ವ್ಹಾಳ್. ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತಂತಿ (ವಯರ್) ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸಾ, ದೋನ್ ತೀನ್ ನಕೆತ್ರಾಂ ಆಮಿಂಚ್ ಕರ‍್ಚಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಂತುಂ ತಗ್ಡಾಕುಟ್ಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮೆಣ್ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾ ಕುಡ್ಕೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಸಾ. ನಕೆತ್ರ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ನತ್ಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಫ್ತೊ ಆಸ್ತಾನಾಂ ನ್ಹಂಯ್. ತೀಯ್ ಏಕ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಫೆಸ್ತಾಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಚಿಂ ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ನಕೆತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಉಬಾರ್ ‘ಕಿಸ್ಮಿಸ್‌ಟ್ರೀ’ ಲಾಗಿಂ. ನಕೆತ್ರಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೊರಿ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸದಾಂ ತೆಂ ದೆಂವೊವ್ನ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊಂವ್ಕ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ರಾತಿಂ ಜೊರಾನ್ ವಾರೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾತ್ ಆಡ್ ಪಡುನ್ ನಕೆತ್ರಾಚೆಂ ಕಾಗದ್ ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಲಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಕೆತ್ರ್ ದೆಂವಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾಗದ್ ಮಾರ್ನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಚಡಯ್ತಾಲೆ. ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ (ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಪ್‌ಪರ‍್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ) ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ದವರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ನತ್ಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಆತುರಾಯ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾರಣ್ ಘರಾ ಭಾಜ್ತಾಲೊ ತೊ ಕುಸ್ವಾರ್. ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನತಾಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಬೊಲ್ಸಾಂ – ಪೊತಿಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಧಮ್ಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲಿ. ರಯ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲಾಚೆಂ ನಾರ‍್ಲೆಲ್ ತೆಲ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಭಾಜ್ತಾಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಕಿಡಿಯೊ, ಗುಳಿಯೊ, ಕೊಕ್ಕಿಸಾಂ, ಪಾತೆಕಾಂ, ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್, ನೆವ್ರ್ಯೊ, ಆತ್ರಾಸಾಂ, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ, ವಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮುಸ್ಳಾಂನಿ ಕಾಂಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪಿಟಾ ಗೊಡಾಚೆ ಲಾಡು. ಖರ‍್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕುಡಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಬಳ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ರೊನಿ ಎಕ್ದಮ್ ಘಟ್‌ಮುಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಜುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಪೀಟ್ ಕಾಂಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. 24 ತಾರ‍್ಕೆರ್ ಕೆಳಿಂ, ಖಾಜುರ್ ಆನಿ ಸಂತ್ರಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಾಂಟ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಗಾರ್ ಮೆಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಸಾಂತ್ ಪ್ರಾಸ್ಕಾಚೊ ತುವಾಲೊ (ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ತುವಾಲೊ ವಿಕ್ತಾತ್) ಧಾಂಪುನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ- ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಯ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಲಿತುರ‍್ಜಿ.

24 ತಾರ‍್ಕೆರ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ರೊನಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಉದಕ್ ಭರ‍್ಚೆಂ. ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಉದಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಗ್ಗಿ ಬಾಯೆಗೆರ್ ವಚಾಜೆ ನಾಂ ತರ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ನಳ್ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರುನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನ್ಹಾವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ ನಕೆತ್ರ್ ಚಡವ್ನ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಧಾಂಕ್ (10) ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಏಕ್ (1) ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಸಂಪ್ತಾಲಿ. ಆಮಿ 1 – 12 ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಕುಟ್ಮಾಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ತರ್ ತವಳ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಭ್ಯೆಂಯ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ರಾತಿ ಮಿಸಾಕ್ ಆಮಿ ಎಕ್ದಮ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ (ಆವ್ತಾರ್/ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಲೋಬ್) ಕ್ಯಾರಲ್ ಗಾಯ್ತಾನಾಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ತಾಂ ಮಾರ‍್ತಾಂ ಜಾಗ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ತರಿ ಮೀಸ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಯೆತಾನಾಂ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಮಿ ಗೊಡ್ ತುಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಟಕ್ಕ ಪಡ್ತಾಲಿ ಬೆನ್ನಾ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾಚಿ ಕೂಟ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆಶೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ತೊ ದೀಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಿಕೆಪಾನಾಂ ಹಾಡ್ಚೊ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆರ‍್ತಿಕ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಚಾರ್‌ಚ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಸಾಂತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ದುಕಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ (ತಾಂತುಂ ಸಾಂತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ದುಕಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಚೂರ್ಣ್) ಘರಾ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ದರಬಸ್ತ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನತ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಘರ‍್ಚೆಂ ಆಲೆಂ, ಘರ‍್ಚಿ ತರ‍್ನಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಚೂರ್ಣ್, ಹಾ ಕಸ್ಲಿ ರೂಚ್.

ಆಮಿ ಒಫೀಷಿಯಲಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ 25 ತಾರ‍್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 – 6. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್ ತಾಂಚಿ ತಾಂಚಿ ವಾಟ್ಲಿ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಗುಳಿ ಚಡ್ ಪಡ್ಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಟಿ ನೆವ್ರಿ ದಿಲ್ಯಾ ಅಶೆಂಚ್ ವೊದ್ದುವರಾಂಟ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಮಾಮಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಹಳ್ತ್ ರಗ್ತಾಂತ್‌ಚ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಟೊ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ. ಕುಸ್ವಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂ ಚಿತುರ‍್ಲೆಚಿ (ಸಂತ್ರಾ/ಒರೆಂಜ್) ಸಾಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಹುಲೊಪ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಿ ಸಾಲ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಲೋವ್ ವಚುನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಹುಲೊಪ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ. ಆಮಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಕುಸ್ವಾರಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಮ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ, ಸಿಟಿ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ, ಕೋಮಲ್ಸಾಚ್ಯಾ, ನಂಬಿಸನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ಮಾರಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. (ಹಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಜಾರಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಕೆಕಿ ಕುಡ್ಕೆ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ)

ಖಂಯ್ ಗೆಲೆ ತೆ ದೀಸ್. ಖರ‍್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂನಿ ವರ‍್ತೆಂ ಪರಿವರ‍್ತನ್ ದೆಕ್ಲಾಂ. ಪುರ‍್ಸೊತ್ ನಾತ್ಲಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಜೀಣ್. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಭಾಗಿ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಂಯ್ಭಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ಚೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ, ಜಾಂವ್ ಇಜಯ್, ಜಾಂವ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಆಸಾತ್. ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸಭಾರ್ ಘರಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ನವೆಂ ನವೆಂ ರಾಂದಪ್ ಜಾತಾ.

ತರಿ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ನತಾಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ಘರಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಆಮಿ ಭುರ‍್ಗೆ ಆಸ್ತಾನಾಂ ವಯ್ಟ್ ಡಾವ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ನಮನ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ‘ಕಿಸ್ಮಿಸ್‌ಗ್’ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಕಿಸ್ಮಿಸಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ – ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಭಾವಾಡ್ತಿ – ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಆತಾಂ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನನಾಚಿ ಪರಬ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಅಶಿ- ರೊಮಿ ರಾಯ್ಪಾಟ್ ಚಲ್ತಾನಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಂಪೆಂ 10 ದಿಸಾಂಚೊ ಹಫ್ತೊ ಆನಿ 3 ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ. 360 ದೀಸ್ ಅಶೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ 5 – 6 ದೀಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ. ಹಿಂವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಚರ‍್ಬೆಚೆಂ ತೆ ಖಾತಾಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ರಾ’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸುರ್‌ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ, (ತೊ ತಾಂಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ದೇವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ) ಫೆಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಜೆನ್ನಾಂ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭಾ ರೊಮಾಂತ್ ಬಳ್ ಜಾಲಿ ತೆನ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಖರೊ ಸುರ್‌ಯೊ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಥಂಯ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ಸ  ದಿಸಾಂನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ.

SQ04

ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ (X)ಮಸ್ ವಾಪರಿನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖರ‍್ಯಾನ್ ತೆಂ ಎಕ್ಸ್ (X) ಗ್ರೇಕ್ ಚಿ (CHI) ಕ್ರಿಸ್ತೊಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಸಂಕೇತಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಹೆಂ ಆಕ್ಷರ್ ವಾಪರ‍್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.

ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ನತ್ಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ 2019 ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ನವೆಂ ವರಸ್ 2020.

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

90% feel thumbs up. And how do you feel?
9 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.