ಡ್ಯಾರು, ವಾಮಂಜೂರ್

mm
ಕಾನೂನಾಂತ್ ಪದ್ವೆ ಸನದ್ ಜೊಡುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಬಹು ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಜೀವನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಗಾಂವಾನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆವಿಡ್ ಡಿಸೊಜಾ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಪರಿಸರಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ದಣ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿಂ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಹಾಂತು ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿ ಅಭಿನಯಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತೀ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಛಾಪ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ರೂಪಕಾಂ ರುಪಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಹಾಂವ್

ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕವಿ ಮನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಮೆಳೊನ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ರೂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಸಾಣೆನ್ ಕಾವ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ಳ್ಯಾರ್ ಧಲಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರೆಂವೆಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ; ತಾಣೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಫುಡ್ಲೆ …

Read More »

ಕುತ್ಲೂರ್ ಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ತುಜಿ ಝಳಕ್ ಸೊಧುನ್ !

ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಕಾಶಿಂ ದಾಟ್ ಮೊಡಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬೆ ಗಳವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರೀ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಮಾತ್ ತಿಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ದೋನ್ ಬೈಕಾನಿಂ ಆಮಿ ಚಾರ್ ಜಣ್; ಕೇವಿನ್, ಅವಿನ್, ಜೊಯೆಲ್ ಅನಿ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್, ನಾರಾವಿಚ್ಯಾ ಕುತ್ಲೂರಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ದೋವ್ ನಿಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ …

Read More »

ಧೊವಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ – ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ!

ಅಡ್ಚಣೆನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್/ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್.ಧುವ್ರಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್,ವಿಕಾಳ್ ಧುಂವರ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಆನಿ ಸವಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್  ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ,ಅಶಾ-ಅತ್ರೆಗ್ ದಾಂಬೂನ್ ದವರ್ನ್,ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳೆರಿಂತ್ ವಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ವಿರೋದಾಭಾಸ್ ಸಯ್. ಅಮಿಂಯೀ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೆರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್  ಹೆಬ್ರಿ ಲಗ್ಸಾರ್ ಸೊಬ್ಚ್ಯಾ …

Read More »