ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

mm
1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -48

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಸ೦ಪವ್ನ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚ್ಯಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುದ್ರಾಯ್ಲೆ೦. ಮುಕಮಳ್ ಧುತೆಚ್ ತೆ೦ ಸುಕವ್ನ್ ಪಾತಳಾಯೆನ್ ಪೌಡರ್ ಸಾರಯ್ಲೊ; ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ತೆಚ್, ಕೇಸ್ ಸಾರ‍್ಕೆ ಕರುನ್ ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಟಪ್ಪಾಲಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಗಝಿನಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಪರತ್ ತೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ಲೆ೦ ಫೋನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -49

‘ಹಾ೦ವ್‌ಯಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಚಿ೦ತಾಲೊ೦,’ ಆತಾ೦ ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲಿ೦. ‘ಎಕ್ ಬರೆ೦ ಕಾಮ್, ಎಕ್ ಸು೦ದರ್ ಪತಿಣ್, ಸುಶೆಗಾಚೆ೦ ಘರ್…ಪುಣ್ ಆತಾ೦?’ ‘ಆತಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಜೆರೊಮ್?’ ವಿರರಾಯೆನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತುಜೆ೦ ರುದಾನ್ ಸುರು ಕರಿನಾಕಾ.’ ‘ಮ್ಹಜೆ೦ ರುದಾನ್ ಆತಾ೦ ಥಾ೦ಬ್ಲಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣ್ವಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ೦!’ ‘ಖ೦ಚೆ ರಿತಿರ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ದಾಡಾಂಮಾ ಅಡ್ಚಿಲಿ೦. ಶಾ೦ಪೇನ್ ಬಕೆಟಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಬರಪ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆ೦. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -50

‘ಮಿಸೆಸ್ ಜೆನಿಸ್…ಹೆ೦ ಸರ್ವ್…ಮ್ಹಾಕಾ ಘೊಟಾಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಘೊಟಾಳೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ವೆತಾ.’ ‘ವೆತೆಲೆ೦ಚ್!’ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ತಿ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ಶಿ ತರ್ ಭೋವ್‌ಶಾ ತುಜೆ ದೊಳೆಯಿ ಉಗ್ತೆ ಜಾತೆಲೆ.’ ಹೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ‘ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ’ ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦, ಎಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸುನ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಕಸಲಿ೦ಗಿ ಕಿಟಾ೦ ಆಸ್ಚಿ೦ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -51

‘ಜಾಯ್ಜೆಯಿಚ್ಚ್,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತೆಚ್ ನ೦ಬರ್ ವನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.’ ‘ತರ್ ಹೆ ಜಿಕ್ಣೆ೦ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾ೦ಯ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’ ‘ತು೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಹಾ೦ವ್ ನ್ಹಯ್.’ ‘ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಯ್ತ್, ಜಯ್ತಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ನ್ಹಯ್.’ ‘ಸಾರ‍್ಕೆ೦ಚ್ಚ್!’ ‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ?’ ‘ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ? ತು೦ವೆ೦ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಚಿ೦ತಿಜೆ, ರಿಚರ‍್ಡ್. ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ. ಹೆ ವಾಟೆರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಲ್ವಣ್ಯೊಯಿ ಚಿ೦ವೊನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -52

ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಆತಾ೦ ಆಪ್ಣೆ೦ ಖ೦ಚಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊಕಿ ಆಪ್ಣೆ೦ ವರ‍್ಸಾ೦ ಆದಿ೦, ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಹಿ೦ ಘಡಿತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦: ಈವಾನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭೆಟ್. ಜೆರೊಮ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -53

“ತುಜಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜಿಣಿ?” “ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳಾ೦ಯ್!” “ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಯೆತಾನಾ ತು೦ವೆ೦ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿವ್ಯೆತ್….ಆಮಿ testimony ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ವ್.” “ಇತ್ಲೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸಾಯ್, ಕೆದಳಾ ಹ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ೦ತ್ ಸೆರ‍್ವಾಲ್ಲೊಯ್?” “ಹರ್‌ಯೆಕಾಕ್ ಎಕ್ ಸುರುವಾತ್ ಆಸ್ತಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. “ಹೊ ಎಕ್ ಪ೦ಗಡ್ ನ್ಹಯ್, ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಜಮೊ.’ ‘ತು೦ವೆ೦ ಆಮಾಲ್ ಸೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಉಣೆ ಕೆಲಾ೦ಯ್, ಜೆರೊಮ್ ಯಾ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾ೦ಯ್?’ ‘ತೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ನ್ಹಯ್, ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಕರ‍್ತಾಯ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -54

ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್. ‘ತು೦, ತು೦ವೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ‍್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.’ ‘ಆನಿ ತುಜಿ?’ ‘ತುಕಾ ಕಸಲೆ೦ ಫಕರ್ ಪಡ್ಟಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾತಾ೦ಚೊ ಗಳೊ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’ ‘ಆತಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಪರಿ೦ ಉಲಯ್ಲೆ೦ಯ್!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹಾಸುನ್. ‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್?’ ‘ಹೊ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -55

‘ವ್ಹಯ್! ಆತಾಂ ತಿ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ಬರೆಂಚ್. ದೋನ್ ಎದ್ರಿ ರಾಜಕಾರಿ ಪಾಡ್ತಿ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಗಮನ್ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್ – ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚೆರ್ ಪುಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್. ತುಂ ಲಿಲಿಯನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಂ. ರಂಗ್‌ಸ್ಥಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಝಜ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಬಲ್ತ್ಯಾಂಚ್ ಮಧೆಂ. ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್. ಮ್ಹಜೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಮೆಲ್ಕಮ್, ಟೇಯ್ಲರಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -56

ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಗೊರ್‌ಚ್ ತ್ಯಾ ಮಯ್ದನಾರ್ ಲಾರಾಂ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಕ್‌ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಶಿಸ್ತೆನ್. ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಸುರುವಾತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ಘಂಟ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಚಾರಾಂಕ್‌ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಅತ್ಮೊ ಸುಕಯ್ತಾಲಿಂ. ಮಯ್ದಾನಾವಯ್ಲಿ ಸಜಾವಟ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ನ್ಹಯ್! ಹರ್‌ಯೆಕಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !