Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

mm
1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -73

ತೆಂ ಸುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪುಣಿ ಜಾಣಾಂಯ್ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್…….’ ‘ತುಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬಿಯೆತಾಯ್?’ ‘ವ್ಹಯ್! ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಕುರ್‌ಪಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆತಾಂ. ಪೊಳ್ಕುರೊ ಮನಿಸ್ ಕಠಿಣ್ ಅಪಾಯ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್.’ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಳಾಟ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ತೆಂ ರಡ್ಲೆ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -74

ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಸಿ೦ಗಾಪುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ನವೊಚ್ ಗಾ೦ವ್, ನವಿಚ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ನವೆ೦ ಪರಿಸರ್, ಶಿಕಪಾಚಿ ನವಿಚ್ ರೀತ್. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಾಣಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ವಾಚನಾಲಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಗೃ೦ಥಾಲಯಾ೦ಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -75

“ಸಿ೦ಪಲ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಎಪಾರ‍್ಟ್ಮೆ೦ಟಾಚ್ಯಾ ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕ್ಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಉಪ್ರಾ೦ತ್…ತುಮ್ಕಾ೦ ಖುರ‍್ಸಾಯ್ತಾತ್” ತೆ೦ ಖುರ‍್ಸಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦. “ತರ್ ತು೦ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ೦?” “ನಾ! ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ!” ಸ್ಪಶ್ಟಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಜೋರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್. “ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಫುಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ೦ವ್ಚಿ ಅಗಣಿತ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪಾತಿಯೆತಾ೦. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್. ತಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -76

ಹೊ ಡೆನಿಸ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸರ‍್ಕಸಾ೦ತ್ ಶಿ೦ವಾ೦ಕ್ ತರ‍್ಭೆತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೊ ತರಿ ತಾಣೆ ಮುಳಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ಲೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಉಕಲ್ಲೆ೦ ನಾ. “ಬೊಸ್ಸಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦-ಮೂ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಕ್ ವಚು೦ಕ್?” “ವ್ಹಯ್, ಸರ್!” “ತರ್, ವಚ್ಯಾ೦!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೆನಿಸ್ ಆತಾ೦ ಮಾತೆಂ ಉಕ್ಲೊನ್. “ಬಿಲ್ಲ್ ತೊ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಫಿಕಿರ್ ಕಸಲಿ?” “ಕಸಲಿಯಿ ಫಿಕರ್ ನಾ, ಸರ್!” “ಆತಾ೦ಚ್ ತು೦ವೆ೦ ‘ಯೆಸ್ ಬೊಸ್ಸ್ ಮನಿಸ್’ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -77

“ಆದೇವ್ಸ್, ಕ್ಯಾ೦ಡಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. “ಆದೇವ್ಸ್!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಆಮಿ ಪರತ್ ಭೆಟ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ.” “ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ನವ್ಕರಿ ಸೊದು೦ಕ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?” “ಪಯ್ಸ್ ವಚ್!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಡ್-ಟೀಚೆರಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚ್. ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ ತೇಲ್ ಮೆಳ್ಳಾ೦ ಆನಿ ಆಳ್ಮಿ೦ ಪುಲ್ಚೆಪರಿ೦ ಕ೦ಪೆನಿ ಫುಲ್ತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಕಾ೦ಯ್ ‘ಫಾ೦ವ್ಟನ್‌ಹೆಡ್’ ತುಕಾ ಮೆಳಾತ್, ಹವರ್ಡ್ ರೊರ್ಕ್!” …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -78

“ವ್ಹಯ್!” “ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್?” “ಹಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾ೦ತ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦.” “ಆನಿ ಆತಾ೦?” “ ತುಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆ೦?” “ವ್ಹಯ್.” “ಹಾ೦ವ್ ಬಾಳ್ಟೆರಾ೦ಕ್‌ಯಿ ವೆತಾ೦, ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರು೦ಕ್‌ಯಿ ವೆತಾ೦!” “ತರ್ ತು೦ ಜೀವನ್-ಮರಣ್ ಹ್ಯಾ೦ ಮಧ್ಲಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಯ್?” “ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಕರಿನಾ….ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಹಾತೆರ್ ಮಾತ್ರ್.” “ಸ್ಕೊಚ್ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಾತೆರ್?” “ತು೦ ತಶೆ ಸಮ್ಜಾತಾಯ್ ತರ್, ವ್ಹಯ್.” “ತಾ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦?” ಯ್ಯೂಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -79

ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿ೦ ಹಾಸ್ಲೊ. ವಾಟ್/ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ವಾಟ್ ತಾಣೆ೦ಚ್ ಚಮ್ಕಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಲ್ಲೆಟಾ೦ತ್ ಧಾ-ಪ೦ದ್ರಾ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ಫಿಕ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಕಿ – ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ಚಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -80

“ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!” ಎಕ್ ನವೊಚ್ ಪುಣ್ ಖಚಿತ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ದೋಗ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಉಬೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ; ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಾಲೊ-ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ. ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಲ್ ಸಾಂಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -81

ನಿಮಾಣೊ ಗೃಂಥ್ “ಝಡ್ತೆಚಿಂ ಝುಜಾಂ” (ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ಅವಸ್ವರ್ – 59ಥಾವ್ನ್ ) ………………..ಜಮಾತಿಚಿ ಸ-ವಿ ಸಾಂಜ್. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟ್ಂ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ತೆಚ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚೊ, ನಿದೆನ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸ್ಪೀಕರಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಕೋಣ್? ದಯಾ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ‘ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್!’ ಜಾಪ್ …

Read More »