ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

retro
1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -92

ಡೋಬ್ಬಿನ್ ತಿ೦ ವಾಕ್ಯಾ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ವಾಚ್ಲಿ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತೆ೦, ದಿಗ೦ತಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ೦. ‘ಡೆಡಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ದುಕ್ಲೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ, ಡೋಬ್ಬಿ,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಎಕಾ ಶೂನ್ಯ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಝುಜಾ೦ತ್ ತುಜೊ ಪಾ೦ಯ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾತಾನಾ ತುಕಾ ದುಕ್ಲೆ೦, ಡೋಬ್ಬಿ?’ ‘ತು೦ ಸಮ್ಜೊ೦ಚೆ೦ನಾ೦ಯ್, ಹೆಲೀನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಆರಾವ್ನ್. ‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆ೦!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಖಚಿತಾಯೆನ್. ‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಾತಾ, …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -93

‘ಲೀಜಾಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಡೊಕ್ಟರ್, ಡೊಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್, ಒಸಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ….. ಆಜ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಒಸಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಚೀಟ್ ‘ಸ್ಪೆಶಲ್ ಡೆಲಿವರಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ- ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ; ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ.’ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಡೋಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ಕೊಟೆಜಿಂತ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿ, …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -94

ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹೆಲೀನಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ಕಸಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಚಡಿತಾಯೆನ್ ಲಿಲಿಯನಾಕ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಿಚೊ ಛಾರೊ ಪಳೆತಾನಾ, ತಿಚಿ ಆಯ್ಸ್ಕಾಂತಿಕ್ ಸೊಬಾಯ್ ದೊಡಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಲಿ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಮುಲಾಜ್ಯಾವಿಣೆಂ ಪರತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ, ಅಶೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಫಕತ್ ಅಸಬಾವಿಕ್ ಮೊನೆಪಣi ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾಕ್ ಫಾಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -95

  ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲಿ ಸಾತ್ವಿ ಜಮಾತ್. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸವಲಾಂ ಜರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಜಮಾತ್ ತಹಕೂಬ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಿತೆಂ ಸಿಜ್ತಾಲೆಂ ಪೆಟ್ರೊಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಯಿ ಮೌನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ? ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಐಲಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಸಬಾರ್ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -96

ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಮೊ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಶಿರೆಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಉಬ್ದೆಸಾಂಚಿ, ಎಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಗತಿಕ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ತಾಣೆ ಪೆಟ್ರೊಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಜಶೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -98

‘ಆತಾಂ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪುತ್ ಉದೆಲೊ, ಹಾಂ?’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಕೊಣಾಚೊ ಪುತ್, ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ತುಕಾ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್, ರಿಂಗ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊದುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಸುಂ ಹೆಂ? ದಯಾದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಹಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ? …

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 4

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆ ಟಿಂಕರ್: “ಎಡ್ವಿನ್” ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್, ಮಂಗ್ಳುರು █ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ► 1972-1974 ಇಸ್ವೆಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ’ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ಲಿಕುನ್ ತಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ನಾಶಸ್ವೆಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶ್ ಜಾತಾನಾ ಹ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಎಕ್ ಪರಿಣತಿ (sequel) ಬರಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಮಾಹೆತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಹೆರ್ ಲೇಖಕ್ …

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 3

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ | ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್? ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ವೀರ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಕೋಣ್ ಹೆ? ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್? ಕೋಣ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಡೆನಿಕೆನಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಲಿಂಕ್ ಶರಣಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಅಶೆಂ: ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ಅನಾದಿ ಕಾಳಾರ್ (ಮಿಲಿಯಾ, …

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 2

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ | ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು █ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಾಯನ್ ಮನೊರೆ (pyramids) ಚರಿತೆಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !