ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

mm
1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -57

‘ಆತಾಂ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್!’ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ.’ ಫ್ರ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಶೀರ‍್ವಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಬಾರ‍್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್‌ವಾಟಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಮಾತಿಚೆ ತಯಾರಾಯೆ ವಿಶಾಂತ್  ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಲಿಂ. ‘ಖಂಡಿತ್, ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕುರ‍್ಪೆ ಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -58

ಟೇಯ್ಲರ್, ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ನವೊ ಜಿವಾಳ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಪಳೆತೆಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ವಚುನ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದೀ, ಸೊಡ್ವಣ್‌ದಾರಾ,’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಗೊ ಕರ್‍ತಾತ್; ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -59

ಮೆಲ್ಕಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಡಾಯೆನ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ‘ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್?’ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಲ್ಕಮಾನ್. ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ವೊಡ್ಕಾ ಆನಿ ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾಕಿ ರೊಸಾಳ್ ಪುಸ್ಸಿಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ತಾಂ’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಟಾಕಟಾ ಹಾಸುನ್. ‘ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ಷನಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೆ ಫಾರ‍್ಲ್ಯಾಯ್?’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ತೀನ್ ಅಟ್ಟ್ಯೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ. ‘ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾರೆಂಯಿ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -60

ICU-ಚ್ಯಾ ಎರ್‌ಕಂಡೀಶನ್ಡ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಡೊಕ್ಟರಾಂಕ್ ಆನಿ ಚವ್ಗಾಂ ನರ‍್ಸಾಂಕ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಡೆಲ್ಗಾರ‍್ಡೊ ಲಿಯೊ ತೀಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ ಫುಟ್ ಚಾರ್ ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮಾತೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲಿ ನರ‍್ಸ್ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಮಾ ಕರ‍್ಚೆಪರಿಂ ಕರ‍್ತಾಲಿ. ‘ತುಜೆ ಭಯ್ಣಿ ಖಾತಿರ್, ಎಸ್ತೆರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -61

ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೆಪರಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಉದಾರ್ ಮನ್….ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್?’ ಗ್ರೆಗರಿ, ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಸ್ಕೊಚ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಚಿಯರ‍್ಸ್!’ ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ. ಸೊಡಾ ಭರ‍್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೊಚಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ-ಪಾಳಾಂನಿ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಲೋಹಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಚೆ ಪಾಳು ಮಿರ‍್ಮಿರೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ‘ಚಿಯರ‍್ಸ್!’ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -62

‘ಹಾಂವೆಂ ವಿವರಿಲ್ಯಾರಿ ತುಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೊನಾಂಯ್!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜಾಬೆಜಾನ್. ‘ಆತಾಂ ವಚ್, ಲಜೆನಾಕಾ, ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ಜೀವ್ ವೆರ‍್ತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಖಿರಯ್ನಾಕಾ. ತುಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಜೀವಿ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬರಾಬ್‌ಚಿ ಜೀವಿ ಖಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಮಾನ್.ದಿ.’ ‘ಕೋಣ್ ತಿ ಜೀವಿ, ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್?’ ‘ಸ್ತ್ರೀ!’ ಜಾಬೆಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -63

‘ಆಮಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?’ ‘ಹಿಂ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಎಲೀಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಭುಕೆತಾ, ಸದಾಂಚ್.’ ‘ತಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂಯ್?’ ‘ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -64

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಸಾರ‍್ವಜನಿಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾವಾರ್ ರಜಾ. ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ನೋವ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಅಡೇಜ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ತಫಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ. ಲೀಜಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಹವ್ಯಾಂತ್ ಉಬಾಳ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಡಾಯ್ರಿ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಲೀಜಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಲಿ. ತವಳ್ ತಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಬಿತರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -65

ಎಕಾ ದಿಸಾ, ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರೋನ್. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ತೊಲೊಂ! ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಭಾವನ್ ಉದೆಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಜನಾನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕಸಲಿಗಿ ಎಕ್ ಸಕತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಚರ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಬೊಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಎಕ್ ವರ‍್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !