ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಆತಾಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಸಿವಿಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಮಾನ್ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಬುಧಾಭಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಸುರ್ವಾತುನ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಯುಎಇ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಂಗ್ಲೂರಿಯನ್ ಡೊಮ್ ಕೊಮ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ಳೆವಿಶನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಾ. 70 ಚ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಿವೈಎಮ್ ಆನಿ ಅಯ್‌ಕಫ್ - ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತೋ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಏಕ್ ಗಾವ್ಪಿಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ KCO ಸಂಘಟನಾಂತೀ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆನಿ ವರ್ದೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚೆ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಚಡುಣೆ ಸರ್ವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಂಚೆ ಕವಿತಾ, ಲೇಕನಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಕಳೆ ಗುಂತಾ, ಗುಂತಾ…

ಜಶೆಂ ಶೆತ್ಕಾರ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ – ಭಾತೆಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತಾವರೇಗ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾರ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಫುಲ್ಕಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ದೋವ್ ಝಡೊವ್ನ್, ಕಳೆ ಖುಂಟುನ್, ತೆಂ ಗುಂತುನ್, ಚೆಂಡು ಕರ್ನ್, ಕಾಟ್ಯಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತ್ ಜೇವ್ನ್ ದೊರಾಚಿ ವೊವ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಬೊಸ್ತಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !