ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಜ್ … ಜೇಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪೇಜ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ಗತ್ !

ಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ 2019 ಪಾಸುನ್ 2022 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ, ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತೀ ಕೊಂಕಣಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಪ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳೆಕೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೆಮ್ಲಾ ಆಸುನ್ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜಕಾರಣಿಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ಮಂಡಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ನಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ ನಯ್, ಸೊಸೈಟಿಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ ನಯ್, ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಮಂಡಳಿ ನಯ್, ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ನಿಗಮ್ ವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ್ ನಯ್. ಎಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಲಯಾಚಿ ವಾ ಕಾಲೆಜಿಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೀಯ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್ … ಹಿ ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ನಾತಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳಿ.

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಳಯಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಅರ್ಥ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಇತಿಹಾಸ್ – ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳೆಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಳಯಾ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಪಳಯಾ. ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್, ಮಹಾಪ್ರಬಂದ್ ಬರವ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ವಾ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಅನ್ಭೊಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ? ಎಕಾ ರಾಜಕಾರಣಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಕೋರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ … ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಯ್ ಅನ್ಭೊಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾಂಗೀ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಮೆಸ್ತ್ರೀಯ್ ಮೆಳ್ಳೆನಾಂತ್‌ಗೀ ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕೀಯ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ವಾ ಎಕ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್‌ಗೀ ? ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಅಲಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ?

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಕೆದಾಳಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ – ಕಲೆಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಣಯ್ ಘಾಲಿಗೀ, ತವಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗತ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಳೊ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿಂ ಶಿಂಖಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ದುರಾದೃಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಾಳೊ ಮೆಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ಏಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾನಾ ‘ಆಮಿ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ ಆಜ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾನಾ ‘ತವಳ್ ತುಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾತ್, ಆತಾಂಯ್  ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲಯಾ’  ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾತ್, ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಘೆತ್ಲಾಂ! ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಒಕತ್ ದಿತೊಲೊಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂ ಬಾಂದುನ್ ದೀಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ!

ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂ, ಆಮ್ಚೊ ವಿರೋದ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವೃತ್ತೆಚೆರ್ ನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ಆಸ್ಚೋಯ್ ನಾ.  ಸಾಹಿತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವೃತ್ತೆಚೆ ಆಸ್ಯೆತ್. ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್,ಉದ್ಯಮಿಂ ಪಯ್ಕೀಯ್ ಬರೆ ಸಾಹಿತಿ ಆಸಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್. ಹಾಂಗಾ ಲೆಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವೃತ್ತಿ ನಯ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಸಾಹಿತಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ – ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ಕಲೆಚಿ, ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ, ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿಂ ಒಳಕ್ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಸಮಾದಾನ್ ಪಾವ್ಯೆತೆಂ. ಪೂಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳಕ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ, ರಾಜಕೀ ವಶೀಲಾಯ್ ವಾಪರ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾನಾ ‘ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ – ದೆಕುನ್ ಆಸೊಂದೀ’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್ ಒಗೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ವಾ ಸ್ವತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಚಿಂತೂನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೆ, ಆಜ್ ಅಕಾದೆಮಿಂತ್ ಹೀಚ್ ಪರಂಪರಾ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾನಾ, ‘ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಸಾಂದೊ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ 42 ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾತ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಜಾತಿವಾದಾಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ಲಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ವೆದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಿಪಿಚ್ ನಾ, ಲಿಪಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಬಡಿ, ಲಗೋರಿ, ಜಿಬ್ಲಿ, ಕುಟ್ಟಿ – ದೊಣ್ಣೊ ತಸಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಖೆಳ್ ಮರೊನ್ ಯೇತೆ ಆಸಾತ್, ತೆ ಉರಯ್ಜೆ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಖೆಳಾಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಾಂವಾಂನ್ ಗಾಂವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರೀಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಜ್, ಜೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪೇಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್, ವೃತ್ತಿಪರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಾಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಥೊಡೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟಾಂತ್ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾನಾ academicians ಹಾಂಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ academician ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ರಿಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್. ಜರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ‘ಹಾಂವ್ academician ನಯ್, ಹೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ನಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ academicians ಆನಿ ಅದ್ಯಯನಿಕ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಬರೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ academicians ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಿಂಚೊ ದುಕೊಳ್ ಆದಿಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ, ಆತಾಂಯ್ ನಾ. ವಿಲ್ಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಸಲೆ ತಸಲೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ, ಅಧ್ಯಯನಿ, academicians ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ, ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ academicians ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಿಂಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಆಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ಚುಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಜೆಚಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಶಿತ್ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

58% feel thumbs up. And how do you feel?
24 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
2 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
2 :cry: Sad
4 :rage: Angry

One comment

  1. Alphonse Mendonsa

    Its indeed a shame that a non-literary person is appointed to university academic council. I hope and pray he will resign on his own since he has not written a single line in Konkani in life time. Secondly, we in Konkani world take it for granted and this must stop.There is a standard to become head or member of a prestigious post and it must be given to a deserved person and not undeserving because they has political connections.

    1
    3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !