ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಳಿಯೆಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ - ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣಿ ರುಜಾಯ್, ಕಾರ್ಕೊಳ್ , ಅಲಂಗಾರ್ , ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ / ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ದಲಿತ್ ಕ್ರೀಸಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ತಾಂಚಿ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚೆ ತೆ ರೂವಾರಿ. ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ನಿವಾಸ್ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಬಂದ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ’ ಹಾಚೆ ದೋವ್ ಆವೃತ್ತ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ದಲಿತಾಂ ಮಧೆಂ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಂಚೊಂ ಜಮೊ ’ ದಲಿತ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ದ್ ಐಸಾಕ್ ಲೊಬೊ ಹಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೇಮಂಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ’ಮೆಟಾಂ’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪುತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಎಕಾ ಸಮುದಯಾಚಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ , ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ.  ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್, ಕಾಮಾಂ ಆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್.  ಲಾಟ್ ಆನಿ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್, ಮುಡೆ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಪುಂಡಿಬಿತ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತೆ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !