ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

mm
ಕನ್ನಡಾಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ನ್ ಬಾನು ಮುಶ್ತಾಕ್ ಹಿಚೊ ಗಾಂವ್ ಹಾಸನ, 1948 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ತಿ, 1981 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ದೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಿ. 1990 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ್ ಸಾರ್ತೇ ಆಸಾ. ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಪ್ರಬಂಧ್, ಅನುವಾದ್ ಅಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಹಾತ್ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ತಿಚೆ ಎದೊಳ್ ಸಬಾರ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಿಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಿಚಿ ’ಕರಿನಾಗರಗಳು’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ’ಹಸೀನಾ’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಹಾಣಿಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ತೀನ್ ರಾಶ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಸವೆಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊಯ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. Writers Blog : banumushtaq.blogspot.in

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ತೆಂ ದುಕೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ… ಸಕ್ಡಾಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ… ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮೊರ್ಚೆಪರಿಂ, ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವಂವ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲಿ ಆನ್ಕಿಟಿಚ್ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಣ್ ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಆಫೀಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ …

Read More »