Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

mm
1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -97

ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಖುನಿಗಾರ್‍ನ್, ಎಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಪುತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!’ ಇತ್ಲೆಂ ಉಚಾರ್‍ತಾನಾ ಎಕಾ ಅವೆಕ್ತ್ ಆನಿ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಮಿರ್‍ಮಿರ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಝುಜ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ತುರುಫ್ ಖ್ಹೆಳ್ಚಾ ಖಿಲಾಡಿಪರಿಂ. ‘ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಂವೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -54

ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್. ‘ತು೦, ತು೦ವೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ‍್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.’ ‘ಆನಿ ತುಜಿ?’ ‘ತುಕಾ ಕಸಲೆ೦ ಫಕರ್ ಪಡ್ಟಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾತಾ೦ಚೊ ಗಳೊ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’ ‘ಆತಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಪರಿ೦ ಉಲಯ್ಲೆ೦ಯ್!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹಾಸುನ್. ‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್?’ ‘ಹೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -57

‘ಆತಾಂ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್!’ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ.’ ಫ್ರ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಶೀರ‍್ವಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಬಾರ‍್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್‌ವಾಟಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಮಾತಿಚೆ ತಯಾರಾಯೆ ವಿಶಾಂತ್  ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಲಿಂ. ‘ಖಂಡಿತ್, ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕುರ‍್ಪೆ ಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -67

ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಪಾರ‍್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರಾವಳಿಚೊ ರಸ್ತೊ ಧರುನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾ ಕುಶಿನ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್) ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೆಡಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಾಪ್ತೆಚ್ ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ವಸ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮೂನ್‌ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಳೆಂತ್ ತಿ ಮೆಸ್ತಿರ‍್ಣ್; ಭೆಸಾಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್. ವಾಟೆರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸುಕೆಂ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -68

ಮೆಥ್ಯು ಸಾಂಗಾತಾ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, ರಜೀಯಾ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಲೀಜಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಯ್ಲಾನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ, ಜಮ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ‘ಹೇಯ್ ಬುದ್ದು!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ರಜೀಯಾ ಹೆ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ದುಲ್ಹನಿಯಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಸುಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸುನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -69

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಎ.ಸಿ.-ಚೆಂ ಥಂಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ಡೇವಿಸ್, ಖಾನ್ ಸಾಹೆಬ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಭಾಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಬೊಸುಂಕ್ ಇಸಾರೊ ದಿಲೊ. ಪರಿಗತ್ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್, ತಿಚೆಂ ಥೊರುಂ ಆಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕ್ ಜಾಲಿ. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -70

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಯುಸಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ ಮಾಲ್ಬರೊ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್. ‘ತುಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ನಾಂಯ್. ಬಸ್, ಬಸ್. ತುಂವೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ.’ ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -71

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾರ್ ತೊ ಪಾಟಿ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್, ಡೆಡಿ!’ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ ತರಿ ಸ್ಥಿಮಿತಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಟೊನ್ ಬಸುನ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಗಸ್ಟಿಲೆ, ವೊಚ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್. ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತುರೊ ಘೆವ್ನ್ ರಮೋನಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -72

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿಂತ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಹರ‍್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸನ್ನಿವೆಶ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಬದ್ಲಾಜೆಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾಂ.’ ಈವಾಚೊ ಹಾತ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ವಿಷಾದಾಂಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ.’ ಆತಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ; ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಅರ‍್ವಾಸ್ ವೇಂಗ್ ತಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ …

Read More »