ಪಾಟಾಚೊ ರಾಯ್

ರ್ಜೆರಾಜ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ರಾಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಪರ್ಜೆಮದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಜೆಚೊಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್‌ಭಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ರಾಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ‘ಫಕೀರಾ’ನ್ ಪರ್ಜೆನ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬಹುಮತಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ ಚಲವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಕೀರಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಾರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್‌ಚ್ ಫಕೀರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ?

ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕವಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿರುಕನ ಕನಸು ಕವಿತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ರಾಯಾಂಕ್ ( ನೃಪ ) ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ.  ಕವಿ ಷಡಕ್ಷರಿನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹಳಾಂ –

ಧನದ ಮದವು ರಾಜ್ಯ ಮದವು
ತನುಜಮದವು ಯುವತಿಮದವು
ಜನಿತಮಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುತಿರ್ದನು
ಅನಿತರೊಳಗೆ ನೃಪರ ದಂಡು
ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿದಂತೆಯಾಗೆ
ಕನಸ ಕಾಣುತಿರ್ದು ಹೆದರಿ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದನು.

ದುಡ್ವಾಚೊ, ದಳ್ಬಾರಾಚೊ, ಅದಿಕಾರಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಪರ್ಜೆಕ್‍ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಫಕೀರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ರಾಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್, ದಂಡ್ ಬಾಂದುನ್ ವಚೊನ್ (ನೃಪರ ದಂಡು) ಫಕೀರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಜೆ ! ತವಳ್ ಮಾತ್ ಬಚಾವಿ ಆಸಾ!

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಪಾಟಾರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೊ ರಾಯ್ ಆಮ್ಚೊ
ಖಂತ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಜೆಚಿ
ಖಂತಿಚ್ಯಾ ಆಡಾಂತ್
ಮರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ!

ದಯಾಳ್ ರಾಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ
ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಭಿಕಾರಿ ಜಾಯ್
ಕಾಮ್ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಬೆಕಾರಿ ಜಾಯ್
ಕೊಕೊ ಉಘಂವ್ಚೆ ಬೆಸಾಯ್ಗಾರ್ ಜಾಯ್
ಉದಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆಂವ್ಚೆ ರೈತ್ ಜಾಯ್
ಕಾವಿ ರಂಗಾಚೆ ಬಾವ್ಟೆ ಜಾಯ್
ನಾಮ್ ವೊಡ್ಲ್ಲೆ ಯುವಕ್ ಜಾಯ್
ವಿಕಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ಉದ್ಯೋಗ್ಪತಿ ಜಾಯ್
ಪೆನ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಜಾಯ್
ಮಂದಿರಾಚೆ ಭಕ್ತ್ ಜಾಯ್
ದುಕೊಳ್ ಆನಿ ಆವ್ರ್ಯ್ ಜಾಯ್
ವೋಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ದುಬ್ಳೆ ಜಾಯ್
ಏಕ್ ಮತಾನ್ ಬಹುಮತ್ ಜಾಯ್
ಆನಿ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಂವ್ಚೆ ನೆತಾಯ್ ಜಾಯ್!

ಪಾಟಾರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೊ ರಾಯ್ ಆತಾಂ
ಕರ್ತಾ ಪರ್ಜೆಚಿಚ್ ಖಂತ್
ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿಸ್ತಾ
ಪಾಟಾಚೊ ರಾಯ್ ತೊ
ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್!

►ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ

100% feel thumbs up. And how do you feel?
9 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !