Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕ್ಲೈವ್ ಸೊಜ್ ಬೊಳಿಯೆ

mm
ಕ್ಲೈವ್ ಸೊಜ್, ಬೊಳಿಯೆ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದೆಂತ್ ಕವಿತಾ, ಚುಟುಕಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಲ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೈವ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಬೊಳಿಯೆ, ಕುಂಟಲ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. 'ಸರ್ಗಾರಾಜ್' ಆನಿ 'ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾಕಾ' ಮಳ್ಳೆ ದೋನ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಥೊಡೆ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ವಾಟೆರ್…

ವಾಟ್ ಆನಿ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. 'ಕೊಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ, ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾ'  ಹ್ಯಾ ಗಾದಿಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ, ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆಕ್ ಆಶೆತಾನಾ, ತಾಣಿ  ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಫಸ್ವಯಿಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಗತ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮರೋಪಾಂತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಮಧೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ - ಕ್ಲೈವಾಚಿ  ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್  ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿತಾ.

Read More »

ಘುಟ್

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾತ್ತುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ ಬೋಬಾಟ್ ಬಾತ್ತು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. "ಕಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರಾಮಾ? ಮಾರ್ಯಾದ್ ವೆಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

Read More »

ಜೊ ಡರ್ ಗಯಾ… ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ !

ಆತಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಾನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗುಡೆ ತಶೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಚಂದ್ರಾನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ನವ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಲೊಕಾ ಜಿಬೆರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಂತಲ್ ನಗರ್ ನವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ವೇಳ್ ಪೊರ್ತೊನ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ತರೀ, ಬೊಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿಕ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಅತಾಂಯ್ ಆಟ್ ವೀಸಾಂಕ್‌ಚ್! ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಬದಲ್ಲೊ , ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತರ್ನೆ ಜೀವ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ ಗೆಲೆ ತರೀ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಜೂನೀ ಸಾರ್ಕೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. 'ಪಯ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಭಿಂಯೆತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ'. ಜಶೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಲೆಂತ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಜೋ ಡರ್ ಗಯಾ, ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ.

Read More »

ತಾರುಂ

ಘರಾ, ಚಿಂತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾತನಾ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಣ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಫಕತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ, ಧನಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಮೆಜ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಕಶೆಂ ತರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೊ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ! ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ, ತಾತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 'ನಾನಿ' ಆಸಾತ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಾನಿಯಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ವ್ಹಡಾಂಚೊ ಜುಲುಮ್ ತರೀ ವ್ಹಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಯ್. ತ್ಯಾ ನಾನಿಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸುನ್ ವರಿಜೆ ಅಶೆಂ ನಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್, ಧನಿನೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಧನಿ ಆನಿ ಧನ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ. ಧನಿ ಭಾಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ದೆಕುನ್!

Read More »

ಜಿಣಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ – ಖುಂಟೆ, ಸಾವ್ಳಿ – ಫುಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಚ್. ಕೋಣ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ, ಕೋಣ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣ್ ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆ ಸಹಪಯ್ಣಾರಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್, ತವಳ್ ಪಯ್ಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸಂಪಯ್ಜೆ …

Read More »

ವೇಳ್

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂವರ್ನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಆಜ್ ಧೊಸ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ವೇಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ! ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ರಾತಾ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ …

Read More »