ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ

mm
ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ವೃತ್ತೆನ್ ಕಲಾಕಾರ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಕಾವ್ಯಾವಿಶಿಂ ವರ್ತಿ ವೋಡ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಚ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ಲೊ ಕವಿ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಕವಿಮೆಳಾಚೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ. ಜಾಯ್ತೊ ಕವಿತಾ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಬೂಕ್ "ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ" ಹಾಂತುಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಲ್ತಾರ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆರಾದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆನಿ ಆರಾದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾ. ಹೆಂ ಆರಾದಾನ್ ಫಕತ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮಣಿಯಾರಾಂಚ್ಯಾ “ಹೆಪ್ಪಿ ಬಡ್ಡೇ” ಕೀ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಯ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಣಿಯಾರಿ “ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಣಿಯಾರಿ”. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಜಿಬ್ಲೆವ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹರೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಯೆಂವ್ಚೊ “ಬಡ್ಡೇ” ಸಂಬ್ರಮುಂಕ್ ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್! ಆಸೊಂ. …

Read More »