Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

mm
’ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾತ್ ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ’ಧ್ವನಿ’ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ದಾಕವ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಕೇಸ್, ವೊಂಣ್ತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಸಾಂನಿ ಆಂಗಡ್ ಉಘಡ್ಚಿ- ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಹನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅತ್ಮ್ಯಾವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ!

ಚಿಮ್ಣಿ

ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಉಭಿ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂತ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ , ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಮ್ಯ್ ಚಿಂತಪ್

Read More »

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾ೦ತ್

ಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾತ್ ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ’ಧ್ವನಿ’ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ  ಫಕತ್ ದಾಕವ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಕೇಸ್, ವೊಂಣ್ತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಸಾಂನಿ …

Read More »

ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ದೇಶಿ

ಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಧಲೊನ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭಿಜ್ಚೆಚ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ ಲಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸತ್? ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್-ದಾರ್, ಕುಟಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ …

Read More »

ಲವ್ ಜಿಹಾದ್

ವಾಳೆ ದೀಸ್. ದೊವಾಚೆ ಥೆ೦ಬೆ ಫುಲಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ವೇಳ್. ಮೊಡಾ೦ಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ತಿಳು೦ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ರಿತೆ ಘೊ೦ಟೆರ್, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ೦ಚೊ ಹಿ೦ಡ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಚ್ಯಾ ಬೊ೦ಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾಚೆರ್  ದರ್ಯಾ ತಡಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಡೊ ತರ್ , ಹಾ೦ವ್ ದಾಟ್ ಉಬೆಚಿ ಕಾ೦ಬೊಳ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಘೊರೆತಾಲೊ೦. ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಆಳ್ಸಾಯೆಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಖ೦ಡಿತ್ ನ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್. ವೇಳ್ ಘಡಿ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ …

Read More »

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಕ್ಕ ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಸರ್ಲೆ. ಕಿಟಾಳ್ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಂಗಿ ಸಜೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಕವಿತಾ ’ರಿಸರ್ವ್’ ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ನವ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್ …

Read More »

ಫುಲಾಚಿ ಖ೦ತ್.

ಲ್ಚೆಂ – ಫುಲಾಚೆಂ ಕರ್ಮ್ ತರ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಫುಲಾಚೆಂ ಧರ್ಮ್. ಸೊಭಾಯ್ – ಫುಲಾಕ್ ಪ್ರಕೃತೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ತರ್ ಮೊಂವ್ ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಮುಸಾಚೆಂ ಭಾಗ್. ಪೂಣ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ ಫುಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಂತ್, ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಆಶಾ.ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತೀ , ಫುಲ್ಚೊ ಹರ್ ಜೀವ್ ಮುಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ‍್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಭೊಂಕ್‌ ಆಶೆತಾ ತರೀ, …

Read More »

ತೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ!

ಸಲೀಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ತರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಜಾಗೃತಿ ಉಟಜಾಯ್ ತರ್ ಮಾಹೆತ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜಾಯ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ‍್ಚೊ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚೊಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ತರ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ತರೀ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಮಿತಿಯಾಸಾಕ್‌ಚ್ ಗೀದಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ.  ಜೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಗೀದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೀಂತಾಚೆರ್ ಖೊಂಕಿನಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ನಾಂವ್. …

Read More »