ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

mm
1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -7

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಬಾಂದ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಬೆಂಝ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ನೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಜರ್ಮನ್ ಸಾಹೆತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಏಕ್ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಚ್ ಪಯ್ಸ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆಂ ಫೊಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -6

ತೆ ರಾತಿಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಳ್ವಿ ಹುಲ್ಪತಾಲಿ. ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಂ ಬೊಕ್ಕೊ ತಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಚರ‍್ಚರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆತಾಂಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಕಿಚೆ ಧುವ್ರೆನ್ ಮತ್ ಸಾಫ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ೦ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ತಾಕಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -5

“ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್’’! ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ವಂದನ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಭಾಗವ್ನ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ. “ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚೆ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಮಾಳ್‌ಯೆಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸುಂಚೆ ವಿಶಾಂತ್ ತುವೆಂ ದಯಾ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ಜೆ. ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಲಿಸಿಟರಾಂಚಿ ಕಂಪೆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -4

“ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!” “ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಚಯ್, ಹಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ದಯಾ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಶಿ?” ತೆಗ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ. ಪಾಸಾಯೆಂತ್ ಪಾವ್ತಚ್ – ತು೦, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತೆಂ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ಕಾರಣ್?” “ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ತುಜೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ.” “ಮತ್ಲಬ್?” “ಮ್ಹಜೆಂ ಜವಾಬ್ ಪತ್ರ್ ತುಂ ಪಳೆಶಿ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -3

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಏಕ್ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ತಾಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಠೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನ್, ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಘಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನವೆಂ ದೃಶ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ತೇಲ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ! ಹ್ಯಾ ಜಾಗೃತೆಸಂಗಿಂ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -2

“ತುಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?” “ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಜಾಣಾಂ.” ಈವಾ, ವಿಸ್ಕಿ, ಸೊಡಾ ಆನಿ ಬರಫ್, ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಟ್ರೊಲ್ಲಿ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಸಾಂಜ್ ಸುರು ಜಾಲಿ… ತೆ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು, ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿ ಸಾಂಜ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉರ‍್ಲೆಂ. “ತುಜೆ ಪತಿಣೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದೂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ!” ಮದೆಂಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -1

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಥಂಯ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಆದ್ಲಿ ದೂಕ್ ಉಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಥಾಂಬೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆಂ ಖವಳ್ ಉಕ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಪಿಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ದುಕಯಿಲ್ಲೊ. ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಬಾರ್ ಆರ‍್ಜ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಅರ‍್ಜ್ಯೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ …

Read More »

ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡಾ…

ಆಮಿ 1979 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಸರ‍್ವಾ೦ – ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್. ಆಮ್ಚೊ ಜಲ್ಮಾದಾರ್ – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ; ವ್ಹಯ್, ತೊಚ್ಚ್, “ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦” ಕುಖ್ಯಾತಿಚೊ. –ಹಾ೦ವ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ –ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ –ಹಾ೦ವ್ ರಮೋನಾ ಲಿಯೊ –ಹಾ೦ವ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ –ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆನಿಕ್‌ಇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉದೆತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಆ೦ವ್ಡೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 1979-ವ್ಯಾ …

Read More »

ಎಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ

ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಚೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ಪಯ್ಣ್…. 25 ಆಗಸ್ಟ್ 1991 – ೦ತ್ “ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್”  ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೆರ್ “A Cup Of Hot Coffee” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ, ಇತ್ಲೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ‘ಪಯ್ಣ್’ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಾ. 22 ಜುಲಾಯ್ 1993 – ೦ತ್ ಹಾಚೊ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ “ರಾಕ್ಣೊ” ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೊ. …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !