ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅಲಂಗಾರ್

mm
ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಜೂಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್‌ ಗಾಂವಾನ್ ಅಲಂಗಾರ್ಚೊ.ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ತೊಮಾಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಪದ್ವೆಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂದಿ‌ ಭಾಶೆಂತ್‌ಯಿ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.

ತುವಾಲೊ

ತುವಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಧವೊಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ತಾ ತರ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ತಿಚಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ.  ತುವಾಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ

Read More »
Share ...please don\'t COPY !