ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಪುತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯಿದೆ ದೇವುಸ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾ. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಿಣೆ 500 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂದ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಯ್ತಾ. ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಹಾಂತು ತಿಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ವೆಗಿಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊ ಜಮೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

ಮೊಗಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ

ಏಕ್ ಸರಳ್ ಕವಿತಾ ಹಿ ತರೀ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಕ್ ಪಾಕಾಂ ಪೊಶೆಲ್ಲೆಬರಿ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ವಿಚಾರ್, ಭಾವತೀವ್ರತಾ, ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಸಾಂಧ್ರತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಾದ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಸಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮಾನ್ ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಯೀ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜಾಯ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಕೇಲ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ. …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !