Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

mm
1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -82

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಫಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ಮೋತ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲಿ. ಅಂತ್ಯ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಚುಕಾರಿ ವಾಟ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಕಸಲೆಂಗಿ ವಿಬಿನ್ನ್ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ- ಜಶೆಂ ವಾರ್‍ಯಾ-ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಲಾನ್ ಕರುನ್ – ಆನಿ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -83

‘ಮೌರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್?!’ ಜೆರೊಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ‘ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್?’ ‘ಆಮಿ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಯಾ!’ ತಿದ್ವಿಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ ಮೌರಿಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ? ‘ತುಜೆ ಖೊಲೆ ತು೦ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಳಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೊ ಧರ್ಲೊ. ‘ಪಾವನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -85

ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್, ಸುಸಜ್ಜ್ ಆನಿ ಐಶಾರಾಮಿ ದಿವಾನ್‌ಖಾನೊ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪುಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ. ನಾ, ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾ. ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್‍ಶೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜ್ಯೊ ಘುಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಘುಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಜೆರೊಮಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತೊ ಜಿಣಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ವಿವರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -84

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿಂ, ರಿಚ್ಚರ್ಡ್?’ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರಮಿನ್. ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ ನಾ. ‘ಹೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಯಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕಳವ್ಣಿ ದಿತಾಯ್?’ ‘ತುಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜತಾಯ್?’ ‘ತುಜೆಂ ಹೆ ಎಕ್ ಬಾಳ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ!’ ‘ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತಾಯ್?’ ರಮಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಹಿ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಆಸಾ.’ ‘ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ!’ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -86

ಖಂಚೆ ಘಡಿಯೆ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೆಲ್ಮಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಹೆಲೀನಾಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಲಾಗಯ್ಲೆಂ ತವಳ್ಚೆ ಘಡಿಯೆ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾನ್ ನವಿಚ್ಚ್ ಆನಿ ಅತೀವ್ ಅಶೀರ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಅಶೆ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾಯ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಕೀ ಮೆಥ್ಯುನ್, ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಫಸಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಜುಗಾರೆಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಎಕ್; ದುಸ್ರೆಂ, ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೆಂ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ಕಶೆಂ ಫಸ್ಲೆಂಗಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -87

‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್, ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಖುರ್ಸಾ ರುಪಾರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್. ‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ’ ತಾಣೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಪರಿಂ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚೊಚ್. ‘ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ, ರೆವರೆಂಡ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಸೆವ್ಯೆತ್?’ ‘ಹಿ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜ್ ತುಜಿಚ್ಚ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -88

‘ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋಗ್‌ಚ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ! ಪುಣ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೆಟುಲಾಂನಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪುಣ್ ತಿಂ ಪೆಟುಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂತ್, ಕಸಲೊಯಿ ಬಾಮ್ ವಾಪರ್ಲ್ಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ!’ ಮೆಥ್ಯು ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಯ್ಲಾ, ರೆವರೆಂಡ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -89

‘ಆನಿ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ victims? ಕೋಣ್ ಭಕೀಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಟೇಯ್ಲರಾನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್, ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಧರಿಲಿ. ‘ತುಂ ಪಳೆತೊಲೊಯ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಟೇಯ್ಲರಾನ್. ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ತುಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ನಲಿಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂಚೆ ಗಳೆ ಕಾಪ್ತೊಲೊಯ್. ತವಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಯೆತೆಲೆಂ-ತುಜ್ಯಾ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್!’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಡಾಂತ್ ಬೊಟಾಂ ರಿಗಯ್ಲಿಂ. ‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ತುಜೊ ಮಕ್ಸದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -90

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ಗಿಳುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಂಕ್ಚೊ ರಸ್ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ತೇಲ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರಿ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಹನ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರಾಚ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆಂ. ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಖಿಣ್‌ಖಿಣಾಂಕ್ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಭೊಂವಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಥೆಂಬೊ, ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ …

Read More »