ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹೊನ್ನಾವರ್

mm
ಹೊನ್ನಾವಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ್ ದರ್ಜೆ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹಿಣೆ ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಶಾರದ್ ಸನದ್ಯೊ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ 24 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಣೆ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 5 ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ( ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ) ಮಹಾ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ( ವೆಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ್ ) ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ( ಸಂಗ್ರಾಹಕಿ ) ಲೇಕಿಕಾಂವೊಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸೊಂ ಮೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ( ಸಂಸೊಧ್ ) ಆಜ್ ( ಹಿಂದಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ) ತಿಚಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಹೆ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಚಿಂ ಸಂಸೋಧಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಪೆಟ್ರೊಲಾ ರೇಟ ವಾಡ್ಕಾ ಕಿ ಉತರ್ಕಾ ?

ಆಯ್ಚೆ ದಿವಸಾಕ ದಿವ್ಸಾನ ದಿವಸ ಪೆಟ್ರೊಲಾ ಪೈಶೆಂ ವಾಡ್ತೋ ಆಸಾಂ. ಪೆಟ್ರೊಲಾ ರೇಟ ಚಡ್ತೋ ರಾವ್ಚಿ ಸಗಲ್ಯಾಂಕ ಏಕ ಮಾತ್ಯಾ ಉಸಳ ಜಾಲಾಂ. ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಿದೆಂ ಕರ್ಚೆ ?

ಅರಬ ದೇಶಾಚ್ಯಾನ ಶೊರ್ಟ ಮಾರ್ಗಾನ ಸೀದಾ ಪೆಟ್ರೊಲ ಆಯಾತ ಕರ್ನ ಘೆತಲ್ಯಾರ ಜಾಸ್ತಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಡಲ್ಯಾರ ಏಕ ಲೀಟರ ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ 45 -00 ರೂಪಯ ಲಾಗ್ತಲೆಂ. ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ ಬರೆಂ. ಆಮಿಂ ಸಗ್ಲೇ ಜಾಣ ಖೂ‌ಶ ಜಾತಲೆಂ. ಸಗಲ್ಯಾಲೆಂ ತೊಂಡ ಹಾಸ್ಮುಕೆ ಜಾತಲೆಂ, ಆಂನಿ ತಶಿ ಜಾವ್ಚಾಕತ್ ಜಾಯ. ತರ ಮುಕಾರ ಕಿದೆಂ ತೆಜೊ ಪರಿಣಾಮ ಜಾತಲೊ ಮುಣ ಆಂಮಿ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ ಕರ್ತಾಕಿ !

ಸಗ್ಲೆಜಾಣ ಆರಾಮಾತ ಕಮ್ಮಿಖರ್ಚಾನ ಜಾತ್ತ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ ಯಾತ್ರೇಕ ಕಿಂವಾ ಭೌಂಚಾಕ ವಚೂನ ಪಾವು ಮುಣ ರೇಲ್ವೇತ ಕಾಂಯೀ ತರಿ ನವನವೀನ ಸುಧಾರಣ ಹಾಡ್ಚಾಲಾಗ್ಲಾತ. ಜಾತ್ತತಿತ್ಲೆ ಲೋಕ ಕಮ್ಮಿ ವೇಳೇತ ಪಯ್ಸ ಪಯ್ಸ ವಚೂನ ಪಾವು ಮುಣ ವಿಮಾನಾ ಪ್ರಯಾಣಾಚಿ ದರ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲೆಂ. ಸಗ್ಲೆ ಜಾಣ ಕಾರಾರ ಫಿರ್ಚಿ ಸ್ವಪ್ನ ಲೊಕಾಲೆಂ ಸ್ವಪ್ನತ ಜಾವ್ನ ಉರ್ಚೆ ನಾಕಾ ಮುಣ ಟಾಟಾ ಸಾರ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಕಂಪನೀನ ಕಮ್ಮಿ ದರೇಚಿ ಕಾರ ಭೀ ತೈಯಾರ ಕೇಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಜಾಸ್ತಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ ರಸತ್ಯಾರ ಫಿರ್ಚಾ ಲಾಗ್ಲಿಂ, ಸಗಲ್ಯಾಂಲೆ ಘರಾ ಮುಕಾರ ಕಾರ ದಿಶ್ಶಾ ಲಾಗ್ಲಿ. ತರ ತರೇ ಗಾಡೇಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಿ ವಾಡ್ಲಿಂ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಲೆಂ. ಮೆಟ್ರೊ ಆಯ್ಲಿ. ಆವಶ್ಯಕತೇ ಪ್ರಮಾಣಿ ನವನವೀನ ಆವಿಶ್ಕಾರ ಜಾಲೆಂ , ತೆಜೆ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ಚಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಆನಿಂ ಕರ್ಚಾ ಭಿ ಜಾಯ. ತೆಕಾತ ಆಂಮಿ ಉದರ್ಗತ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಣತಾತ.

ಪುಣ ಆಮ್ಗೇಲೆಂ ಲೊಕಾಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಜಾಲಿ ಮುಡಲ್ಯಾರ ಘರ್ಘರಾತ ಘೊವಾಕ ಏಕ ಕಾರ, ಬಾಯ್ಲೇಕ ಏಕ ಕಾರ , ತೆಮ್ಗೇಲೆ ಚಲ್ಯಾಕ ಚಲೇಕ ಏಕೇಕ ಕಾರ ಕಿಂವಾ ಬಾಯ್ಕ. ಹೇಜೇನ ಟ್ರಾಫಿಕ ವಾಣ್ಣಾಸ್ತನಾ ಆನಿಂ ಕಿದೆ ಜಾತಲೆ ವಿಚಾರ ಕರಾಂ. ಆಫೀಸಾಕ ವತಾಸ್ಥಾನಾ ಎತಾಸ್ಥಾನಾ ದೋನ ತೀನ ಘಂಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕಾತ ಆಮ್ಕಾ ಕಾಡ್ಚಾ ಜಾತಾ. ಪುಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಾಡೇರ ಏವ್ಚೆ ವಚ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ನಾಂ. ಮಾಪ ಕರಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಾಡೇರ ಗೆಲ್ಯಾರ ಮರ್ಯಾದ ಉರ್ತಾ ಕೀ? ತೆಂಮಿ ಕಾರೀರ ಆಫಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾತ ವಚೂನ ದೆವ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಥಂಯ ಆಸ್ಲೊ ಓಚಮನ ತೆಮ್ಕಾ ಶೆಲ್ಯುಟ ತರೀ ಖಂಯ ಮಾರ್ತಾ? ತೀ ಕಾರೀರ ಘರಾಚಾನ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಜ್ಬಾಜುಚೆ ಲೊಕಾಂಕ ತೀ ಕಛೇರಿತ ಕಿಂವಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾತ ಕಿಂವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಂಮಾಕ ವತಾಂ ಮುಣ ತರೀ ಕಶಿ ಕಳ್ತಲೆಂ? ತೆಮ್ಗೇಲಿ ಚೋವ್ರ್ಡಾ ಬಾಯ್ಕಾಕ ಕಿಂವಾ ಕಾರೀರ ವಚ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಲೊಕಾಂಕ ತರೀ ಕಶಿ ಕಳ್ತಲೆ ಕಿ ತೀ ಕಾಲೇಜಾಕ ಸ್ಕೂಲಾತ ವತಾತ ಮುಣ.

ತೆಮ್ಕಾ ಸಕಾಳಿ ವಾಕಿಂಗ ಕರ್ಚಾ ಜಾಯ, ತಶಿ ಮುಣ ಘರಾ ಖಂಚಾನ ಕಾರೀರ ಬಸೂನ ಪಾರ್ಕಾತ ವಚೂನ ಉತರ್ಚೆ, ಥಂಯ ದೋನ್ಚಾರ ಫೆರೆಂ ಘಾಲ್ನ ಪರತ ಕಾರೀರ ಏವ್ನ ಘರಾಕಡೇನ ದೆಂವ್ಚೆ. ತಶಿ ತೆಂಮಿ ಕರ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಲೊಕಾಂಕ ಕಶಿ ಕಳ್ತಲೆಂ ಕಿ ತೆಂಮಿ ಸದಾ ಸಕಾಳಿ ಓಕಿಂಗಾ ವತಾತ ಮುಣ. ಘರಾಚಾನ ಕಚ್ರೊ ಹೋರ್ನ ದೋನ ತೀನ ಫರಲಾಂಗಾತ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬೇತ ಘಾಲ್ತಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ ತೆಂಮಿ ಗಾಡೇರ ಬಸೂನ ಹೋರ್ನ ಘಾಲ್ತಾತ. ಜರ ತೆಂಮಿ ಚಮಕೂನ ಗೆಲ್ಯಾರ ತೆಂಮಿ ಘರಚೊ ಕಚ್ರೊ ಹೋರ್ನ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬೇತತ್ ಘಾಲ್ತಾತ ಮುಣ ಲೊಕಾಂಕ ಕಳ್ನ ಎನಾಂ.

ಹಿ ಸಗ್ಲಿ ತೆಮ್ಗೇಲಿ .. ಆಮ್ಗೇಲಿ .. ಚೂಕ ನಿ. ಆಮ್ಗೇಲೆ ಸಮಾಜ ಪಳೇಚಿ ನಜರೇಚಿ ಚೂಕ. ಹಿ ಚೂಕ ಫಕ್ತ ಹಾಂವ ಹಾಂಗಾ ಪೆಟ್ರೊಲಾ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಘೇವ್ನ ಸಾಂಗ್ನಾ. ಆಮ್ಗೇಲೆ ಸಾಮಾಜಾತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯಾಂತ ಬಾರೀಕ ಸಾಣೇನ ಪಳೇಚಾ ಗೆಲ್ಯಾರ, ಜೆ ಕಿದೆ ಸುಧಾರೇ ದೃಷ್ಟೇನ ಕಿದೆ ತರೀ ಲಾಘು ಕರ್ಚಾಗೆಲ್ಯಾರ ತೆಜೆ ಸದುಪಯೋಗಾ ಪೇಕ್ಷಾ ದುರುಪಯೋಗತ್ ಆಂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನ ಘೆತಾತ. ಹೆಕಾ ಆಂಮಿ ಆತಾ ಕಿದೆ ಮುಣ ಸಾಂಗ್ಯಾ? ಲೊಕಾಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕಿಂವಾ ಮೂರ್ಖಪಾಣಾ ? ಆಮ್ಗೇಲೆ ಸಮಾಜಾಚೆ ಲೊಕಾಂಕ ಆಪ್ಆಪಣ್ಯಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿದೆಂ ಮುಣ ಜೆನ್ನ ಪರಂತ ಕಳ್ನಾ ತೆನ್ನ ಪರಂತ ಹೆ ಅಶೀತ ಜಾತೋ ಉರ್ತಲೆಂ.

ಸಮಾಜಾಚೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನಶ್ಯಾಕ ಖಂಚೆ ಖಯ, ಕಿದೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಕ ಕೆನ್ನಾ , ಮಣ ಸಮಾ ವಿಚಾರ ಕರ್ಚಾಕ ಕಳ್ಯಾರ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾನ ಸಮಾ ವಾಗ್ಲ್ಯಾರ , ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತುಚೊ ಸಮಾ ಸದುಪಯೋಗ ಕರ್ನ ಘೇವ್ನ, ತೆಜೆ ಆವಶ್ಯಕತೇ ಪ್ರಮಾಣಿ ವಾಫರ್ಲ್ಯಾರ ಕೆನ್ನಾ ಆಮ್ಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಸ್ಲೊ ಭಿ ವಸ್ತು ಕಮ್ಮಿಜಾವ್ಚೊ, ಪಾಡ ಪಡ್ಚೊ, ಮ್ಹಾರಗ ಜಾವ್ಚೊ ಕಿಂವಾ ತೆಜೊ ದುಶ್ಪರಿಣಾಮ ಜಾವ್ಚೊ ಅಶಿ ಕೆನ್ನಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೆನ್ನಾ ಆಂಮಿ ಸಗ್ಲೇಜಾಣ ಆತಾ ಪರಂತ ಜೆ ಕಿದೆ ಕರ್ತೋ ಆಯ್ಲಾತ ತೆನ್ನಾ ಮುಕಾರ ಧ್ಹಾ – ವೀಸ ವರ್ಸಾ ನಂತರ ಸಮಾಜಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಸ್ಲಿ ಜಾತಲಿ ಮುಣ ತುಂಮಿ ವಿಚಾರ ಕರಾ.

ಆತಾ ತುಂಮಿತ ಸಾಂಗಾ ಪೆಟ್ರೊಲಾ ರೇಟ ವಾಡ್ಕಾ ಕಿ ಉತರ್ಕಾ ? ಪೆಟ್ರೊಲ ಚಡಾವೇತ ವಾಫರ್ಕಾ ಕಿ ಕಮ್ಮಿ ?

ಡಾ| ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ, ಹೊನ್ನಾವರ

ಕಶಿ ಹಾಂವ್ ?

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್, ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರೇಕ್ ಜಿವಿ ಆಶೆತಾ ಖರೆಂ. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ – ಫಕತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ಲಿ ಹರ್ ಜೀವಿ ಆಜ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಆಧುನಿಕತಾ ಮಾತ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಖಾಂತ್ ಬದಲ್ಲೆಲಿ ಭಿತರ್ಲಿ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಹಾಸೊನ್ ವಾಳ್ನ್ ಘಾಲಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ.

ತರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಫಕತ್ ವಸ್ತುಜಿವಿತಾ ಬರಾಬರ್ ಸಂದಾನ್ ? ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್, ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾ. ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿಂ ನಯ್. ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್.

ಕಾಳಜಾಂತ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ದುಃಖ್
ಲಿಪೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಮನಾತ್ ರಡ್ತೊತ್ ತೊಂಡಾನ್
ಹಾಸು ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್.

ವಾಂಗ್ಡಾ ವಚೂನ್ ಯೆತ್ನಾ ಎಕ್ಳೆ
ಯೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಪಳೊನ್
ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಾಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್.

ಜಿಬ್ಲೆಚಿ ರುಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ನಂತರ್
ಪತ್ತೆ ಕರು ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಚೆರ್ಡುವಾ ಬರೊಬ್ಬರ್ ಹಾಸೂನ್ ಖೆಳ್ನ್
ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾತ್ ರಾಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .

ಕಾಳಜಾಂತ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ದುಃಖ್
ಲಿಪೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಸಾಂಗಾ … ಸಾಂಗಾ …
ಲಿಪೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ ?

► ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ್

Don\'t COPY....Please Share !