ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಜಲ್ಮ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಏಳಿಂಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್. ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಿರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಪಯ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪದ್ವಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್. ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಂತ್ ಆನಿ ಫೆಲೊಶಿಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೈಬರ್ಗ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಕಾರ್ಜ್‌ಟ್ ಸನದ್. ವಾರ್ಬರ್ಗ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎನೆಸ್ತಿಯೊಲೊಜಿ , ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್, ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಕೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಬರ್ನಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್, ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್, ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಬುದಾಬಿಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಂಲ್ಟಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕೊನ್ ಬೆಂದುರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಲೇಕನಾಂ. ಹೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬುಕಾಚೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್. ಥೊಡಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರಂಗ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?

ಬಹುಶಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಹೆ ಲೇಖನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂಕ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಿಯೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾಚಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಚಡ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರಿಯೊಂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಭಾವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊಯಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆನಿ ಮಲೇಶಿಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ …

Read More »

ಅಸಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಪರತ್ ಯೆತೆಲೆಂ ???

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಬುದಾಬಿಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !