ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮುಂಬಯ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಐ.ಸಿ.ಕಿರೆಂ, ಸಿಕೇರಾಮ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸಂಪಾದಕ್ ಮಡ್ವಳಾಚೊ ಫಾತೊರ್ ನಹಿಂ

ವಾಚಪ್ ಏಕ್ ಅನ್ಬೋಗ್. ವಾಚ್ಚೆಂ ಹರ್ ಬರಪ್, ಬರೆಂ ವಾ ಪಾಡ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿಚೆರ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳಿ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಪಾದುಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ವಾಚ್ಪಾಂತೀ ಕಾರ್ಯಾಳ್ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಕ್ ಆಂವಡ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ / ವೈಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ತ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಚಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !