ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅಲಂಗಾರ್

mm
ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಜೂಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್‌ ಗಾಂವಾನ್ ಅಲಂಗಾರ್ಚೊ.ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ತೊಮಾಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಪದ್ವೆಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂದಿ‌ ಭಾಶೆಂತ್‌ಯಿ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.

ಮೊರ್ನಾ-ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮಧ್ಲಿ ಆವಯ್

ಸಂಸಾರಾರ್ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಗಾಜ್ಲೆಲಿ ಕವಿತಾ ಆನ್ ಟೇಲರ್ ಹಿಚಿ ಮೈ ಮದರ್. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫ್ಲಾತಾಚಿ Morning Song ಅಲಗ್‌ಪಣಾನ್ ಆವಯ್ಪಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 'ನನ್ನವ್ವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ನೆಲ...' ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾಚಿ 'ಅವ್ವ' ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆವಯ್ಚೇರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೀತ್‌ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಚೊಂ ಪಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.

Read More »

ಘಾಯ್

ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ ಕವಿತಾ ದೋನ್ ಘಾಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ. ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಅನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ. ಭಾಯ್ಲೊ ಕುಡಿಚೊ ಘಾಯ್, ಕಾತ್ ಶಿಂವೊನ್, ಮುಲಾಮ್ ಲಾವ್ನ್, ಕಾಪುಸ್ ದವರ್ನ್, ಗುಳಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಂವಚ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಘಾಯಾಚಿ ಆವ್ಧಿ ಜಾತಾನಾ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್‌ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಮತಿಚೆ ಘಾಯ್ ಜಿವಾನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಕವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾಂತ್. ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಅಸಲೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹೆ ಘಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಘಾಯಾಕ್ ಮುಲಾಮ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಯ್ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್ ವಾಡಯ್ತಾತ್. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಕಥಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಹಾಣೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ " ದುಕಾಂ ಧೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುದ್ ಪುಸಾ, ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ತಿತ್" ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೊಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಶೀದಾ ದುಕಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ದುಕಾಂ ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ಘೆಟೆ ಜಾತಾತ್.

Read More »

ಎಕ್ತಾರ್

ಕಾರ‍್ಯಾಚಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ಛಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ವಾಂಟ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದುಬ್ಳೊ ಪೂಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್! ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಸವಾರಿ ಸೈಕಲಾರ್ ತರ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂರ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಕಂಜೂಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸೈಕಲಾರ್‌ಚ್ ವಚುನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಕಲಾಚೆಂ ಟಾಯರ್ ಪಂಚರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ.

Read More »

ತುವಾಲೊ

ತುವಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಧವೊಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ತಾ ತರ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ತಿಚಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ.  ತುವಾಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !