ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಮೈಸೂರ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಕುಟ್ಮಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆತಾಂ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಪತಿ ಟೋನಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮುಳಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ. 1966 ವ್ಯಾ ತಿಚೆಂ ಕುಟಮ್, ಆವಯ್ - ಬಾಪುಯ್, ಭಾವ್ - ಭಯ್ಣಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. 1967 ತೆ 1977 ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ನಿಕೇತನಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಮಿಸ್. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಲೀನಾ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ, ಕಾಣಿಕ್, ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತಾಲಿ. ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿಚೆರ್ ತಿಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಮಾಜ್ವಾನಾತ್ಲೊ ಉಡಾಸ್

“ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆಟ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಆಮಿ ವೆಳಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್” ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ರೂಪರ್ಟಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಸೆಂಡ್ರಾನ್. “ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?” ಟಿವಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರೂಪರ್ಟ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮೃಕೆಂ ಹಾಸ್ಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾತಾಲೊ …

Read More »

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಪರೇಟರಾನ್ ಪಿಯೊನಾಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಜ್ ವಾಚುನ್, ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಧದ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೊನಾಂ ಯೆತಿತ್ ತರ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ಒಪರೇಟರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲೈನ್ ದಿತಾಲೆಂ. ’ಬೆಂಜಮಿನ್’ ಮೆಸೆಜಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾನ್. ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಫೋನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !