ದೊ| ಜಿತಾ ಲೋಬೊ

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಮಿರೆತಾಚ್ಯಾ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖಾಯಿಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾಯನ್ಸನ್ ಯುನಿವಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ 'ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಡೊ | ಜಿತಾ ಲೋಬೊ ಗಾಂವಾನ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ಚಿ. ತಿಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಸನದ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯಿ ಯುವಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ತಿಚಿಂ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಜರ್ನಲಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಂತು ತಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಿಕಾ ಆಂವಡ್ಚೊ ಪ್ರಕಾರ್. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 'ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ನಾಜುಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ತಿಗೆಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ನಿಶೆಲ್ಯಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವ. ದೊ| ಸಿಲ್ವಾನ್ ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊಂ ಜಮೊ ’ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ’ ನಾಂವಾರ್, 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ಫರಂಗಿಪೇಟೆಚ್ಯಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯಾನಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್

"ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರ್ತಾಂ" ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ಮುಣಾಲಿ "ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ. ಬುದ್ವಂತ್. ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ" "ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಕಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. "ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸವಯ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮದ್ದಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈತಾನಾ ಕಾಮ್ ತೆಂ"

Read More »

ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್

ಲತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಗ್ ಕಾಡುನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ನವ್ರೊ ತಾಣೆಂ ಕಾಡುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ 'ಜುಂವ್' ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್‌ಯೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ವಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಎಕೆಚ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ತಾಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತೊ ಹಾಂವೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕಾಡಿಜೆ." ತಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಿಪಣಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಕೇತ್ ತೊ.  ಲತಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ, ಸದಾಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್.

Read More »