Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊ ಶೆರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ದಮ್ ದಾರಿ ಮುಕೆಲಿ. ಮುಳಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ವೋಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ "ಗೋಲ್-ರೋಜ್" ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಾಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸಾಯ್ನಿಂಗಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಸ್ತ್ ಲೇಡಿಸ್ ಟೈಲರ್. ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ಲಿವಾಜ್ ಶಿವಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್, ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾದರ್ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ನಾಟಕ್ ರಚನ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಪದಾಂ, ನಟನ್, ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಬೆಂದುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಿನತೆಚೊ ಸಂಘ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕಲಾಸಂಪತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಬಾಂದುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಗಣಿತ್ ದೆಣ್ಗಿ ತಾಣೆ ದಿಲಿ. ಆಸ್ಟಿನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾ ವಿರೋಧ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದ್ ವಿರೋದ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ( ನೆಹರೂ ) ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತಾಣೆ ಆಯೊಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಚಿಂತಾನಾ ತವಳ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ( ಆತಾಂ ಮಾಲ್ಘಡೆ ) ಆತಾಂಯ್ ಊಬ್ ಜಾತಾತ್. 1973 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ 1979 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ 6 ವರ್ಸಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಸೆಂಚ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಗೌರವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ದಿಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ನ್, ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ಆಸಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ ತರ್, ಏಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್, ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಬಿ.ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಬುನ್ಯಾದಿ ವಾವ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ - ಮಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಕಾಣಿಕ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ, ಝೆಲೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಅನಿ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಅಶೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಚಲವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ, ಆಜ್ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ಆನಿ ನಾಟಕ್ : ಆದರ್ಶ್ ಯುವಜಣ್ - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಬುಕ್ - 1978, 1979 ( ದೋನ್ ಆವೃತ್ಯೊ) - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿ - ಏಕಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ - 1995 - ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಆಡೊಸಾಂತ್ಲಿ ಫುಲಾಂ - ಕವಿತಾಂ ಮಾಳೊ - 2002 - ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ , ಮೊತಿಯಾಂ - ಚುಟುಕಾಂ - 2004 - ದಿವ್ಯ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವಜ್ರಾಂ (ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ) - 3,500 ಚುಟ್ಕುಲ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ - 2009 - ಮರಿಯಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವಜ್ರಾಂ (ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ - 3,500 ಚುಟ್ಕುಲ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ - 2010 - ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ತಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ವಿದೇಶಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರ್ಮಳ್’ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಟ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ನಾಟಕ್, ಪಂದ್ರಾ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಧಾ ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೆಖನಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ : ಆದರ್ಶ್ ಯುವಜಣ್ ಹ್ಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ 1978 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯಾಂ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ , ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ 1976 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯಾಂ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ - ಸಮ್ಮಾನ್ : ಆಸ್ಟಿನಾನ್ 1978 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಡೀಲ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಲಯನ್ಸ್ ವಾವ್ರ್ 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಿಕಾಗೊ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಚಿಕಾಗೊ ದಮಾಯನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ನಿಸಣ್ ಚಡಾತ್ತ್ ವಚೊನ್ 2004 ಆನಿ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಾಲೊ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಟೇರ್ರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲಿನ್ ಜಾಲಿ. ತಾಕಾ ಲಯನ್ಸ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬಿರುದಾಂ ಆನಿ ಪದಕಾಂ ಹಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರಂವ್ಚಿ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾನಾಂ ತರೀ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ಆಜ್ ತೊ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ಲೊಚ್ 81 ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಪ್ರಗತೆಪರ್ ಬಿರುದಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ತಸೆಂ ಆನಿ ತೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಆನಿ ನೋವ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಣಿ ತಾಕಾ ಜೀವಾವ್ದಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಚೊ ದೋನ್ ಆವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ 1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮೂಳಾಚೆಂ ಬ್ರಾಡ್‍ವ್ಯೂ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಘಡ್ಲೆಂ. 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಘಡ್ಲೆಂ. 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಚಿಕಾಗೊ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೊ. 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕಾ ಆವ್ದೆಕ್ ತೊ 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ಸ್ ಒಫ್ ಮಿಡ್‍ವೆಸ್ಟ್' ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲೊ. 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ಸ್ ಒಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ' ಹಾಚೊ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನಾಳ್ಯಾ ಈ - ಮ್ಯಾಗಝೀನಾಚೊ ತಸೆಂಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನಾಳ್ಯಾ ಈ - ಮ್ಯಾಗಝೀನಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಡೊ|ಆಸ್ಟಿನಾಕ್, 2000 ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಲ್ಲೆನ್ನಿಯಮ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಫ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ 'ಏಶಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ 'ಲೀಡರ್‌ಶಿಫ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್' ಆನಿ 'ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎವಾರ್ಡ್ಸ್' ಮೆಳ್ಳಿಂ. 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾರ್ಖಿಸ್ ವ್ಹೂಸ್ ವ್ಹು ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ 'ವ್ಹೂಸ್ ವ್ಹು ಇನ್ ದ ಮಿಡ್‍ವೆಸ್ಟ್' ಆವೃತ್ತಿಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ 1996 ವರ್ಸಾ 'ವ್ಹೂಸ್ ವ್ಹು ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್' ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ. 1995 ವರ್ಸಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬಯೊಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಚೊ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಕೆಲೊ. 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಝನ್ ಪೋಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್, ದುಬಾಯ್’ ಹಾಣಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ಪಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಣಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಲೆಂ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಭಾರತಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಮೈಸೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ 'ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಪೂತ್' ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಏಶಿಯಾ ಟೀವಿ ಹಾಣಿಂ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡರ್‌ಶಿಫ್' ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಲೆಂ. ತಸೆಂ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕಪ್‍ಲ್' ಎವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕಂಗ್ರೆಶನಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಡೇನಿ ಡೇವಿಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಣೆ ’ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮೇನಿಟೇರಿಯನ್ ಕಪ್‍ಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 2018 ಮೇ 26 ವೆರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಆಂಟೊನಿ ಕಾಲ್ಡೆರೊನಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನವೀಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ತಸೆಂಚ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಚೊ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲೇಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ 'ಹಾನರರಿ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ವೇ' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಏಕಾ ಭಾರತೀಯಾಕ್ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ : ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂತೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಪಾದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂತೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಐ.ಟಿ.ಐ. ನಂತೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಟ್ರೈಟನ್ ಕಾಲೆಜ್ ರಿವರ್ ಗ್ರೋವ್, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲುವಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾರ್ರನ್‍ವಿಲ್ ಆನಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್, ಚಿಕಾಗೊ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ, ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸನದ್ಯೊ. 2016 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ತಾಕಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಶನಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡೆರೊನಾನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತೊ ತ್ಯಾ ಕಮಿಶನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. 2016 ಥಾಂವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಶಾಲಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ನ್ ’ಜೂನಿಯರ್ ಎಚೀವ್‍ಮೆಂಟ್ ಯು.ಎಸ್.ಎ.’ ಚ್ಯೊ ಕ್ಲಾಸಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಖಂವ್ನ್ ಆಸಾ. 2017 ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಲಂಡನಾಂತ್ ತಸೆಂಚ್ ಡಬ್ಲಿನಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾನ್ ತಸೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂನಿ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 2017 ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಎಲೋಯ್ಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ರೇಡಿಯೊ ಸರಂಗ್ 107.8 FM ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲಿ. 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೊ 1A ಚೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಲಯನ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ಫೌಂಡೇಶನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ 2007 ತೆಂ 2022 ಪರ್ಯಾಂತ್. ಮೇ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ರಾಜಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಸ್ಸಿ ವೈಟ್ ಹಾಣೆಂ "ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ದೀಂವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ "ಕೊಂಕಣಿ" ಲೈಸನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕಾಗೊ ಕೂಕ್ ಕೌಂಟಿ ಖಜಾಂಚಿ ಮರಿಯಾ ಪಾಪ್ಪಾಸಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 2018 ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ 30 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಗಲ್ಫ್ ವೋಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೊರ್ ಅಂತಿಮ್ ಕಾರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ "ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿ ವೀರ್" ಮ್ಹಣ್ ಬಿರುದ್ ದೀಂವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ 75 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀಂವ್ನ್ ಮಾನ್. 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಗೊಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸಮನ್ವಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಂವ್ನ್ ಮಾನ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ರ್ತೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ನ್ಯೂಜರ್ಸಿಂತ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ೫ ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೇವೆಕ್ ಮಾನ್, ಆಗೊಸ್ತಾಂತ್ ಪಾದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ 85 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಶಾಲಾ ಆದ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜೆಪ್ಪು ಸರೆಗಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಥಾಂವ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸನ್ಮಾನ್, ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್, ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್. ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಿನತೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಾದ ಥಾಂವ್ನ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್, ಸಂಘಾಚೊ 6 ಪಾವ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೇವೆಕ್. ದಸೆಂಬ್ರ್ 7 ವೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. ಂತ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೋರ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಡಿ.ಸಿ. ಥಾಂವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ 30 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್... ತೊ ಆತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಎಡ್‍ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾ’ಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಸೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ’ವೋಲ್ಯಂಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎವಾರ್ಡ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊಯ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ 2000 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. 2020 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಚುನಾವೆ ವರ್ಸಾ ’ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಂಡೆಂನ್ಶಿಯಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್’ ಚೊ ಚಾರ್ಟರ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. 2010 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೊ 1A, ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ರಾಜ್ಯ್, ತಸೆಂಚ್ ಯು.ಎಸ್.ಎ.-ಕ್ಯಾನಡಾ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಫೋರಮ್ ಹಾಚೊ ’ಒಫೀಸಿಯಲ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. 2018 ಫೆಬ್ರೆರ್ 1 ತಾರಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್ 'ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ' ಸಚಿತ್ರ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ವರೇಗ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾವಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 4 ಲಿಪಿಂನಿ - ಕನ್ನಡ, ದೇವ್‍ನಾಗರಿ, ರೋಮಿ ಆನಿ ಮಳಯಾಳಮ್ ಲಿಪಿಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ, ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಭರ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಲೋಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ತೊ ಛಾಪ್ತಾ. ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : 08 ಅಗೋಸ್ತ್  1950 ಲಗ್ನ್ : 25 ಅಕ್ತೋಬರ್ 1980 ಟ್ರೀಝಾ ಲಿಲ್ಲಿ ಪಿಂಟೊ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ. ಭುರ್ಗಿಂ: ಅನಿತಾ - ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ - ಏಬ್ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರಾಟರೀಸ್, ಅನಿಲ್ - ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ - ಗೋಲ್ಡ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅತಿನಾ - ನ್ಯಾಶನಲ್ ಎಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರೊಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬ್‍ಲ್ ಆನಿ ಏಂಜಲ್ - ನ್ಯೂ ಎಕೌಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಸ್ಟ್ - ಗೂಗ್‍ಲ್. ಸಂಪರ್ಕ್ ಇ ಮೇಲ್ : govaustin@gmail.com ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ವೈಫೈ, ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಶಿತ್-ನಿಸ್ತೆಂ. ಸುರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿನಾ, ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆನಾ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆರ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ತಾ!

ಸೊಮಾರಾ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೆ ಸದನಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಂಡನ್ ಕರುನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಇಂಪೀಚ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸೆನೆಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ನಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸೊಂಕ್. ತೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಕೀ ತೊ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಮಾ ನಾ ಆನಿ ತೊ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಹಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ತೆ ಬಾಂಬ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್! ಜನೆರ್ 20 ವೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಚ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರೀ ಜಾಂಟೆ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ನ್ಯೂಝೀಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡೆಲ್

ನ್ಯೂ ಝೀಲ್ಯಾಂಡಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಸಿಂದ ಆರ್ಡರ್ನ್, ಏಕ್ ಬರಿ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ತಿಣೆಂ ಕೊರೊನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ದೇಶ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ರಿತಿನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಲೊ ಆನಿ  ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿಂಯ್ ತಿಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವೇದಿಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ನಾಗರಿಕ್‍ಯ್ ವೈರಸ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಪಾಳಿಲಾಗ್ಲೆ. ಅಸೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಹೊ ದೇಶ್ ಆತಾಂ ಶೂನ್ಯ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಚೊ ದೇಶ್ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೇಶಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಫಕತ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ 'ಗೋ ಕೊರೊನಾ ಗೋ' ಮ್ಹಣ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ; ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಪರ್ನ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್.

Read More »

ಇಂಡಿಯಾ-ಚೈನಾ ಗಡಿರ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ?

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಭಾರತಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 20 ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲ್ಲೆ. ದೋನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಪರತ್ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ ಆನಿ ದ್ವೇಷ್ ಕಿರ್ಲಾಲೊ, ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪೆಟ್ಲಿಂ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾಕಾರ್ಲೆಂ ತರೀ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ದೋನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. 'ಬಫ್ಫರ್ ಝೋನ್' ಆಸಾ ಕರುನ್, ದೋನ್ ಘರ್ಷಣ್ ಬಿಂದು ಲಾಗಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಗೋಗ್ರಾ-ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸುವಾತೆರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಚೈನಾ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂ ಅಂತಿಮ್ ಕೆಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ 30 ವೆರ್.

Read More »

ವಾತಿಕಾನ್ V/S ವಿಗಾನೊ – ಪವಿತ್‌ಸಭೆಂತ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್

ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಏಕ್‍ಚ್, "ಆಮಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ನೀಜ್ ಪ್ರಗತೆ ಕುಶಿನ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚೂಕಿ, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಪಡ್ಣ್ಯೊ, ನಾಕರ‍್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಮಿ ಕರಿನಾಸ್ಲಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ಫಾವೊತ್ಯೊ ಜಾಪಿ. ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್‌ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಪಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ತಾಣಿಂ ಖಡ್ಡಾಯಾನ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್: ತೆನ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸ್ಪಿರಿತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಿತ್" ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಗಾನೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್  ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ "ವಾತಿಕನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನವಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾಸ್ತೊರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಾವ್ನ್. ಹಿ ವಿಂಚಂವ್ಣ್ ಪಾಪಾ ಜಾನ್ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ತೊರಲ್ ನೀತಿವಾದಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್"

Read More »

ಭಾರತ್ ಚೀನಾ ಟಾಂಯ್-ಟುಂಯ್!

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್  ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಿವಾಯ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮನಿಸ್ ನಯ್. ಆಮ್ಚೆ 20 ಜಣ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ 'ಗಡಿರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕೋಣ್ಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರೊಂಕ್ ನಾ' ಮ್ಹಣ್! ಹೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ? ಖಬರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾನಾ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ? ಜರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೇವಾಧೀನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತೆಚ್ ನಾಂತ್. ರಿಗ್ಲೆ ತರೀ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾರತಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಯ್ರ್ ಉಭಯ್ತೊ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಹೆಣೆಂ ಕೊರೋನಾ ಆನಿ ತೆಣೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಖರೊ ನಾ!

Read More »

ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕೀ ಪಾವ್ಲಿಗೀ ಕೇರಳ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚಿ ಪಿಡಾ ?

ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಕೆ. ಎ. ವಿಲಿಯಮ್ ಆತಾಂ ಆರೋಪಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಬೊಂಬಯ್ ಹೈ ಕೋಡ್ತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ನಿತಿದಾರ್ ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಕೆ. ಎ. ವಿಲಿಯಮ್ಸಾಕ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಡಾ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗುಪಿತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಖುನ್ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮೇ 29 ವೆರ್ ಏಕ್ ನೋಟೀಸ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸಿಯಸ್ ತಾಕಾಯ್ ನೋಟಿಸಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. 'ಚೊವ್ಗಾಂ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್, ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಅಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸಡಿಳ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ' ಮ್ಹಳಾಂ ಹ್ಯಾ ನೋಟೀಸಾಂತ್. 'ತಾಣೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್ ಭೂಗತ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ 23 % ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸೂನ್, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ತೊ ಉಪೇಕ್ಷಾಪೂರ್ಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆತಂಕಿತ್ ಕರ್ತಾ' ಮ್ಹಣ್ ನೋಟೀಸಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾ - ಜೆಜು, ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ? ಯೇ ಪಳೆಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ!

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಾತಿ ಆನಿ ಕಾತಿ ವಾದ್

ಆಜ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಕೆಲಾ!  ವ್ಹಯ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ ವ್ಹಯ್.  ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಟಿಂಥಳ್ ಕಸ್ಲೆಂ? 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ಹಾತಿಂ ಗನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಚೊರ್ಪಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾ ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ; 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 8 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ 10 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ 10 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಗನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಲೂಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ...ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಮೆಥ್ (ಮಾಧಕ್ ವಕಾತ್) ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ; ತ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಟೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾಲೊರ್ ವೈರಸ್

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವೈರಸ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ - ಕೋವಿಡ್ 19 ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ 20. ದುಸ್ರೊ ವೈರಸ್ - ರಾಗಾಚೊ, ಹಠಾಚೊ, ಅಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿಂಚೊ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೊ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿಂ ನಗರಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್! ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ತುಂವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾಂವ್ನ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಚೀನಾ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಕಟಾ, ಹೊ ಕಾತಿವಾದ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್?  ಅಸೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಗುಳೆ ಮಾರ್ನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಿ ಕಾತ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ, ತಾಣಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸ್ಲೆಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸುಟೊನ್ ವೆತಾತ್!

Read More »

ಭಾರತಾಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್

"ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವರ್ದಿ ದೀಂವ್ಕ್ - ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ವರ್ಧಿ ಆಮಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿ, ತುಮ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತುಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ ಬಿಜೆಪಿ ಡಾರ್ಜಲಿಂಗಾಚೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಂದೊ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಹುಲ್ವಾಲಿಯಾ. ತೊ ಮುಖಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋಡಿನ್ ವ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾವರ್ವಿಂ 300 ಆಕಂತ್‍ವಾದಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

Read More »