ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳಿ ರಾತ್

ಅಚಾನಕ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ದುಕಿವರ್ವಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟತಾಲೊಂ. ಹಿ ದೊಂಪ್ರಾಚಿ ದುಕ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಫೂಟ್‍ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀವ್ ಜಾತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದೆಲ್ಲಿ ದುಕ್ ಸಭಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧಣ್ಸಿತಾಲಿ. ಚಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕುಂಟಾತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡ್ಯೆಂತ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕುಂಟೊನ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ನಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಹಕೀಮ್ ಆಸಾ, ತೊ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ದೊಂಪ್ರಾಚಿ ದುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಹಕೀಮಾಚೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾನ್‍ಗಿ? ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೋಪಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಹಕೀಮಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಸಾಂ. ಆಪ್ರೂಪ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ದೊಂಪ್ರಾ ದುಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಹೆರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಂತ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಖುದ್ದ್ ರಾಂದುನ್ ಜೆವ್ತಾಂ. ಶಿತ್, ನಿಸ್ತೆಂ, ದಾಳ್, ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ರಾಂದುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಗೊಂವಾಂ ಪಿಟಾಚ್ಯೊ ಚಪಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ. ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮ್‍ವಾಲಿಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಂಬಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಕರಯ್ತಾಂ.

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಉಪನಗರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಚರಂಡಿಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಟಾಂಕಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಉದಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾವೆಂ ಉದ್ಕಾಚೊ ನಳ್ ಉಗ್ತೊ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉದಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆತಾಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಪಡ್ತಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲಜ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ.

ಹಾಂವೆ ಉದಾಕ್ ಭರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕಾಮ್ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚೊ ಕಟ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ದೊಂಪೊರ್ ಸುಜೊನ್ ಕಠಿಣ್ ದುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಚ್ಹಾ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಲೊಂ. ದುಕಿಚಿ ಏಕ್ ಗುಳಿ ಕಾಡ್ನ್ ಗಿಳ್ಳಿ ಆನಿ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ದುಕಿಚೆಂ ತೆಲ್ ಪುಸ್ಲೆಂ.

ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾಚಿ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಕ್ಡ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಜೆವ್ಲೊಂ. ವ್ಹಿಸ್ಕೆಚೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಧಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿ. ದೊನ್ಫಾರಾಂಚೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಉಟೊನ್ ದುಕಿಚೊ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ವೊಶ್‍ಬೆಸಿನಾಕಡೆ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಲೊಂ. ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಉದಾಕ್ ನಾತ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಆಯ್ದಾನಾ ಧುಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ಘರಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲಲೆ ವರ್ವಿಂ ಧರ್ಣ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ವಸಂತಿ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಕುಂಟೊನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಆಂಕಲ್ ಜೀ ಕಿತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?” ವಸಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಉದಾಕ್ ಭರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಿಂಮೂ?” ವಸಂತಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೊ ಪಾಲಂವ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಖೊವಯ್ತಾನಾ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆಕಡೆ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆವರ್ನಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ತ್. ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರಿ ತೊಂಡ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಂಗ್‍ಯಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

“ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ?” ವಸಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ? ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆ, ಸಗ್ಳೆಂ ಶಹರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾಂ. ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಕ್ ವೊತ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದೊಂಪ್ರಾ ಗಾಂಟಿಚೆ ದುಕ್ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ತೆಲ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದುಕ್ ವೆತೆಲಿ,” ಹಾಂವೆ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ವಸಂತಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಸಂತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಸಿನಾಕಡೆ ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಾಯ್ಟ್ ಗೆಲಿ. ಘರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಂ.

“ಆಲ್ತಾರಿಚೆರ್ ಕಾಡಿಯಾಂ ಪೆಟ್ ಆಸಾ. ವಾತಿ ಪೆಟಯ್,” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ವಸಂತಿನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಾಡಿಯಾಂಪೇಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲಾಂ, ಘರಾ ಕಶೆಂ ವೆತಾಯ್?” ಹಾಂವೆ ಚಿಂತೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆಂಕಲ್ ಜೀ. ರಿಕ್ಷಾ ನಾಂತ್. ಬಸ್ಸಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಆಜ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.” ವಸಂತಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್ ಮಾರೊಗ್ ಆನಿ ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಂ ಆಂದಾಜೆರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಉಗ್ಯ್ತಾ ಘಟಾರಾಂತ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್. ಭಿತರ್ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ನಿದೆ.”

ವಸಂತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತ್ಯಾ ಮಂಧ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ.

ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಪಳೆ ವಸಂತಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್. ತುಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾವರ್ನಿಂ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಜೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ನಿದ್ಯಾಂ.”

ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂನಾ.

“ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಉದಾಕ್ ಹುನ್ ಕರ್. ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಂಟಿಚಿ ನಾಯ್ಟಿ ದಿತಾಂ,” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ವಸಂತಿ ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ಲಿ ಏಕ್ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ದುಸ್ರಿ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಏಕ್ ನಾಯ್ಟಿ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಪುಸ್ಚೊ ತುವಾಲೊ ಹಾಡ್ನ್ ವಸಂತಿಕ್ ದಿಲೊ.

ಕಾಳ್ಕಿ ರಾತ್. ಫಕತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಮತ್ ಇರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಹುನ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ದುಕಿಚೆಂ ತೆಲ್ ಪುಸುಂಗಿ?” ವಸಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಖುಶೆನ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಹೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೋಕೇಸಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಲಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ವಾತಿಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ತೆಲ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲಿಂ. ಆಂಗ್ ಉಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾಜೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ವಸಂತಿಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಏಕ್ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಹಾವೆಂ ವ್ಹಿಸ್ಕಿಚಿ ಬೋತ್ಲ್, ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ತೆಂ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಪೆಗ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೊತುಂಗಿ? ತುಕಾ ಸವಯ್ ಆಸಾಗಿ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂಬ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪಿಯೆತಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಸದಾಂಯ್ ರಾತಿಂ ದೇಶಿ ದಾರು ಹಾಡ್ನ್ ಪಿಯೆತಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಕಾಲ್ದಿ ಹಾಡ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಧಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೊತುನ್ ದಿತಾ,” ವಸಂತಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಧಾಕ್ಷೆಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾಯ್ ಇಲ್ಲೊ ವೊತುನ್ ದಿಲೊ. ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ಲೊ.

“ಹಾಂವೆ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲಾಯತಿ ದಾರು ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀಪೊಯ್ಚೆರ್ ದವರ್ನ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವತ್ತ್ಯಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ತೆಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಸಂತಿ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

“ತುಜೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾ. ಕೊಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾತ್ ತುಜ್ಯೆ ಘರಾ?” ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಚಾಕ್ಲೆಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್.

“ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಗ್ ಪುತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಧುಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಭಿಕೆಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೇಶಿ ದಾರು ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಘರ್ ಚಲ್ತಾ,” ವಸಂತಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಆಮ್ಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ತುಜ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ವೊತುಂಗಿ?” ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ವೊತ್ತಾನಾ.

“ಜಾಯ್ತ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪುರೊ,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ತಾಕಾ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಆಂಟಿ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ತುಕಾ ರಾತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಭಗ್ತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ, ನ್ಹಯ್?” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಕಲ್ನ್.

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ.

“ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾ, ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ,” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ನಿರಾಶಿ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ಚುರ್ಚುರೆ,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಹಾಸೊನ್.

“ತುಜೊ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪತಿ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?” ಹಾಂವೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತೊ ಏಕ್ ಆಳ್ಶಿ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಿಸ್. ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಲ್ಹಾಗಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆ. ತುಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಮನ್ಶಾಂ. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ತುಮಿ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ’ಫೋರ್-ಪ್ಲೇ’ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಘೊವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ,” ವಸಂತಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ವಾತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಮಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

“ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಜೆವಾಣ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭಗಾನಾಂಗಿ?” ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಿ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೋಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ನಿದ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ಸೊಫಾ ಸೊಡವ್ನ್ ದಿಲೊ. ಹಾಂತ್ಳುಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ರುಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಮೌನ್‍ಪಣಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾತ್ ಪಾಲ್ವಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಲಾಂತ್ಲಿ ವಾತ್‍ಯೀ ಪಾಲ್ವಲಿ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಸಂತಿ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಖಾಟಿರ್ ಲೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಳ್ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ವಸಂತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. ವಸಂತಿಬರಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್‍ಯಿ ಸುಟಾವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

“ಆಂಕಲ್ ಜೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ,” ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಸಂತಿನ್ ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊಂ. ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಸಂತಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ರೆಂವಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್‍ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ರೆಂವಾಡ್ಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !